liceul teoretic mihail săulescu predeal. selectați orice text pentru a-l putea asculta   Click to listen highlighted text! liceul teoretic mihail săulescu predeal. selectați orice text pentru a-l putea asculta
Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" Predeal

Documente Scolare

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2021-2025 Liceul Teoretic “Mihail Saulescu” Predeal

Regul

Politica CCTV in cadrul Liceului Teoretic Mihail Saulescu Predeal

Legea nr 1 Educatiei Nationale actualizata 2019

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII 2017-2021 Liceul Teoretic “Mihail Saulescu” Predeal

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (OMENCS 5079 / 31.08.2016)

Regulament de ordine interioara 2018 - 2019 (in lucru)

Cuprins

CAPITOLUL  I-  DISPOZITII GENERALE    5
CAPITOLUL II -  ORGANIZAREA ÎNVATAMÂNTULUI ÎN LICEUL TEORETIC „MIHAIL SAULESCU“ PREDEAL    6
CAPITOLUL  III – PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC    7
DISPOZITII GENERALE    7
III.1. PERSONALUL DIDACTIC    8
III.1.2. CONDUCEREA LICEULUI TEORETIC„MIHAIL SAULESCU” - DISPOZITII GENERALE    9
III.1.2.1. DIRECTORUL    10
III.1.2.2. DIRECTORUL ADJUNCT    12
III.1.2.3. CONSILIER EDUCATIV / COORDONATOR PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE    13
III.1.2.4. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE    14
III.1.2.5.  CONSILIUL PROFESORAL    15
III.1.3..DIRIGINTELE    17
III.1.4.CONSILIUL CLASEI    18
III..2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC    19
III.3. PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR    22
III.4. RECOMPENSE ACORDATE PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR    26
III.5. ABATERI  DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE    27
CAPITOLUL IV - COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT SI TEMPORAR    29
IV.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII    29
IV.2.  CONSILIUL PENTRU CURRICULUM    29
IV.3.  COMISIA  TEHNICA DE  PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR    30
IV.4.COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE ÎN MUNCA    30
IV.5.COMISIA PENTRU COORDONAREA ACTIVITATII  DE  PREGATIRE A APARARII CIVILE    32
IV.6. COMISIA PENTRU EDUCATIE RUTIERA    32
IV.7. COMISIA ARIEI CURRICULARE CONSILIERE SI ORIENTARE    33
IV.8. COMISIA PENTRU ACTIVITATI  EXTRASCOLARE    34
IV.9. COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI SI ORGANIZAREA SERVICIULUI PE SCOALA    35
IV.10. COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENTELOR    37
IV.11. COMISIA DE DISCIPLINA PENTRU ELEVI    37
1V.12. COMISIA DE ELABORARE SI IMPLEMENTARE PAS    38
IV.13.COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA R.O.I.    39
IV.14. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA METODICO-STIINTIFICA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE    40
IV.15.COMISIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR SCOLARE    40
IV.16. COMISIA PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR  CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE    41
IV.17. COMISIA PENTRU ÎNFRUMUSETAREA SPATIILOR SCOLARE    41
IV.18.COMISIA PENTRU EVIDENTA SI GESTIONAREA MANUALELOR    41
IV.19.COMISIA PENTRU VERIFICAREA CATALOAGELOR SI A NOTARII RITMICE A ELEVILOR    42
IV.20. COMISIA DE INVENTARIERE ANUALA A PATRIMONIULUI    43
IV.21. COMISIA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE SI A IMAGINII SCOLII    43
IV.22. COMISIA DE REZOLVARE A CONTESTATIILOR PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR    44
IV.23. COMISIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE    45
CAPITOLUL V -  ELEVII    58
V.1.EXERCITAREA CALITATII DE ELEV    58
V.2.DREPTURILE ELEVILOR    59
V.3.ÎNDATORIRILE ELEVILOR    61
V.4.CONSILIUL ELEVILOR    62
V.5.EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR    64
V.6. ÎNCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE    66
V.7.TRANSFERUL ELEVILOR    69
V.8.   SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR    71
V.9.RECOMPENSE ACORDATE ELEVILOR    79
V.10.TRANSPORTUL ELEVILOR    79
V.11.SARCINILE ELEVILOR DE SERVICIU PE SCOALA    80
CAPITOLUL VI - EXAMENE ORGANIZATE DE LTMS    82
CAPITOLUL VII - PARINTII    84
CAPITOLUL VIII – REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA    87
VIII.1. DISPOZITII GENERALE    87
VIII.2.REGULI PRIVIND RESPECTAREA NEDISCRIMINARII SI AL ÎNLATURARII ORICAREI FORME DE ÎNCALCARE A DEMNITATII.    88
VIII.3.        DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR    91
VIII.3.1.DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI    91
VIII.3.2.DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR Liceului Teoretic „Mihail Saulescu”    93
VIII.4.    REGULI   PRIVIND  PROTECTIA, IGIENA SI  SECURITATEA ÎN MUNCA    95
VIII.5.   DISCIPLINA MUNCII   SI   RASPUNDEREA DISCIPLINARA    98
VIII.5.1.REGULI DE BAZA PRIVIND DISCIPLINA MUNCII    98
VIII.5.2.  SANCTIUNI DISCIPLINARE    99
VIII.6.  SOLUTIONAREA PETITIILOR INDIVIDUALE ALE  SALARIATILOR    101
CAPITOLUL IX -   CLUBUL SPORTIV SCOLAR    102
CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE    105
ANEXE    107

CAPITOLUL  I-  DISPOZITII GENERALE

    Art.1 Prezentul regulament este întocmit conform „Constitutiei României”/2003, Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, „Legii nr.87/2006 privind asigurarea calitatii educatiei”, a ”Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat” OMEdC 4925/2005,  si alte acte normative elaborate de M.E.C.T.S.
    Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si parinti care vin în contact cu Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”.   
    Art.3. În România, potrivit art.32 din Constitutia României, statul garanteaza fiecarui cetatean dreptul la educatie, indiferent de sex, de rasa, de nationalitate, de apartenenta politica sau religioasa, fara restrictii care ar putea constitui o discriminare sau segregare.
    Art.4. Statul coordoneaza si sprijina organizarea si functionarea unitatilor de învatamânt de pe teritoriul tarii. Sprijinul acordat de stat nu afecteaza, în limitele legii, independenta institutionala în organizarea si desfasurarea activitatilor proprii.
    Art.5. Activitatea de instruire si educatie din cadrul Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” se desfasoara potrivit principiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la Drepturile Copilului si potrivit actelor normative generale si speciale.
    Art.6. (1) Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” este organizat si functioneaza în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a deciziilor Inspectoratului Scolar Judetean Brasov si a prezentului regulament de ordine interioara.
(2) Regulamentul de ordine interioara, elaborat împreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale din Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” cuprinde numai prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii în concordanta cu dispozitiile legale în vigoare. Acesta este aprobat prin hotarâre a consiliului profesoral, la care participa si personalul auxiliar si nedidactic si a consiliului de administratie. Dupa aprobare, acesta trebuie respectat de tot personalul unitatii de învatamânt, de elevi si parinti/tutori.
    Art.7. Învatamântul preuniversitar se organizeaza, potrivit legii, dupa caz, în urmatoarele forme de învatamânt: zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta; în unitatea noastra existând doar formele de învatamânt de zi ,  seral si frecventa redusa.
    Art.8. Înfiintarea si desfiintarea unitatilor de învatamânt, tipurile si nivelurile de organizare a activitatii de instruire si educare sunt reglementate de Legea educatiei nationale nr.1/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art.9. In incinta Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, orice forma de activitate care încalca normele generale de moralitate si care pun în pericol sanatatea fizica sau psihica a elevilor, precum si a personalului didactic si nedidactic.
    Art.10. (1) Anul scolar începe la 1 septembrie si se încheie la 31 august din anul calendaristic urmator.
(2) Structura anului de învatamânt, respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, vacantelor si sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, cu consultarea federatiilor reprezentative la nivel de ramura - învatamânt.
(3) In situatii obiective, precum epidemii, calamitati naturale etc., cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata.
(4) Suspendarea cursurilor scolare se poate face, dupa caz:
a) la nivelul unitatii de învatamânt, la cererea directorului, cu consultarea sindicatelor si cu aprobarea inspectorului scolar general;
b) la nivelul grupurilor de unitati din acelasi judet, la cererea inspectorului scolar general, cu aprobarea Ministerului Educatiei , Cercetarii ,Tineretului si Sportului;
c) la nivel regional sau national prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, turismului si sportului.
(5) Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pâna la sfârsitul semestrului, respectiv anului scolar. Aceste masuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitatii de învatamânt.
    Art.11. Prezentul regulament este intitulat Regulamentul de ordine interioara (R.O.I.) si contine prevederi vizând organizarea si functionarea Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” Predeal în conformitate cu Constitutia României cu modificarile si completarile aduse prin Legea de revizuire din 18.09.2003, cu Codul muncii (Legea 53/2003), cu modificarile si completarile din Legea 40/2011, cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu Statutul Personalului Didactic si cu Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar (R.O.F.U.I.P./2005) elaborat de M.E.C.T.S.
    Art.12. Potrivit art. 6 alin. (2) din  R.O.F.U.I.P., prezentul R.O.I. cuprinde prevederi specifice personalitatii Liceului Teoretic„Mihail Saulescu” Predeal.

CAPITOLUL II -  ORGANIZAREA ÎNVATAMÂNTULUI ÎN LICEUL TEORETIC „MIHAIL SAULESCU“ PREDEAL

    Art.13.(1) În Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” se organizeaza cursuri de zi, ale învatamântului preuniversitar, dupa cum urmeaza:
a) Învatamânt primar
b) Învatamânt gimnazial
c) Învatamânt liceal
(2) Cursuri serale la învatamântul liceal
(3) Cursuri de frecventa redusa la învatamântul liceal
    Art.14. Numarul de clase pe nivel de an de studii este stabilit prin decizia Consiliului profesoral si aprobat de catre I.S.J. Brasov, respectiv M.E.C.T.S.
    Art.15. Planul de scolarizare se aproba potrivit Legii educatiei nationale nr.1/2011.
    Art.16.(1) La înscrierea în învatamântul gimnazial si liceal, continuitatea studiului limbilor moderne se asigura în functie de oferta educationala a unitatii scolare.
(2) La înscrierea in învatamântul gimnazial si liceal, directorul unitatii de învatamânt poate interveni pentru inversarea ordinii de studiere a celor doua limbi.
    Art.17. (1) În Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” cursurile se desfasoara , între orele 8.00-14.00, învatamânt de zi, 16.00 – 21.00 învatamânt seral, 16.00 – 21.00 învatamânt  frecventa redusa în intervalul de trei saptamâni/semestru, stabilit  de directorul unitatii scolare.
(2)Ora de curs este de 50 de minute cu o pauza de 10 minute dupa fiecare ora; .
(3) In situatii speciale pe o perioada determinata, durata orelor de curs si durata  pauzelor  pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea  consiliului de administratie al unitatii de învatamânt.    
(4) În ocazii deosebite, se sisteaza pe durata zilei  respective cursurile, cu acordul I.S.J.
        Art.18. Repartitia salilor de clasa, se modifica, în functie de necesitati, de catre director, în fiecare an si se ataseaza la prezentul R.O.I. (anexa 1).
    Art.19. Programul de desfasurare a activitatii departamentelor Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” este urmatorul:
a) Secretariat: 8.00 - 16.00   Program cu publicul: zilnic între orele 12.00-14.00
b) Laborant si inginer de sistem : 8.00 - 16.00
c) Centrul de documentare si informare: 8.00 - 18.00
d) Contabilitate: 8.00 - 16.00
e) Serviciul Administrativ: 7.00 - 15.00
f) Personal de îngrijire: 7.00 - 21.00
    Art.20. Psihologul scolar si medicul/asistentul medical vor afisa la cabinetele specifice orarul de functionare.
    Art.21. Directorul si directorul adjunct vor afisa programul de audiente cu parintii si elevii.
    Art.22. În situatia de alarma, când se impune parasirea de urgenta a scolii, evacuarea elevilor se face sub supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectiva.
    Art.23. În cadrul procesului de învatamânt, cadrele didactice realizeaza un ansamblu de actiuni pentru formarea si dezvoltarea personalitatii elevilor în concordanta cu cerintele idealului educational prevazut de Legea Educatiei nr.1/2011.
    Art.24 Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii, lucrari de laborator, etc.) si extracurriculare (cercuri, formatii artistice, echipe sportive, etc.).

CAPITOLUL  III – PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

    DISPOZITII GENERALE

    Art.25.(1) Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, reglementeaza functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si ale personalului didactic auxiliar.
(2) Prezentul Regulament de ordine interioara face precizari pe baza legilor mai sus amintite.
(3) Organigrama Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” se gaseste în anexa 3 a acestui regulament.
    Art.26.(1)Drepturile personalului Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” conf. art. 39 Codul muncii:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate în munca;
f) dreptul la securitate si sanatate în munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
j) dreptul la protectie în caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevazute de lege sau contractele colective de munca. (conform modificarii si completsrii Legii nr.53/203 Codul muncii, art.39 alin (2) litrea n )
    Art.27(1) În Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”  functioneaza personal didactic de predare si personal didactic auxiliar cu pregatire de specialitate, metodica si pedagogica, cu calitati morale, apt din punct de vedere medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si colegii.
(2) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic trebuie sa manifeste respect fata de colegi, elevi si parinti. Personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic nu îi este permis sa faca din nationalitatea, religia, starea sociala sau familiala a elevilor, colegilor si a parintilor obiect de jignire sau insulta.
(3) Personalul didactic trebuie sa aiba o tinuta morala demna, în concordanta cu valorile educationale pe care trebuie sa le transmita elevilor si sa nu sufere de afectiuni medicale de natura sa pericliteze relatiile cu elevii si colegii.
    Art.28. Obligatiile personalului Liceului Teoretic „Mihail Saulescu",  conf. art. 39 Codul muncii:
a)obligatia de a realiza norma de munca, si dupa caz, de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului ;
b)obligatia de a respecta disciplina muncii ;
c)obligatia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul  regulament de ordine interioara, în contractul colectiv de munca aplicabil, precum si în contractul individual de munca;
d)obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea obligatiunilor de serviciu;
e)obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate ;
f)obligatia de a respecta secretul de serviciu;
g)obligatia de a efectua anual, analizele medicale;
h) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile (conform modificarii si completarii Legii nr.53/203 Codul muncii, art.39 alin (2) litera f)

III.1. PERSONALUL DIDACTIC

    Art.29.Conform Statutului personalului didactic din Legea Educatiei Nationale 1/2011 art.233 alin (1) si ( 2) personalul didactic din cadrul Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” Predeal cuprinde:
(1)    persoanele responsabile cu instruirea si educatia;
(2)    persoanele care îndeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei  profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru îndeplinirea functiei.
    Art.30. Atributiile personalului didactic:
Conform Statutului, personalul didactic din Liceul Teoretic„Mihail Saulescu” are drepturi si obligatii care decurg din legislatia în vigoare, din statut, precum si din prevederile contractului colectiv de munca si se regasesc în fisa postului.
    Art.31. Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala, materiala si morala care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.
    Art.32.Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se refera, în principal, la: a) conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învatamânt, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
b) utilizarea bazei materiale si a resurselor învatamântului în scopul realizarii obligatiilor profesionale;
c) punerea în practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învatamânt;
d) organizarea, cu elevii, a unor activitati extrascolare cu scop educativ sau de cercetare stiintifica;
e) colaborarea cu parintii, prin lectorate, si alte actiuni colective cu caracter pedagogic;
f) înfiintarea în unitatile si în institutiile de învatamânt a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii artistice si sportive, publicatii, conform legii;
g) evaluarea performantelor la învatatura ale elevilor în baza unui sistem validat si potrivit constiintei proprii;
h) participarea la viata scolara, în toate compartimentele care vizeaza organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt, deontologiei profesionale si, dupa caz, contractului colectiv de munca.
    Art. 33. (1) Personalul didactic este încurajat sa participe la viata sociala si publica, în beneficiul propriu, în interesul învatamântului si al societatii românesti.
(2) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spatiul scolar si poate întreprinde actiuni în nume propriu în afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul învatamântului si demnitatea profesiei de educator.
    Art. 34. (1) Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc si sprijin în îndeplinirea obligatiilor profesionale.
(2) Cadrele didactice au obligatia de a motiva absentele elevilor întârziati în cazul în care acestea au fost cauzate de motive întemeiate.
(3) Cadrele didactice nu au dreptul de a da elevul afara din clasa pentru acte de indisciplina, nepregatirea lectiei, cu exceptia cazului în care se pericliteaza sanatatea celorlalti elevi (simptome de boala) , când se va anunta conducerea scolii si elevul va fi predat parintilor sau condus la cabinetul medical ( policlinica orasului).

III.1.2. CONDUCEREA LICEULUI TEORETIC„MIHAIL SAULESCU” - DISPOZITII GENERALE

    Art.35. (1) Conducerea Liceului Teoretic„Mihail Saulescu” este asigurata în conformitate cu prevederile art. 96 si 97 din Legea educatiei nr.1/2011.
    Art.36. Conducerea scolii este asigurata de director, director adjunct, Consiliul de administratie si Consiliul profesoral potrivit art. 15-26 din ROFUIP. Aceste organe îsi desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie.
    Art.37. Fiecare consiliu va avea o mapa care va contine: regulamentul de functionare, acte normative privind activitatea comisiei, planuri de activitate, registrul de procese verbale, alte materiale etc. Mapa este administrata de responsabilul comisiei.
    Art.38. Procesele verbale întocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, prezenta, hotarârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta.

III.1.2.1. DIRECTORUL

DISPOZITII GENERALE
    Art.39. Drepturile si obligatiile directorului LICEULUI TEORETIC„MIHAIL SAULESCU” prevazute în art. 97 din Legea nr.1/201 sunt :
(1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de învatamânt. În cazul unitatilor de
învatamânt cu predare integrala în limbile minoritatilor nationale, directorul are obligatia cunoasterii limbii respective.
(2) Directorul unitatii de învatamânt de stat are urmatoarele atributii:
a) este reprezentantul legal al unitatii de învatamânt si realizeaza conducerea executiva a
acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unitatii de învatamânt;
c) îsi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pentru performantele
unitatii de învatamânt pe care o conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organizare si
functionare al unitatii de învatamânt;
e) propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara;
f) raspunde de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si încetarea
raporturilor de munca ale personalului din unitatea de învatamânt;
g) îndeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, conform legii;
h) prezinta anual un raport asupra calitatii educatiei în unitatea sau în institutia pe care o
conduce. Raportul este prezentat în fata comitetului de parinti si este adus la cunostinta
autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar judetean/al municipiului
Bucuresti;
i) coordoneaza colectarea si transmite inspectoratului scolar datele statistice pentru sistemul
national de indicatori privind educatia.
     Art.40. Drepturile si obligatiile directorului prevazute în art. 19 din ROFUIP/2005 sunt:a) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al liceului  prin care se stabileste politica educationala a acestuia;
b) poate lansa proiecte de parteneriat cu scoli similare din Uniunea Europeana sau din alte zone.
c) emite decizii si note de serviciu care vizeaza realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutionala;
d) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare aprobat de consiliul de administratie si de consiliul profesoral;
e) numeste dirigintii la clase, la propunerea comisiilor si catedrelor metodice, potrivit principiului continuitatii si performantelor educationale;
f) stabileste componenta formatiunilor de studiu;
g) numeste echipa de întocmire a orarului unitatii de învatamânt.
h) în baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, ai compartimentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;
i) propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadrele didactice care sa faca parte din consiliul de administratie si solicita consiliului elevilor si consiliului reprezentativ al parintilor desemnarea unui reprezentant în consiliul de administratie al unitatii de învatamânt;
j) stabileste atributiile sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitatile membrilor consiliului de administratie;
k) vizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de munca;
l) elaboreaza, cu consultarea sefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învatamânt, urmarind respectarea principiului continuitatii;
m) asigura, prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învatamânt, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;
n) elaboreaza instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea si controlul activitatii;
o) elaboreaza instrumente de evaluare a întregii activitati desfasurate în unitatea de învatamânt, cu avizul consultativ al sindicatelor;
p) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an scolar directorul efectueaza  asistente la ore, astfel încât fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe an. La asistentele efectuate sau la unele activitati ale catedrelor, directorul este însotit, de regula, de seful de catedra;
q) monitorizeaza activitatea de formare continua  a personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic;
r) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor si defineste atributiile acestora;
s) aproba graficul desfasurarii tezelor semestriale;
t) coordoneaza activitatile de pregatire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participa la olimpiade, concursuri si festivaluri nationale si internationale;
u) aproba regulamentele de functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învatamânt;
    Art.41. Directorul în calitate de angajator, are, în principal, urmatoarele drepturi (conf. art. 40 Codul muncii):
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e)sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
    Art.42. Directorul, în calitate de angajator, are urmatoarele atributii:
a) încheie contracte individuale de munca cu personalul angajat si aproba concediile de odihna ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
b) aproba concediul fara plata si zilele libere platite, conform prevederilor, în vigoare,  contractului colectiv de munca pentru întregul personal si asigura suplinirea acestuia;
e) numeste si elibereaza din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei in vigoare;
f) coordoneaza comisia de salarizare si aproba trecerea personalului salariat al unitatii de învatamânt de la o gradatie salariala la alta, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare.
b) raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii;
c) raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidenta scolara;
d) raspunde de utilizarea, pastrarea si modernizarea bazei materiale a unitatii de învatamânt;
e) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, precum : sponsorizari, donatii, prestari de servicii, cursuri de reconversie profesionala, consultanta, microproductie, colectarea de materiale, închirieri, taxe etc., si de lansarea de proiecte cu finantare interna sau externa;
f) raspunde de corectitudinea încadrarii personalului si de întocmirea, la termen, a statelor lunare de plata a drepturilor salariale;
g) solicita consiliului reprezentativ al parintilor aprobarea  acelor cheltuieli care vizeaza conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparatii, îmbogatirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare, precum si a celor cu situatie materiala precara, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al parintilor;
h) raspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din învatamântul  obligatoriu, conform prevederilor Legii educatiei nr.1/2011; asigura conditiile necesare profesorilor pentru studierea si alegerea manualelor pentru elevi;
i) asigura, prin diriginti, raspunde de stabilirea necesarului de burse scolare la nivelul unitatii de învatamânt, conform legislatiei în vigoare.
j) raspunde de respectarea normelor de igiena scolara, de protectie a muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor.
k) aplica sanctiuni pentru abaterile disciplinare savârsite de personalul unitatii de învatamânt, în limita prevederilor legale în vigoare;
 l) aplica sanctiunile prevazute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare savârsite de elevi.
    Art.43. (1) Directorul este presedintele consiliului profesoral, în fata caruia prezinta rapoarte semestriale si anuale.
(2) În cazul în care hotarârile acestui organism încalca prevederile legale, directorul are dreptul sa interzica aplicarea lor, informând în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul scolar general.
(3) Directorul numeste, prin decizie, componenta comisiilor examenelor de corigente, amânari sau diferente. Presedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

III.1.2.2. DIRECTORUL ADJUNCT

    Art.44. (1) Directorul adjunct îsi desfasoara  activitatea în subordinea directorului care îi elaboreaza fisa postului, îi evalueaza activitatea si îi stabileste calificativul anual;
(2) Directorul adjunct îndeplineste atributiile delegate de catre director, pe perioade determinate si pe cele stabilite prin prezentul regulament de ordine interioara, cu exceptia dreptului de a semna acte contabile si acte de studii;
(3) Directorul adjunct raspunde în fata directorului, a Consiliului profesoral, a Consiliului de administratie si a organelor de control pentru activitatea proprie, conform fisei postului;
(4) Directorul adjunct raspunde de activitatea scolara si extrascolara din unitatea de învatamânt si îndeplineste atributiile delegate de catre director pe perioada determinata, precum si pe cale stabilite prin fisa postului si prin regulamentul intern al unitatii de învatamânt si preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.
    Art.45. Atributiile delegate ale directorului adjunct sunt:
(1) realizeaza, cu consultarea sefilor de catedre-comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învatamânt, urmarind principiul continuitatii;
(2) asigura, prin sefii catedrelor / comisiilor metodice, aplicarea planurilor de învatamânt, a programelor si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;
(3) coordoneaza activitatile de realizare a ofertei scolii pentru curriculum–ul la decizia scolii;
(4)coordoneaza activitatea unor catedre/comisii metodice, stabilite anual;
(5)controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra, calitatea procesului instructiv-educativ, mai ales la catedrele/comisiile metodice aflate în subordine;
(6) elaboreaza o planificare tematica a inspectiilor, în concordanta cu planul managerial al scolii, aprobat de directorul unitatii de învatamânt, astfel încât  fiecare cadru didactic sa fie asistat cel putin o data pe an;
(7)coordoneaza activitatea de formare continua a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
(8)verifica efectuarea serviciului pe scoala de catre personalul didactic si de catre elevi;
(9)realizeaza, prin colaborare cu profesorii de specialitate, profesorii diriginti si responsabilii claselor graficul desfasurarii tezelor semestriale;
(10)coordoneaza activitatile de pregatire organizate de cadrele didactice pentru elevii care participa la olimpiade si concursuri pe discipline de învatamânt;
(11)asigura suplinirea personalului didactic care lipseste pe o perioada scurta de timp (1-2 zile)
(12)raspunde de corectitudinea încadrarii personalului didactic;
(13)raspunde de corectitudinea completarii cataloagelor;
(14)raspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din învatamântul obligatoriu, conform Legii educatiei nr.1/2011
(15)raspunde de respectarea normelor de igiena scolara, de protectie a  muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor în întreaga institutie.
(16) colaboreaza cu directorul  liceului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare si evaluare a activitatii desfasurate în unitatea scolara;
(17)colaboreaza la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activitatii personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
(18)consemneaza în condica de prezenta absentele si întârzierile de la ore ale personalului didactic de predare, precum si ale  personalului didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru.

III.1.2.3. CONSILIER EDUCATIV / COORDONATOR PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE

    Art.46.(1) În LTMS se numeste de catre director, pe baza hotarârii CA , la propunerea consiliului profesoral consilierul educativ, numit si coordonator pentru proiecte si programe educative.
(2)Consilierul educativ este cadru didactic titular numit de regula din corpul profesorilor mentori.
    Art.47. Coordonatorul pentru proiecte si programe educative are urmatoarele atributii
a) este subordonat directorului adjunct si respectiv, inspectorului scolar pentru activitate educativa din ISJ BV;
b) elaboreaza si propune consiliului de administrare al unitatii de învatamânt Programul activitatilor extrascolare;
c) elaboreaza planul managerial propriu;
d) face propuneri pentru planificarea activitatilor tematice ale CA;
e) propune discipline optionale cu caracter educativ;
f) initiaza, organizeaza si desfasoara activitati extracurriculare;
g) colaboreaza cu comisiile specifice în vederea întocmirii bazei de date privind starea disciplinara a scolii, absenteismul, abandonul scolar, delicventa juvenila, dependenta si programele de preventie / interventie;
h) îndruma activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere si Orientare;
i) evalueaza activitatea dirigintilor;
j) îndruma activitatea comisiei pentru activitati educative extrascolare;
k) organizeaza si faciliteaza legaturile si schimburile scolare nationale si internationale cu elevii, desfasurate în cadrul programelor de parteneriat educational.

III.1.2.4. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

    Art.48. (1) Consiliul de administratie func?ioneaza conform prevederilor art.96 alin.(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) din Legea educatiei nationale  nr.1/2011 ?i art. 30-34 din ROFUIP/2005.
(2) Consiliul de administratie are rol de decizie în domeniul administrativ.
    Art.49. Consiliul de administratie în LTMS este format potrivit LEN 1/2011,  din 13 membri, astfel:
a) directorul unitatii de învatamânt;
b) directorul adjunct;
c) coordonatorul CSS;
d) trei reprezentanti ai cadrelor didactice, alesi de consiliul profesoral;
e) trei reprezentanti ai consiliului local;
f) un reprezentant al primariei;
g) trei reprezentanti ai parintilor, alesi de consiliul reprezentativ al parintilor,
(componenta în anexa 4).
    Art.50. Din Consiliul de administratie fac parte  un reprezentant al elevilor (presedintele Consiliului elevilor) si în calitate de  observator, liderul sindical. Punctul sau de vedere se consemneaza în procesul verbal.
    Art.51. Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar la solicitarea directorului sau a 2/3 din membrii sai.
    Art.52. Atributiile consiliului de administratie sunt:
a) asigura respectarea prevederilor legislatiei în vigoare, ale actelor normative emise de MECTS si ale deciziilor ISJ;
b) administreaza, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si cladirile în care îsi desfasoara activitatea unitatea de învatamânt si preia de la vechiul consiliu de administratie celelalte componente ale bazei materiale - mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unitatii de învatamânt;
c) aproba planul de dezvoltare institutionala / P.A.S, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, dupa dezbaterea si avizarea sa în consiliul profesoral;
d) aproba  regulamentul de ordine interioara al unitatii de învatamânt, dupa ce a fost dezbatut în Consiliul profesoral si în comisia paritara;
e) elaboreaza, prin consultare cu sindicatele, fisele si criteriile de evaluare, specifice unitatii de învatamânt, pentru personalul nedidactic, în vederea acordarii calificativelor anuale;
f) acorda calificativele anuale pentru întreg personalul, respectând prevederile metodologiei nr.6143/2011;
g) aproba acordarea burselor scolare conform legislatiei în vigoare;
h) adopta proiectul de buget  si avizeaza executia bugetara  la nivelul unitatii de învatamânt;
i) avizeaza proiectele de plan anual de scolarizare, de state de functii;
j) stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar pe baza criteriilor de normare a MECTS;
k) aproba  orarul si curriculumul la decizia scolii;
l) stabileste pozitia scolii în relatia cu terti;
m) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si director adjunct;
n) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice;
o) sanctioneaza abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
p) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele concursului;
q) valideaza raportul general privind starea si calitatea învatamântului din LTMS.
    Art.53.(1) Hotarârile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti  cu exceptia hotarârilor privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic care se adopta cu votul a 2/3 din totalul membrilor.
(2) Deciziile privind bugetul si patrimoniul unitatii de învatamânt se iau cu majoritatea membrilor din CA.
(3) Hotarârile CA, care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, a functiilor  de conducere, acordarea gradatiei de merit, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni, se iau prin vot secret.
(4) Membrii CA care se afla în conflict de interese nu participa la vot.
    Art.54.(1) Dupa constituirea CA, membrii acestuia aleg un presedinte de sedinta din rândul cadrelor didactice, prin hotarâre adoptata prin votul secret al majoritatii pentru o perioada de cel mult un an.
(2) Presedintele conduce sedintele CA si semneaza hotarârile adoptate în aceasta perioada.
(3) Presedintele invita în scris, înainte cu 48 de ore de data sedintei, membrii CA care nu fac parte din personalul scolii.
(4) Presedintele raspunde de semnarea procesului verbal de catre membrii participanti la sedinta.
(5) Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea hotarârilor sedintei respective
(6) Presedintele alege secretarul CA

III.1.2.5.  CONSILIUL PROFESORAL

    Art.55. (1) Consiliul profesoral functioneaza in baza art.98 din Legea nr.1/2011 si este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare titular si suplinitor, de instruire practica cu norma didactica de baza în unitate si are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este prezidat de catre director si se întruneste lunar sau de câte ori este nevoie. Personalul didactic auxiliar al unitatii de învatamânt poate participa la sedintele consiliului profesoral, atunci când se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia.
(2) La sedintele consiliului profesoral directorul poate invita, în functie de tematica dezbatuta, reprezentanti ai parintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritatilor locale sau ai partenerilor sociali.
(3) Consiliul profesoral poate fi convocat în sedin?a extraordinara si la cererea a minimum o treime din numarul membrilor sai.
(4) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenta nemotivata de la aceste sedinte se considera abatere disciplinara.
(6) Dezbaterile din consiliul profesoral sunt consemnate într-un registru special de procese – verbale, de catre secretarul acestui consiliu, numit de directorul unitatii de învatamânt prin decizie interna.
(7) Atributiile consiliului profesoral sunt urmatoarele:
a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;
b) monitorizeaza aplicarea codului de etica pentru înva?amântul preuniversitar ;
c) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de învatamânt, în baza
carora se stabileste calificativul anual;
d) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;
e) propune consiliului de administratie curriculumul la decizia scolii;
f) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de "profesorul anului"
personalului cu rezultate deosebite la catedra;
g) aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h) propune consiliului de administratie initierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice
cu performante slabe sau pentru încalcari ale eticii profesionale;
i) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala
continua a cadrelor didactice;
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie;
k) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie.
    Art.56.Atributiile consiliului profesoral conform ROFUIP/2005 sunt :
a) analizeaza si dezbate raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si raportul general privind starea si calitatea învatamântului din unitatea scolara;
b) dezbate, avizeaza si propune Consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare a scolii;
c) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum si eventuale completari sau modificari ale acestora ;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administratie si actualizeaza, daca este cazul, componenta acestuia;
e) aproba componenta nominala a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învatamânt;
f)valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare învatator/diriginte, precum si situatia scolara dupa încheierea sesiunii de amânari, diferente si corigente;
g) numeste comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, savârsite de personalul salariat al unitatii de învatamânt, conform legislatiei în vigoare;
h) stabileste sanctiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament si ale regulamentului intern;
i) decide asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savârsesc abateri;
j) decide asupra acordarii recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitatii de învatamânt, conform reglementarilor în vigoare;
k) valideaza notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV;
l)valideaza oferta de discipline optionale pentru anul scolar în curs;
m) avizeaza proiectul planului de scolarizare;
n) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practica si de predare, care solicita acordarea salariului de merit, a gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfasurate de acesta;
o) dezbate si avizeaza regulamentul intern al unitatii de învatamânt, în sedinta la care participa cel putin 2/3 din personalul salariat al unitatii de învatamânt;
p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a inspectoratului scolar sau din proprie initiativa, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaza activitatea instructiv-educativa si transmite inspectoratului scolar propuneri de modificare sau de completare;
q) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatii instructiv-educative din unitatea de învatamânt.
    Art.57. (1) Sedintele consiliului profesoral al unitatii de învatamânt se constituie legal în prezenta a 2/3 din numarul total al membrilor.
(3)    Hotarârile se iau prin vot deschis sau secret, în functie de optiunea membrilor, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al acestora si sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al unitatii de învatamânt.

III.1.3..DIRIGINTELE

     Art58.Conform  ROFUIP 2005 art.41, coordonarea activitatii claselor de elevi se realizeaza prin învatatori/diriginti, numiti de directorul unitatii de învatamânt, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica de prestigiu si cu experienta, care predau la clasa respectiva.
(2) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu aceasta responsabilitat
(3) Învatatorul/dirigintele îsi proiecteaza si îsi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al unitatii de învatamânt si în acord cu particularitatile educationale ale clasei respective.
           (4) Învatatorul/dirigintele întocmeste, dupa consultarea profesorilor clasei, a parintilor si a elevilor, planificarea semestriala si anuala, care va cuprinde componentele activitatii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
          Art 59.Conform ROFUIP 2005, art 42 dirigintele are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea consiliului clasei;
b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizeaza sarcini si organizeaza, împreuna cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaboreaza cu toti profesorii clasei si, dupa caz, cu consilierul scolar, în vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) preia, pe baza de proces-verbal, sala de clasa în care îsi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia;
e) prezinta, elevilor si parintilor, prevederile ROFUIP si ale regulamentului intern;
f) organizeaza, împreuna cu consilierul scolar, actiuni de orientare scolara si profesionala;
            g) informeaza elevii si pe parintii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testarile nationale, la bacalaureat, la admiterea în licee si în scoli de arte si meserii, precum si la certificarea competentelor profesionale si la metodologia de continuare a studiilor, dupa finalizarea învatamântului obligatoriu;
           h) urmareste frecventa elevilor, cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului saptamânal;
           i) motiveaza absentele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii sau, dupa caz, eliberate de medicul de familie, precum si în baza cererilor personale, motivate, ale parintilor, aprobate de director;
          j) analizeaza, periodic, situatia la învatatura a elevilor, monitorizeaza îndeplinirea îndatoririlor scolare de catre toti elevii, initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii;
         k) sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor în afara clasei si a unitatii de învatamânt;
         l) informeaza, în scris, familiile elevilor, în legatura cu situatiile de corigenta, sanctionari disciplinare, neîncheierea situatiei scolare sau repetentie;
        m) stabileste, împreuna cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev si prezinta în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au savârsit abateri grave ;
        n) felicita, în scris, parintii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la învatatura sau în cadrul activitatilor extrascolare; înmâneaza elevilor diplome si premii la festivitatea organizata la sfârsitul fiecarui an scolar;
       o) organizeaza întâlniri si discutii cu parintii, care se pot desfasura pe grupe, individual sau în plen, se consulta cu acestia in legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar al copiilor lor si-i informeaza pe acestia despre absentele si comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de corigente, de amânare a încheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare,
       p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;
      q) aplica elevilor, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute în prezentul regulament;
     r) recomanda directorului, spre aprobare, participarea organizata a elevilor la activitati în cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice, în afara unitatii de învatamânt;
s) completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor înscrise si de starea fizica a acestuia;
t) calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfârsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului intern; consemneaza în carnetele de elev mediile semestriale si anuale.
u) proiecteaza, organizeaza si desfasoara activitati educative, de consiliere si de orientare scolara si profesionala, în functie de particularitatile colectivului de elevi;
v) prezinta consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfârsitul semestrului/anului scolar.

III.1.4.CONSILIUL CLASEI

    Art.60.. Conform ROFUIP 2005 art. 38
(1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare al clasei respective, din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si din liderul elevilor clasei.
(2) Presedintele consiliului clasei este dirigintele.
    Art.61. Consiliul clasei îsi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase având ca principale obiective:
    a) armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare cu solicitarile elevilor si parintilor;
    b) evaluarea progresului scolar al elevului;
    c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învatare;
    d) organizarea de activitati suplimentare cu elevii capabili de performante scolare.
    Art.62. Consiliul clasei are urmatoarele atributii:
    a) analizeaza, semestrial, progresul scolar si comportamentul fiecarui elev;
    b) analizeaza volumul temelor pentru acasa;
    c) stabileste masuri educationale comune pentru elevii cu probleme de învatare sau de comportament si pentru elevii cu rezultate deosebite;
    d) stabileste notele la purtare pentru toti elevii clasei, în functie de comportarea generala a acestora în unitatea de învatamânt si în afara acestora si propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00;
    e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
    f) participa la întâlniri cu parintii sau cu parintii si elevii cel putin o data pe an, de preferinta la  începutul semestrului I si, în situatii deosebite, la solicitarea dirigintelui;
    g) propune, dupa caz, dirigintelui, directorului, consiliului profesoral, sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi de prezentul regulament;
    h) elaboreaza raportul scris asupra situatiei scolare a elevilor clasei, la sfârsitul semestrului si al anului scolar; acesta va fi prezentat de presedintele consiliului clasei în fata consiliului profesoral, spre validare.
    Art.63. Consiliul clasei se întruneste la sfârsitul fiecarui semestru si ori de câte ori directorul, dirigintele sau membrii acestuia considera necesar.

III..2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

    Art.64. Conform ROFUIP 2005 art. 84 (1) În sistemul national de învatamânt functioneaza personal didactic de predare si de instruire practica, personal didactic auxiliar si nedidactic cu calitati morale, apt din punct de vedere medical, capabil sa relationeze corespunzator cu elevii, parintii si colegii.
(2) Personalul din învatamânt are obligatia de a participa la programe de formare continua, în conformitate cu specificul activitatii si cu reglementarile în vigoare, pentru fiecare categorie.
(3) Personalul din învatamânt trebuie sa aiba o tinuta morala demna, în concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil.
(4) Personalul din învatamânt are obligatia sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, Directia de protectie a copilului, în legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a elevului/copilului.
(5) Personalul din învatamânt trebuie sa dovedeasca respect si consideratie în relatiile cu elevii, parintii/reprezentantii legali ai acestora.
(6) Personalului din învatamânt îi este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia.
    Art.65. În LTSM personalul didactic auxiliar este format din:
a) bibliotecar, documentarist,
b) informatician;
c) laborant;
d) secretar;
e) administrator financiar (contabil);
f) administrator de patrimoniu.( Conform Statutului personalului didactic din Legea 1/2011 art.249)
    Art.66.  Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite urmatoarele conditii de studii conform art.250 din legea 1/2011:
a) pentru functia de bibliotecar, de documentarist si de redactor - absolvirea, cu examen de
diploma, a unei institutii de învatamânt, sectia de biblioteconomie, sau a altor institutii de
învatamânt ai caror absolventi au studiat în timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor si absolventi ai învatamântului postliceal sau liceal cu diploma în domeniu/absolvirea cu examen de diploma a unei institutii de învatamânt, sectia de biblioteconomie, sau a altor institutii de învatamânt ai caror absolventi au studiat în timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor si alti absolventi ai învatamântului superior, postliceal sau liceal cu diploma, pe perioada determinata,
daca au urmat un curs de initiere în domeniu;
b) pentru functia de informatician - absolvirea, cu diploma, a unei institutii de învatamânt
superior sau a unei unitati de învatamânt preuniversitar de profil;
c) pentru functia de laborant - absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de
învatamânt superior, a unei scoli postliceale sau a liceului, în domeniu;
d) pentru functia de secretar - absolvirea unei institutii de învatamânt superior, respectiv a unui liceu, cu diploma de bacalaureat sau absolvirea învatamântului postliceal cu specialitatea
tehnician în activitati de secretariat;
e) pentru functia de administrator financiar - îndeplinirea conditiilor prevazute de legislatia în
vigoare pentru functia de contabil, contabil-sef;
f) pentru functia de administrator de patrimoniu - îndeplinirea conditiilor prevazute de
legislatia în vigoare pentru functia de inginer/subinginer, economist.
    Art.67.(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, este autorizat ca, în functie de dinamica învatamântului, sa stabileasca si sa reglementeze noi functii didactice, respectiv didactice auxiliare.
(2) Norma didactica pentru noile functii prevazute la alin. (1) se reglementeaza de Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
    Art.68. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de învatamânt. (conform ROFUIP 2005 art. 86)
(2) Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de învatamânt si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigura permanenta pe întreaga perioada de desfasurare a orelor de curs.
(4) Secretarul aduce condica în cancelarie si o ia la sfârsitul orelor. Secretarul descuie si încuie fisetul, în care se pastreaza cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, dupa ce a verificat, împreuna cu profesorul/ învatatorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor.
(5) Secretarul completeaza fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare.
(6) În perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat.
(7) Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii.
(8) Procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara în învatamântul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii.
(9) Evidenta, selectionarea, pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996.
    Art.69. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de învatamânt.(conform ROFUIP art. 87)
(2) Serviciul de contabilitate al unitatii de învatamânt si cel al centrului de executie bugetara, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator tertiar de credite, asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de învatamânt, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
(3) Contabilitatea îndeplineste orice sarcini financiar-contabile încredintate de director sau stipulate expres în acte normative.
    Art.70. (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de învatamânt.(conform ROFUIP art. 88)  
(2) Administratorul îsi desfasoara activitatea sub conducerea directorului, raspunde de gestionarea si de întretinerea bazei materiale a unitatii de învatamânt, coordoneaza activitatea personalului administrativ de întretinere si curatenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantina, internat si de aprovizionare).
(3) Întregul inventar mobil si imobil al unitatii de învatamânt se trece în registrul inventar al acesteia si în evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de învatamânt se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.
(4) Programul personalului de îngrijire se stabileste de catre administrator, potrivit nevoilor unitatii de învatamânt si se aproba de director.
(5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În functie de nevoile unitatii de învatamânt, directorul poate schimba aceste sectoare.
(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activitati decât în cele necesare unitatii de învatamânt.
    Art.71.(1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de învatamânt. (conform ROFUIP 2005 art. 89)
(2) Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii, asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii.
(3) Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt:
a) îndruma lectura si studiul si ajuta la elaborarea lucrarilor elevilor, punând la dispozitia acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le înlesneasca o orientare rapida în colectiile bibliotecii;
b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic;
c) participa la toate cursurile specifice de formare continua.
(4) Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de colectii de carti, prezentari de manuale optionale etc.
    Art.72. (1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul si profesorul documentarist sunt subordonati directorului unitatii de învatamânt.
(2) Atributiile fiecarei functii de la alineatul (1) sunt mentionate în fisele de post aprobate de directorul unitatii de invatamînt. . (conform ROFUIP 2005 art. 90)

III.3. PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR

    Art. 73. Conform art. 236, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din învatamântul preuniversitar cuprinde:
a) formarea initiala, teoretica, în specialitate, realizata prin universitati, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii;
b) master didactic cu durata de 2 ani;
c) stagiul practic cu durata de un an scolar, realizat într-o unitate de învatamânt, sub coordonarea unui profesor mentor.
(2) Pentru a obtine alta specializare, absolventii studiilor de licenta pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenta. Acest modul poate fi umat în paralel cu masterul didactic sau dupa finalizarea acestuia.
    Art.74. Conform art. 237, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, în calitatea sa de principal finantator, pe baza analizei nevoilor de formare din sistem, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului stabileste reperele curriculare si calificarile de formare initiala teoretica în specialitate a personalului didactic.
(2) Programele de formare initiala teoretica în specialitate si psihopedagogica sunt acreditate si evaluate periodic de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin intermediul ARACIS sau al altor organisme abilitate, potrivit legii.
    Art.75. Conform art. 238, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, studentii si absolventii de învatamânt superior care opteaza pentru profesiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani.
(2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza standardelor profesionale pentru functiile didactice, se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se acrediteaza conform legii.
(3) Studentii care frecventeaza cursurile masterului didactic acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului într-o institutie publica pot beneficia de burse de studiu finantate de la bugetul de stat.
(4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariul net al unui profesor debutant.
(5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(6) Absolventilor masterului didactic li se elibereaza diploma de master didactic în domeniul programului de licenta.
(7) Planurile de învatamânt ale studiilor de licenta în specialitatea pedagogia învatamântului primar si prescolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
    Art.76. Conform art. 239, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, înscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevazut la art. 236 alin. (1) lit. c) este conditionata de obtinerea diplomei de licenta si a diplomei de master didactic.
(2) În vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o retea permanenta de unitati de învatamânt, în baza unor acorduri-cadru încheiate între unitatile/institutiile de învatamânt care asigura formarea initiala si inspectoratele scolare, în conditii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (3) Pe baza acestor acorduri-cadru, unitatile/institutiile de învatamânt care asigura formarea initiala încheie contracte de colaborare cu durata de 1–4 ani scolari cu unitatile de învatamânt din reteaua prevazuta la alin. (2) pentru stabilirea conditiilor de organizare si desfasurare a stagiilor practice.
(4) Unitatile/institutiile de învatamânt care asigura formarea initiala pot realiza independent parteneriate cu institutii ofertante de servicii în domeniu – centre de consiliere, cluburi si palate ale copiilor, centre logopedice si organizatii nonguvernamentale.
(5) Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în strainatate în cadrul unui program al Uniunii Europene – componenta dedicata formarii initiale a profesorilor – perioada certificata prin documentul Europass Mobilitate.
    Art.77. Conform art. 240, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, ocuparea unei functii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an scolar se realizeaza prin:
a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate;
b) repartizare de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti pe posturile ramase neocupate în urma concursului.
(2) Persoanelor aflate în perioada stagiului practic cu durata de un an scolar li se aplica, în mod corespunzator functiei didactice ocupate temporar, toate prevederile prezentei legi, precum si toate celelalte prevederi corespunzatoare din legislatia în vigoare.
    Art.78. Conform art. 241, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, examenul national de definitivare în învatamânt este organizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, si cuprinde:
a) etapa I, eliminatorie – realizata de catre inspectoratele scolare în perioada stagiului practic cu durata de un an scolar si constând în evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de învatamânt, evaluarea portofoliului profesional personal si în sustinerea a cel putin doua inspectii la clasa;
b) etapa a II-a, finala – realizata la finalizarea stagiului practic cu durata de un an scolar si constând într-o examinare scrisa, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate în parte.
(2) Cadrele didactice care promoveaza examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practica în învatamântul preuniversitar.
(3) Cadrelor didactice angajate cu contract de munca pe o perioada determinata, care au promovat examenul de definitivare în învatamânt, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(a), prin hotarârea consiliului de administratie din unitatea de învatamânt respectiva, în conditiile legii.
(4) Persoanele care nu promoveaza examenul de definitivare în învatamânt pot participa la cel mult doua alte sesiuni ale acestui examen, în conditiile reluarii de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica cu durata de un an scolar.
(5) Stagiul de practica cu durata de un an scolar si examenul de definitivare în învatamânt pot fi reluate, în conditiile legii, într-un interval de timp care nu depaseste 5 ani de la începerea primului stagiu de practica.
(6) Persoanele care nu promoveaza examenul de definitivare în învatamânt, în conditiile prezentului articol, pot fi angajate în sistemul national de învatamânt preuniversitar numai pe perioada determinata, cu statut de profesor debutant.
    Art.79(1). Conform art. 242, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, formarea continua a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesionala si evolutia în cariera.
(2) Evolutia în cariera se realizeaza prin gradul didactic II si gradul didactic I, examene de certificare a diferitelor niveluri de competenta.
(3) Probele de examen, tematica, bibliografia, precum si procedura de organizare si desfasurare a examenelor pentru obtinerea gradelor didactice sunt reglementate prin metodologie elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(4) Gradul didactic II se obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii în învatamânt, prin promovarea urmatoarelor probe:
a) o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente esalonate pe parcursul celor 4 ani;
b) un test din metodica specialitatii, cu abordari interdisciplinare si de creativitate, elaborat pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;
c) o proba orala de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care cuprinde si elemente de psihologie si de sociologie educationala.
(5) Gradul didactic I se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, prin promovarea urmatoarelor probe:
a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate în parte;
b) o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;
c) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice, sub îndrumarea unui conducator stiintific stabilit de institutia cu competente în domeniu;
d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, în fata comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(6) În caz de nepromovare, examenele pentru obtinerea gradelor didactice II, respectiv I, pot fi repetate la un interval de cel putin 2 ani scolari.
(7) Personalului didactic încadrat în învatamântul preuniversitar, care îndeplineste conditiile de formare initiala si care a obtinut titlul stiintific de doctor, i se acorda gradul didactic I, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(8) Personalul didactic care a obtinut definitivarea în învatamânt sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, dupa caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fata de perioada prevazuta de prezenta lege.
 (9) În cazul în care profesorii au dobândit doua sau mai multe specialitati, definitivarea în învatamânt si gradele didactice II si I obtinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialitatile dobândite prin studii.
(10) Gradele didactice se acorda prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    Art.80. (1)Conform art. 243, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, personalul didactic care a obtinut gradul didactic I, cu performante deosebite în activitatea didactica si manageriala, poate dobândi titlul de profesor-emerit în sistemul de învatamânt preuniversitar, acordat în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Persoana care dobândeste titlul de profesor-emerit beneficiaza de:
 a) prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimtit de unitatile de învatamânt implicate;
b) calitatea de mentor pentru formarea continua a cadrelor didactice;
c) prioritate la ocuparea posturilor didactice în conditii de medii egale;
d) acordarea unui premiu anual în bani din fondurile programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
e) delegare de catre inspectoratele scolare pentru rezolvarea atributiilor acestora în teritoriu.
    Art81.(1) Conform art. 244, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului stabileste obiectivele si coordoneaza formarea continua a personalului didactic la nivel de sistem de învatamânt preuniversitar, în conformitate cu strategiile si politicile nationale.
(2) Unitatile si institutiile de învatamânt preuniversitar, pe baza analizei de nevoi, stabilesc obiectivele si formarea continua, inclusiv prin conversie profesionala, pentru angajatii proprii.
(3)  Acreditarea si evaluarea periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, metodologia-cadru de organizare si desfasurare a formarii continue sunt realizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin directiile de specialitate.
 (4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse si asistenta educationala si manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare si se pot acredita ca furnizori de formare continua.
(5) Dezvoltarea profesionala a personalului didactic, de conducere, de îndrumare si de control si recalificarea profesionala sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactica, standarde de calitate si competente profesionale si au urmatoarele finalitati generale:
a) actualizarea si dezvoltarea competentelor în domeniul de specializare corespunzator functiei didactice ocupate, precum si în domeniul psihopedagogic si metodic;
b) dezvoltarea competentelor pentru evolutia în cariera didactica, prin sistemul de pregatire si obtinere a gradelor didactice;
c) dobândirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, de îndrumare si de control;
d) dobândirea de noi competente, prin programe de conversie pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decât cele ocupate în baza formarii initiale; e) dobândirea unor competente complementare prin care se extinde categoria de activitati ce pot fi prestate în activitatea curenta, cum ar fi predarea asistata de calculator, predarea în limbi straine, consilierea educationala si orientarea în cariera, educatia adultilor si altele;
 f) dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind organizarea, conducerea si îmbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati si altele.
(6) Descrierea competentelor mentionate, precum si a modalitatilor de evaluare si certificare a acestora în cadrul sistemului de credite profesionale transferabile se realizeaza prin metodologia formarii continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare si de control, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    Art.82. (1) Conform art. 245, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare si de control, formarea continua este un drept si o obligatie.
(2) Organizarea, desfasurarea, evaluarea si finantarea activitatilor de formare continua se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
 (3) Formarea c ontinua a personalului didactic, de conducere, de îndrumare si de control se realizeaza în functie de evolutiile din domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv în ceea ce priveste curriculumul national, precum si în functie de interesele si nevoile personale de dezvoltare.
(4) Obtinerea prin studiile corespunzatoare a unei noi specializari didactice, diferite de specializarea curenta, se considera formare continua.
(5) Pe lânga una sau mai multe specializari, cadrele didactice pot dobândi competente didactice, pentru disciplinele din acelasi domeniu fundamentat cu domeniul licentei, prin programe de formare stabilite prin hotarâre a Guvernului.
(6) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de îndrumare si de control din învatamântul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel încât sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare în învatamânt, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
(7) Programele de conversie profesionala intra în atributiile institutiilor de învatamânt superior si se desfasoara în baza unor norme metodologice specifice.
(8) Evaluarea si validarea achizitiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare si de control prin diferite programe si forme de organizare a formarii continue se realizeaza pe baza sistemului de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    Art.83.(1) Conform art. 246, cap.I, titlu IV, LEN 1/2011, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului înfiinteaza corpul national de experti în management educational, constituit în urma selectiei, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile.
(2) Procedura si criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3) Pot ocupa functii de conducere, de îndrumare si de control în unitatile de învatamânt si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpului national de experti în management educational.

    III.4. RECOMPENSE ACORDATE PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR

    Art.84.(1) Personalul didactic din învatamântul preuniversitar beneficiaza de gradatie de merit,acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 25% din salariul de baza. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elaboreaza metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura de învatamânt.
    Art85.(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactica, educativa si stiintifica poate primi decoratii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învatamântul
preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler si Ofiter, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acorda cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebita în învatamânt.
(3) În afara distinctiilor prevazute la alin. (2), ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului este autorizat sa acorde personalului didactic din învatamântul preuniversitar
urmatoarele distinctii:
a) adresa de multumire publica;
b) diploma "Gheorghe Lazar" clasele I, a II-a si a III-a;
c) diploma de excelenta, care se acorda cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu
activitate deosebita în învatamânt.
(4) Diploma "Gheorghe Lazar" clasele I, a II-a si a III-a este însotita de un premiu de 20%,
15% si, respectiv, 10% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni de activitate.
Diploma de excelenta este însotita de un premiu de 20% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni de activitate.
(5) Distinctiile si premiile prevazute la alin. (3) se acorda în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, în limita unui procent de 1% din numarul total al posturilor didactice din fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti.
(6) Fondurile pentru acordarea distinctiilor prevazute la alin. (3) sunt asigurate de Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

III.5. Abateri  disciplinare Si sancTiunile aplicabile

    Art.86. Sanctiuni conform Statutului Personalului didactic
(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si de control din învatamântul preuniversitar raspund disciplinar pentru încalcarea cu vinovatie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum si pentru încalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului învatamântului si prestigiului unitatii/institutiei, conform legii.
(2) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut la alin. (1), în raport cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) observatie scrisa;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, de
îndrumare si de control, cu pâna la 15%, pe o perioada de 1 - 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru
ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei
functii de conducere, de îndrumare si de control;
e) destituirea din functia de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(3) Orice persoana poate sesiza unitatea de învatamânt/institutia de învatamânt cu privire la
savârsirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinara. Sesizarea se face în scris si se
înregistreaza la registratura unitatii/institutiei de învatamânt.
(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate savârsite de personalul didactic, personalul de
conducere al unitatilor de învatamânt preuniversitar, personalul de îndrumare si de control din cadrul inspectoratelor scolare si de personalul de îndrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, comisiile de cercetare disciplinara se constituie dupa cum urmeaza:
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezinta
organizatia sindicala din care face parte persoana aflata în discutie sau este un reprezentant al
salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savârsit abaterea;
b) pentru personalul de conducere al unitatilor de învatamânt preuniversitar, comisii formate
din 3 - 5 membri, dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel
putin egala cu a celui care a savârsit abaterea. Din comisie face parte si un inspector din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
c) pentru personalul de îndrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului, comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata în discutie sau este un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savârsit abaterea;
d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului
Bucuresti (BRASOV) comisii formate din 3 - 5 membri, dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savârsit abaterea.
(5) Comisiile de cercetare disciplinara sunt numite de:
a) consiliul de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar, pentru personalul didactic  si personalul de conducere al acesteia;
b) ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, pentru functiile de îndrumare si de
control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si pentru personalul de conducere din inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
(6) În cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora,
împrejurarile în care au fost savârsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost înstiintat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu împiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa îsi produca probe în aparare.
(7) Cercetarea faptei si comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data
constatarii acesteia, consemnata în condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii de învatamânt preuniversitar/institutiei. Persoanei nevinovate i se comunica în scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
(8) Persoanele sanctionate încadrate în unitatile de învatamânt au dreptul de a contesta, în
termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe lânga
inspectoratul scolar. Personalul de conducere, de îndrumare si de control din inspectoratele
scolare si din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care a fost sanctionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la Colegiul
central de disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(9) Normele privind componenta, organizarea si functionarea, precum si atributiile colegiului
de disciplina de pe lânga inspectoratul scolar si ale Colegiului central de disciplina al
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(10) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat
(11) Pentru personalul didactic din unitatile de învatamânt preuniversitar, propunerea de
sanctionare se face de catre director sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor
consiliului de administratie. Sanctiunile aprobate de consiliul de administratie sunt puse în
aplicare si comunicate prin decizie a directorului unitatii de învatamânt preuniversitar.
(12) Pentru personalul de conducere al unitatii de învatamânt preuniversitar, propunerea de
sanctionare se face de catre consiliul de administratie al unitatii de învatamânt preuniversitar si se comunica prin decizie a inspectorului scolar general.
(13) Pentru personalul de conducere din inspectoratele scolare si casele corpului didactic,
propunerea de sanctionare se face de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se comunica prin ordin.
(14) Pentru personalul de îndrumare si control din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, propunerea de sanctionare se face, dupa caz, de ministrul educatiei, cercetarii,tineretului si sportului, respectiv de secretarul de stat sau de seful ierarhic al persoanei în cauza si se comunica prin ordin.
    Art.87.Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceasta comisie si se comunica celui în cauza, prin decizie scrisa, dupa caz, de catre directorul unitatii de învatamânt, inspectorul scolar general sau ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
    Art.88.Raspunderea patrimoniala a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum si acelui de conducere, de îndrumare si de control din învatamântul preuniversitar se stabileste potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de conducerea unitatii sau a institutiei al carei salariat este cel în cauza, în afara de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

CAPITOLUL IV - COMISIILE DE LUCRU CU CARACTER PERMANENT SI TEMPORAR

IV.1. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

    Art. 89. In LTMS componentta comisiei este urmatoarea:
a.trei reprezentanti ai cadrelor didactice, alesi de catre Consiliul profesoral;
b.un reprezentant al sindicatului reprezentativ pe unitate (FEN );
c.un reprezentant al consiliului local;
d.presedintele consiliului reprezentativ al parintilor;
e.presedintele consiliului reprezentativ al elevilor pe scoala  
(componenta în anexa 5).
    Art. 90. Atributiile comisiei sunt:
a) realizeaza  evaluarea interna a scolii pe baza standardelor de calitate;
b) coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii;
c) implementeaza sistemul de management al calitatii;
d) elaboreaza raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei furnizata de Liceul Teoretic „Mihail Saulescu „Predeal”;
e) propune conducerii scolii masuri de îmbunatatire a calitatii educatiei.

IV.2.  CONSILIUL PENTRU CURRICULUM

    Art.91. (1)  Consiliul pentru curriculum este constituit din sefii catedrelor/comisiilor metodice, coordonatorul pentru proiecte si programe educative si directorul adjunct, iar presedintele este directorul unitatii de învatamânt.
(2) Directorul emite decizia de constituire a consiliului pentru curriculum la care anexeaza componenta catedrelor /comisiilor metodice.
(3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de învatamânt sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar.
    Art.92. Consiliul pentru curriculum are urmatoarele atributii:
a) procura documente curriculare oficiale: planuri cadru, ordine MECTS, programe scolare, ghiduri metodologice si lista manualelor scolare aprobate;
b) asigura aplicarea planurilor cadru de învatamânt;
c) se îngrijeste de asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare;
d) asigura organizarea si desfasurarea examenelor nationale, de sfârsit de ciclu si a examenelor de corigenta, de încheierea situatiei scolare si de diferente potrivit regulamentelor MECTS si a ROFUIP/2005;
e) asigura fundamentarea dezvoltarilor locale de curriculum pe baza experientei resurselor umane ale scolii si pe specificul comunitar;
f) asigura cadrelor didactice consultanta în probleme de curriculum;
g) asigura coerenta între curriculumul national si dezvoltarile locale, coordonarea dintre diferite discipline / module / catedre si rezolva conflictele de prioritate dintre profesorii de discipline, în interesul elevilor si al unitatii scolare;
h) elaboreaza Oferta Curriculara pe baza propunerilor fiecarei catedre/comisii metodice a disciplinelor optionale care se predau în unitatea de învatamânt conform planurilor cadru, stabilite prin vot de consiliul profesoral si avizate de consiliul de administratie;
    Art. 93. Dosarul consiliului pentru curriculum contine:  decizia de constituire a consiliului, planul cadrus?i ordinul MECTS prin care acesta este aprobat, oferta curriculara, procesele verbale ale sedintelor, alte documente elaborate.
    Art.94. În anul scolar 2012-2013 în LTMS functioneaza urmatoarele catedre/comisii metodice:
a) Limba si comunicare;
b) Matematica – Informatica;
c) Om si Societate – Arte;
d) Tehnologii;
e) Stiinte si Educatie Fizica;
f) Învatatori;
g) Club Sportiv Scolar,  (componenta în anexa 6).

IV.3.  COMISIA  TEHNICA DE  PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR  

    Art. 95. Atributiile comisiei sunt urmatoarele:
a) Întocmeste planul de aparare împotriva incendiilor;
b) Realizeaza instruirea personalului conform D.G.P.S.I.;
c) Colaboreaza cu profesorii diriginti  pentru includerea în temele de dirigentie a unor tematici specifice;
d) Completeaza fisele PSI;
e) Completeaza periodic ultimele noutati din domeniu, documentatia referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor;
    Art. 96. Dosarul comisiei contine: decizia de constituire a comisiei, raportul de activitate al comisiei pe anul scolar anterior, procesele verbale încheiate cu ocazia controalelor specifice si a alarmarilor periodice (componenta în anexa 7)

IV.4.COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE ÎN MUNCA

    Art.97.(1)Legea 319 din 14 iulie 2006, cu privire la sanatatea si securitatea muncii, precizeaza obligatiile privind realizarea masurilor de protectie a muncii si raspunderea juridica ce decurge din încalcarea dispozitiilor legale privind protectia muncii, raspundere care poate fi disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
Organizarea si atributiile C.S.S.M. sunt prevazute în:
•    Codul muncii (Legea 53/2003, art.179-181)
•    Legea 319 din 14 iulie 2006
•    Programul de masuri nr. 30012 din 14.05.1993 aprobat de Ministerul Învatamântului, privind organizarea si desfasurarea activitatii de protectie a muncii in unitatile de învatamânt preuniversitar
•    Instructiunile Ministerului Învatamântului nr. 32 160/24.06.1993, privind organizarea activitatii de protectie a muncii în unitatile de învatamânt preuniversitar
Art.98.Dupa stabilirea componentei si a atributiilor în Consiliul de Administratie, directorul numeste, prin decizie  membrii comisiei. Sarcinile concrete ale acestor persoane, care decurg   din Normele generale de protectie a  muncii,  vor fi mentionate în fisa individuala a postului,  si vor fi aprobate în Consiliul de Administratie.
Art. 99. Având in vedere atributiile pe care le are comisia, este necesara elaborarea Programului de masuri pentru protectia muncii care are la baza Raportul de activitate al comisiei din anul sco1ar anterior. Programul va include atât activitatile prevazute a se desfasura pe parcursul anului scolar, cat si responsabilii si termenele de executie, si va viza continuarea activitatilor demarate anterior si evitarea erorilor aparute .
Art.100. Dosarul C.S.S.M. contine:
•    copie dupa decizia de constituire a comisiei, pe care se face mentiunea ,,Conform cu originalul” si se certifica prin semnatura directorului si aplicarea stampilei;
•    responsabilitatile individuale ale membrilor comisiei, aprobate de Consiliul de administratie, extrase din fisa individuala a postului fiecaruia;
•    Raportul de activitate al C.S.S.M. pe anul scolar anterior, dezbatut si aprobat de Consiliul de administratie;
•    Programul de masuri pentru protectia muncii in anul sco1ar curent dezbatut, aprobat de consiliul de administratie si avizat de catre director, cu procesele verbale de luare la cunostinta si prelucrare a acestor norme pe clase;
•    procesele-verbale (sau copiile acestora) încheiate de catre inspectorii de inspectia muncii cu prilejul controalelor privind modul în care se respecta legislatia muncii.
    Art.101. Atributii:
    Completeaza periodic, cu ultimele noutati din domeniu, documentatia referitoare la protectia muncii
•    Prelucreaza periodic, personalului si elevilor, normele de protectie a muncii, în functie de anotimpuri, întocmind anexe la Regulamentul Intern, avizate de directorul scolii
•    Completeaza Fisele de protectie a muncii
•    Elaborareaza Programul de masuri pentru protectia muncii care are la baza Raportul de activitate al comisiei in anul sco1ar anterior
•    Coordoneaza masurile de securitate si sanatate în munca
•    Urmareste respectarea de catre toti elevii si de personal a normelor de protectia muncii
•    Prezinta la control documentatia referitoare la protectia muncii cu ocazia inspectiilor efectuate de catre inspectorii de protectie a muncii

IV.5.COMISIA PENTRU COORDONAREA ACTIVITATII  DE  PREGATIRE A APARARII CIVILE

     Art.102. Atributiile Comisiei
a.) pregatirea anuala a cadrelor didactice, elevilor si personalului administrativ pe linie de
protectie civila prin organizarea de instruiri, convocari, exercitii si aplicatii de pregatire de protectie civila;
b.) organizarea si asigurarea starii de operativitate si a capacitatii de interventie a formatiunilor de interventie în actiunile de gestionare a situatiilor de urgenta;
c.) informarea si pregatirea salariatilor si elevilor cu privire la pericolele la care sunt expusi, la masurile de autoprotectie ce trebuie îndeplinite, la mijloacele de protectie puse la dispozitie, la obligatiile ce le revin si la modul de actiune pe timpul situatiei de urgenta;
d.) realizarea sistemului informational decizional, înstiintarea, avertizarea si alarmarea salariatilor si elevilor în situatie de urgenta;
e.) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru pregatirea în domeniul protectiei civile si a interventiei în situatii de urgenta.
f) elaborarea de planuri proprii de aparare în caz de dezastru si supunerea spre aprobare Consiliului deAdministratie;
g) constituirea mijloacele materiale necesare pentru interventie si mentinerea în stare operativa;
h) organizeaza înstiintarea si alarmarea salariatilor pentru aparare împotriva dezastrelor;
i) respectarea normelor si normativelor specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea, proiectarea si executia instalatiilor si constructiilor de orice natura;
j) exploateaza, utilizeaza si întretin instalatiile, cladirile si constructiile de orice natura si respecta normele si normativele specifice;
j) realizeaza retele de monitorizare si control cu aparatura specifica pentru aparare în caz de dezastre; întocmesc scheme de înstiintare în caz de pericol si asigura functionarea mijloacelor de transmisiuni, alarmare aflate în dotare;
k) tin evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor si a aparaturii ce pot fi folosite în caz de dezastru si, în caz de necesitate, punând la dispozitia directorului datele necesare;
l) întocmesc si analizeaza, dupa caz, planurile constructiilor etajate, retelelor utilitare si spatiilor subterane proprii folosite pentru protectia populatiei, le înainteaza directorului spre aprobare si apoi sunt afisate în locuri vizibile;
m) asigura accesul la obiectivele periclitate si executa lucrari si servicii de interes public în situatii de dezastru;
n) organizeaza si desfasoara semestrial simulari privind comportamentul în caz de dezastre si propune activitati instructiv-educative tematice, care sa se desfasoare în cadrul orelor de dirigentie si nu numai;
o) elaboreaza informari, semestrial si la cererea directorului, asupra activitatii comisiei, pe care le prezinta în consiliul profesoral

    IV.6. COMISIA PENTRU EDUCATIE RUTIERA

    Art.103. Atributiile comisiei pentru Educatie rutiera sunt:
(1) elaboreaza un plan managerial , cu obiective specifice si strategii de realizare;
(2) promoveaza teme de educatie rutiera, care pot fi realizate la orele de dirigentie si nu numai;
(3) organizeaza si desfasoara concursuri pe teme de educatie rutiera;
(4) participa la concursuri tematice (de exemplu „Prietenii mei, politistii”);
(5) mentine un permanent dialog cu politistul de proximitate si agenti ai politiei rutiere;
(6) organizeaza si actualizeaza un punct de informare permanenta, privind educatia rutiera;
(7) organizeaza pentru cadrele didactice un instructaj în caz de prim ajutor, cu personal calificat;
(8) elaboreaza informari, semestrial si la cererea directorului, asupra activitatii comisiei, pe care le prezinta în consiliul profesoral.

IV.7. COMISIA ARIEI CURRICULARE CONSILIERE SI ORIENTARE

    Art.104. Atributii
      (1)Coordoneaza activitatea claselor de elevi
      (2) Proiecteaza si îsi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual al   unitatii de învatamânt si în acord cu particularitatile educationale ale clasei respective;
     (3) Întocmeste planificarea semestriala si anuala, care va cuprinde componentele activitatii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum si cu programa elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
     (4)  Coordoneaza activitatea consiliului clasei
     (5) Colaboreaza cu toti profesorii clasei  în vederea armonizarii influentelor educative si pentru a asigura coeziunea clasei de elevi
     (6) Preia, pe baza de proces-verbal, sala de clasa în care îsi desfasoara activitatea elevii carora le este diriginte si raspunde de pastrarea si modernizarea acesteia
     (7)  Prezinta, elevilor si parintilor, prevederile prezentului ROFUIP si ale prezentului regulament
    (8)  Organizeaza, împreuna cu Comisia de Consiliere si Orientare profesionala, actiuni de orientare scolara si profesionala
    (9)  Informeaza elevii si pe parintii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testarile nationale, la bacalaureat, la admiterea în licee, precum si la certificarea
competentelor profesionale si la metodologia de continuare a studiilor, dupa finalizarea învatamântului obligatoriu
   (10) Urmareste frecventa elevilor, cerceteaza cauzele absentelor unor elevi si informeaza familia elevului, saptamânal
   (11) Motiveaza absentele elevilor, pe baza certificatelor eliberate de medicul de familie, precum si în baza cererilor personale, motivate, ale parintilor, aprobate de director
   (12) Analizeaza, periodic, situatia la învatatura a elevilor, monitorizeaza îndeplinirea îndatoririlor scolare de catre toti elevii, initiaza cu consiliul clasei programe de consultatii cu parintii
   (13)  Sprijina organizarea si desfasurarea activitatilor elevilor în afara clasei si a unitatii de învatamânt
   (14)  Informeaza, în scris, familiile elevilor, în legatura cu situatiile de corigenta, sanctionari disciplinare, neîncheierea situatiei scolare sau repetentie
   (15)  Stabileste, împreuna cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecarui elev si prezinta în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au savârsit abateri grave
   (16) Organizeaza întâlniri si discutii cu parintii, care se pot desfasura pe grupe, individual sau în plen, se consulta cu acestia în legatura cu cauzele si masurile care vizeaza progresul scolar al copiilor lor si-i informeaza pe acestia despre absentele si comportamentul elevilor, despre potentialele situatii de corigente, de amânare a încheierii situatiei scolare si de aplicare a unor sanctiuni disciplinare,
    (17) Aplica elevilor, pe baza consultarii cu directorul, sanctiunile prevazute în prezentul regulament
    (18)  Recomanda directorului, spre aprobare, participarea organizata a elevilor la activitati în cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice, în afara unitatii de învatamânt
    (19)  Completeaza catalogul clasei si raspunde de exactitatea datelor înscrise si de starea fizica a acestuia
    (20)  Calculeaza media generala semestriala si anuala a fiecarui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfârsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor si a distinctiilor, potrivit prevederilor ROFUIP si ale prezentului regulament; consemneaza în carnetele de elev mediile semestriale
si anuale.
     (21)   Prezinta consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfârsitul semestrului/anului scolar.
     (22)  Proiecteaza, organizeaza si desfasoara activitati educative, de consiliere si de orientare scolara si profesionala, în functie de particularitatile colectivului de elevi

IV.8. COMISIA PENTRU ACTIVITATI  EXTRASCOLARE

     Art.105. Comisia de organizare a activitatii educative si extrascolare din cadrul Liceului Teoretic „ Mihail Saulescu”va avea urmatoarele atributii:
  (1) anuntarea personalului (diriginti,profesori) privind obligativitatea raportarii fiecarei activitati extrascolare desfasurate;
 (2) anuntarea consilierului educativ/coordonatorului pentru proiecte si programe educative asupra fiecarei activitati extrascolare desfasurate;
(3) completarea unui registru de activitati extrascolare;
(4) elaborarea unui raport semestrial si  anual privind activitatile extrascolare desfasurate  :
                     - ce tipuri de activitati s-au desfasurat
                     - initiatori  si participanti
                     - periodicitate
                     -  disfunctionalitati  si  probleme
                     -  modificari  propuse  în desfasurarea acestora.
(5) organizarea activitatilor educative în colaborare cu  comisia dirigintilor, comisia pentru  promovarea ofertei educationale si a imaginii scolii,comisia pentru consilierea si orientarea profesionala a elevilor, comisia pentru curriculum, comisia de sanatate si securitate în munca, consilierul educativ/coordonatorul pentru proiecte si programe educative;
(6) coordonarea si monitorizarea activitatilor educative propuse la nivelul unitatii scolare;
(7) implicarea familiei si comunitatii locale în activitati formativ-educative si artistice; dezvoltarea unor canale de comunicare între elevi-profesori, scoala-familie, scoala- comunitate locala, profesori-responsabili comisii;
(8) dezvoltarea unui comportament civic , ecologic si social la elevi cu impact asupra comunitatii scolare si comunitatii locale;
(9) implicarea în realizarea unor activitati ce au drept scop cunoasterea de catre elevi a normelor de igiena corporala, a consecintelor nerespectarii acestor norme precum si activitati în care sa fie dezbatute probleme legate de consumul de droguri , de cunoastere a principalelor boli cu transmitere sexuala si masurile de prevenire a imbolnavirii.
(10) dezvoltarea laturii artistice la elevi prin valorificarea disciplinelor optionale, prin valorificarea activitatilor cluburilor, prin valorificarea abilitatilor si aptitudinilor artistice de la disciplinele de arta muzicala, arta vizuala;
(11) organizarea si coordonarea activitatilor ce tin de promovarea imaginii unitatii scolare cum ar fi: prezentarea ofertei educationale la nivel local si judetean , ,, Ziua portilor deschise ale Liceului Teoretic „Mihail Saulescu”, Târgul liceelor”, participarea la concursuri pe teme artistice, etc.
(12) implicarea, în colaborare cu comisia  pentru consilierea si orientarea profesionala a elevilor  în vederea sustinerii de activitati educative si extrascolare a parteneriatelor educationale, a programelor cu finantare externa;
(13) activarea consiliului elevilor si asigurarea functionarii sale reale, însotita de valorificarea propunerilor rezultate în cadrul politicilor scolii;
(14) eficientizarea parteneriatului cu consiliul elevilor;
(15) implicarea elevilor prin participarea la activitati culturale desfasurate la nivel local, regional, national, international si stimularea practicilor de succes si cu impact asupra elevilor si imaginii unitatii scolare;
(16) organizarea unor  cercuri/cluburi (de actorie, de dans, de educatie plastica, de arta fotografica) la nivelul unitatii scolare;
(17) organizarea unor întâlniri periodice cu personalitati publice cunoscute din domeniile cultural-artistic , stiintific, administratiei publice;
(18) organizarea de campionate interscolare, de tabere, excursii;
(19) promovarea si stimularea practicilor de succes si cu impact pozitiv asupra elevilor si imaginii unitatii scolare;
(20) coordoneaza pregatirea si desfaturarea balului bobocilor, balul majoratului si diferite  serbari scolare.
IV.9. COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI SI ORGANIZAREA SERVICIULUI PE SCOALA

    Art.106.  Comisia pentru elaborarea orarului si organizarea serviciului pe scoala din cadrul Liceului Teoretic „ Mihail Saulescu”va avea urmatoarele atributii:
(1) realizeaza baza de date cu încadrarea personalului didactic;
(2) alcatuieste orarul si-l propune directorului spre avizare;
(3) afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea la clase;
(4) actualizeaza orarul în situatii punctuale în cazul modificarii încadrarii la clasa si în   situatii speciale (cercuri pedagogice, etc);
(5) organizeaza planificarea serviciului pe scola pentru profesori si elevi;
(6) afiseaza planificarea profesorilor de serviciu în cancelarie si pe usa cancelariei avizierul de la intrarea în liceu.
 (7) verifica afisarea de catre profesorii diriginti a serviciului pe scoala al elevilor;
(8) monitorizeaza îndeplinirea sarcinilor profesorilor de serviciu;
(9) transmite dirigintilor si profesorilor de serviciu sa asigure instruirea elevilor de serviciu.
( 10) dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu.
Adresa MECTS face perte integranta din aceasta comisie ( anexa 8)
    Art.107. Serviciul elevilor se desfasoara astfel:
  Serviciul pe clasa
1)    Dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetica vor efectua zilnic serviciul pe clasa
2)    Elevii de serviciu au urmatoarele atributii:
se prezinta la cursuri cu 15 minute înainte de începerea acestora si parasesc ultimii sala de clasa;
3)    Asigura creta si stergerea tablei;
4)    Asigura pastrarea curateniei în clase în timpul programului atentionând elevii care produc dezordine;
5)    Golesc cosul la pauza mare si la sfârsitul programului si de câte ori este cazul;
6)    Verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti;
7)    În timpul activitatii care se desfasoara în cabinete, laboratoare, etc. elevii de serviciu ramân în clasa si supravegheaza bunurile colegilor, sau încuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasa în sala de clasa.
     Art.108. Serviciul pe scoala
1)    Serviciul pe scoala va fi asigurat de 2 elevi, conform unei planificari semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe liceu si avizata de conducerea scolii.
       2) Elevii nu au dreptul sa faca schimbari în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrari scrise, grupa de serviciu va fi înlocuita în bloc de o grupa din alta clasa stabilita de profesorii de servici pe liceu si consemnata în registrul serviciului pe liceu.    
                 Art.109. Sarcinile elevilor de serviciu pe scoala
        Elevii :
1)    se prezinta la post cu 15 minute înainte de începerea cursurilor;
2)    înlesnesc comunicarea profesor – elev, profesor – parinte în timpul pauzelor;
3)    nu permit intrarea elevilor si a persoanelor straine în incinta cancelariei;
4)    suna la sfârsitul si începutul fiecarei ore;
5)    îndeplinesc sarcinile trasate de profesorii de serviciu;
6)    consemneaza datele persoanelor straine în registrul de evidenta;
7)    anunta elevii vizitati de persoane straine în pauza;
8)    în cazul unor incidente cu persoane straine, anunta profesorul de serviciu, secretariatul si directiunea
    Art.110.  Elevii care nu se prezinta la serviciu sau isi schimba locul programat vor fi sanctionati prin scaderea unui punct la purtare.
    Art.111. Serviciul profesorilor
    Zilnic, serviciul pe scoala va fi asigurat de profesorii programati. Programarea serviciului pe liceu se semneaza înaintea începerii perioadei (conf. Legii 109/1999)
Sarcinile profesorilor de serviciu:
1)    se prezinta la scoala cu 15 minute înainte de începerea programului;
2)    organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au;
3)    supravegheaza starea de disciplina a elevilor în timpul pauzelor;
4)    supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor;
5)    semnaleaza absenta de la program a cadrelor didactice;
6)    anunta conducerea scolii si concomitent organele de ordine si de interventie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, amenintari prin telefon, etc.);
7)    întocmesc, la sfârsitul programului, un proces verbal în care consemneaza modul în care s-a desfasurat programul si evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului;
8)    verifica si închid cataloagele în dulap;
9)    se asigura ca portile sa fie închise pe timpul desfasurarii programului.
    Art.112. Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi sanctionati, la propunerea directorului adjunct sau a sefului Comisiei serviciului pe scoala.

IV.10. COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENTELOR

    Art.113. Atributii  (1) Monitorizeaza organizarea activitatilor cuprinse în procesul de prevenire si combatere a absenteismului
    (2) Realizeaza o baza electronica de date cu machetele lunare cu absentele din scoala
    (3) Prezinta consiliului profesoral al scolii rezultatele statistice în ceea ce priveste absenteismul  precum si modul de actiune didactica ce trebuie aplicat în timpul anului scolar. Consiliul profesoral al scolii analizeaza situatia statistica a absentelor si stabileste planul de actiune care sa conduca la eliminarea acestora; documentul se transmite spre informare Consiliului de Administratie al scolii
    (4) Identifica, împreuna cu dirigintii, elevii cu risc de absenteism si propune luarea de masuri educative în colaborare cu diversi agenti educationali (parinte, psiholog scolar, responsabil comisia dirigintilor, etc).
    (5) Deruleaza,  împreuna cu dirigintii si cu psihologul scolar,  programe de consiliere individuala/ de grup a parintilor elevilor cu risc de absenteism scolar
     (6) Colaboreza cu toate comisiile educative ale scolii si autoritatile comunitatii locale (Politia , Jandarmeria, alte asociatii si ONG-uri) în cadrul unor proiecte educative
     (7) Propune activitati extracurriculare care urmaresc implicarea elevilor cu risc de absenteism scolar

IV.11. COMISIA DE DISCIPLINA PENTRU ELEVI

    Art.114. Comisia de disciplina are urmatoarele atributii:
(1) Urmareste respectarea de catre elevi a regulamentului intern
(2) Ancheteaza în prezenta dirigintelui abaterile disciplinare si înainteaza consiliului, profesorilor,clasei propunerea de sanctiune însotita (daca este cazul) de scadere a notei la purtare conform regulamentului intern
(3) Presedintele comisiei de disciplina este directorul adjunct
(4) Membrii comisiei efectueazaa pe parcursul anului scolar (cel putin o data pe luna) controale inopinante în scoala asupra tinutei si controleaza eventualele abateri la panoul comisiei spre cunostiinta dirigintilor
(5) Responsabilul comisiei preia sesizarile membrilor si întocmeste raportul semestrial privind starea disciplinara a elevilor pe care-l prezinta consiliului profesoral
    Art.115.Orice sanctiune disciplinara luata împotriva unui elev are în vedere îndreptarea comportamentului sau moral, social si colegial. Orice masura disciplinara trebuie sa aiba în primul rând un caracter coercitiv-educativ, nu unul punitiv
    Art.116. Orice diriginte, profesor sau elev are obligatia de a sesiza Comisia de disciplina în legatura cu abaterile grave
    Art.117. Comisia de disciplina se întruneste în sedinte ordinare în fiecare luna, în ultima saptamâna a lunii, la convocarea secretarului Comisiei. Sedinte extraordinare se pot tine ori de câte ori este necesar.
    Art. 118. Toate sesizarile si deciziile Comisiei vor fi consemnate în registrele Comisiei.
    Art.119.Sanctiunile disciplinare
      (1) Abaterile de orice tip se cumuleaza.
     (2) Sanctiunile consemnate în registru se fac cunoscute întregii scoli prin circulare trimise la clase, si prin careuri.
    (3) Deciziile Comisiei de disciplina se iau în considerare în mod obligatoriu la stabilirea notei la purtare în cadrul Consiliului de Încheiere.
    Art.120.  Sanctiunile aplicabile sunt urmatoarele:
1.    mustrarea verbala în fata Comisiei si – în functie de gravitate – a parintilor;
2.    mustrarea scrisa, notificata parintilor;
3.    scaderea mediei la purtare;
4.    retragerea bursei (daca este cazul), notificata parintilor;
5.    eliminarea de la ore pe o perioada de 3-5 zile si obligatia de a sustine o alta activitate în cadrul scolii, stabilita de comisie; refuzul participarii la aceasta activitate va fi sanctionat prin absente nemotivate la orele din cele 3-5 zile; notificata parintilor;
6.    preaviz de exmatriculare;
7.    exmatricularea.
Art.121.Tipuri de abateri si sanctiunile aferente
Abateri sunt considerate urmatoarele:
(1) Comportamentul neadecvat al elevului care afecteaza procesul de predare-învatare, relatia profesor-elev, elev-elev, (tinuta, indisciplina, acte de violenta, etc.).
(2) Elevii raspund de abaterile comise si în timpul activitatilor extrascolare.
(3)Pentru aceste abateri se pot aplica toate tipurile de sanctiuni, în functie de gravitate si de repetabilitatea comportamentului.
    Art.122.Acumularea a peste 20 de absente nejustificate la diferite discipline sau 15 % din totalul orelor de la o singura disciplina, cumulate pe un an scolar.
    Art. 123. Mustrarea orala în fata Comisiei de disciplina si notificarea parintelui.
    Art. 124. Cumularea de absente în continuare duce la aplicarea celorlalte tipuri de sanctiuni.
    Art. 125. Deteriorarile repetate sau nedespagubite ale  bunurilor Liceului sau ale colegilor atrag dupa sine sanctiuni disciplinare în afara obligatiei de a despagubi.
    Art.126.  Pentru deteriorarile cu autor necunoscut responsabilitate despagubirii revine întregii clase; se pot aplica si în acest caz sanctiuni disciplinare.

1V.12. COMISIA DE ELABORARE SI IMPLEMENTARE PAS

    Art.127.Atributii (1)Stabileste modalitatea de lucru pentru planificarea si întocmirea planului pentru elaborarea PAS. Modalitatea de lucru va include urmatoarele:
a.    discutii cu membrii personalului didactic referitoare la: ce îsi doreste scoala sa devina în viitor, cum îsi percepe scoala rolul sau în cadrul comunitatii locale, judetene si regionale, modul în care contributia scolii trebuie/ ar putea fi integrata cu cea a altor scoli, modul în care aria sa de activitati ar putea sã se schimbe în viitor
b.    analiza prioritatilor identificate la nivel regional si local prin PRAI, respectiv PLAI
c.    analiza mediului extern – identificarea seturilor de date care trebuie colectate
d.    analiza mediului intern- identificarea seturilor de date care trebuie colectate (seturile de date colectate prin: chestionare aplicate elevilor, parintilor, profesorilor, agentilor economici; focus-grupuri de analiza a domeniilor ce necesita dezvoltare; analiza documentelor si a rapoartelor interne)
e.    aplicarea unui model de auto-evaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi termenele de realizare, care va aria sa de cuprindere
f.    stabilirea surselor de date /informatii care se vor utiliza, stabilirea responsabilitatii pentru colectarea datelor si a termenelor pentru aceasta activitate
g.    stabilirea de comun acord a unei modalitãti si a responsabilitãtii pentru formularea concluziilor care rezultã din analiza mediului intern si extern – în ce mod vor fi verificate aceste concluzii cu factorii interesati
h.    mecanismele pentru formularea si stabilirea obiectivelor si tintelor, precum si a termenelor de atingere a acestora
i.    introducerea elementelor de planificare operationalã prin implicarea unui numar mare de membri ai personalului, de exemplu prin întâlniri ale echipelor de lucru
(2) Organizeaza activitati de monitorizare, evaluare si actualizare a PAS. Procesul de monitorizare si evaluare va fi asigurat  prin:
a.    întâlniri si sedinte de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare
b.    prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral, al Consiliului de Administratie, al CEAC
c.    revizuire periodica si corectii
d.    se vor înregistra rezultatele obtinute în diferite etape de aplicare a planului de actiune si se vor compara cu rezultatele asteptate
e.    se vor desfasura activitati de bilant semestrial
f.    se vor analiza cauzele unor eventuale esecuri în atingerea tintelor propuse în planul operational.

IV.13.COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA R.O.I.

    Art.128.În cadrul Liceului Teoretic „ Mihail Saulescu”  comisia va avea urmatoarele atributii:
  (1) sa consulte si sa cunoasca urmatorele surse legislative:
a.    Constitutia României/ 2003 ( Art.32) ;
b.    Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii Nr.53/2003 Codul muncii;
c.    Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 din 05.01.2005 , publicata în MO nr.18 din
d.    10.01.2011;
e.    Legea nr.87/2006 privind asigurarea calitatii educatiei, a  Statutului personalului didactic;
f.    Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar  OMEC nr. 4925/ 08.09.2005 ;
g.    Codul de etica elaborat de ordinul MECTS nr.5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului  national de etica din învatamântul preuniversitar;
h.    Alte acte normative elaborate de MECTS.
  (2) sa elaboreze regulamentul de ordine interioara conform legislatiei de mai sus
  (3) sa includa în cadrul ROI prevederile specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii în cadrul Liceului Teoretic” Mihail Saulescu “ (conform art.6 alin.( 2) ROFUIP);
 (4) stabilirea regulilor de disciplina si a obligatiilor reciproce ale întregului personal, precum si ale elevilor si parintilor prevazute în regulamentul de ordine interioara, în vederea desfasurarii în conditii optime si la standarde ridicate de calitate ale procesului instructiv- educativ, precum si a activitatile conexe care se realizeaza în cadrul liceului;
  (5) convocarea comisiei în situatia schimbarii legislatiei si pentru a modifica sau completa  regulamentul de ordine interioara ori de câte ori este cazul, la initiativa a 2/3 din numarul membrilor Consiliului de administratie al scolii si cu consultarea organizatiei sindicale.

IV.14. COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA METODICO-STIINTIFICA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE

    Art.129.Atributii:
1)    întocmeste documentele obligatorii: planul managerial semestrial/anual în corelatie cu planul managerial al scolii; graficul/calendarul activitatilor desfasurate în orele metodice stabilite la nivelul scolii;tabloul de bord al perfectionarii (realizat periodic);
2)    mentine în  permanenta contactul cu I.S.J., cu scopul informarii prompte a personalului
3)    didactic cu privire la modificarile ce pot aparea în planuri de învatamânt, curriculum, programe scolare, modalitati de evaluare si a modului de aplicare a acestora;
4)    mentine în  permanenta contactul cu institutiile abilitate cu formarea si perfectionarea continua;
5)    initieaza si desfasoara activitatile de perfectionare continua în scoala;
6)    identifica nevoile de formare a cadrelor didactice;
7)    monitorizeaza participarea profesorilor la cursurile de perfectionare oferite de scoala, C.C.D, M.E.C.T.S., etc.;
8)    stimuleaza participarea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare organizate de CCD si ISJ în vederea acumularii de credite transferabile;
9)    sprijina, din punct de vedere metodic, profesorii aflati la începutul activitatii didactice;
10)    realizeaza demersurile necesare pentru acreditarea cursurilor propuse la nivelul scolii;
11)    monitorizeaza întocmirea fiselor de evaluare a personalului didactic
Cadrul legislativ:
-art. 32 alin .(4) si alin (5) si art.33 din Statul personalului didactic (Legea nr. 128/1997)
- Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009 - Metodologia formarii continue a personalului
didactic din învalamântul preuniversitar

IV.15.COMISIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR SCOLARE

    Art.130..Atributii comisie
    (1)Urmareste planificarea si realizarea orelor de pregatire suplimentara pentru  concursurile scolare,
    (2) Asigura circulatia informatiei cu privire la concursurile scolare ale elevilor de la ISJ catre scoala,
    (3) Întocmeste graficul de desfasurare a concursurilor
    (4) Preiau subiectele de la organizatori
    (5) Asigura participarea elevilor,
    (6) Se preocupa de salile de curs în care se desfasoara concursurile, de birotica necesara,
    (7) Transmite rezultatele la forurilor superioare
    (8) Centralizeaza datele privind participarea elevilor la concursurile scolare stabileste necesarul de premii pentru elevii cu rezultate deosebite.    

IV.16. COMISIA PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR  CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE

    Art.131.Atributii comisie
(1)Colaboreaza cu dirigintii/ invatatorii pentru depistarea elevilor cu CES din cadrul unitatii
(2)Demareaza demersurile privind obtinerea unui sprijin specializat din partea institutiilor abilitate în acest sens pentru elevii cu cerinte educative speciale
(3)Stabilirea unui program de recuperare

IV.17. COMISIA PENTRU ÎNFRUMUSETAREA SPATIILOR SCOLARE

    Art.132..Atributii :
- aranjeaza vitrinele si  panourile  existente în scoala;
- realizeaza materialele necesare decorarii spatiilor scolare;
- organizeaza expozitii cu lucrarile elevilor;
- coordoneaza activitatile dirigintilor  pentru înfrumusetarea salilor de clasa;
- decoreaza toate spatiile din scoala : cancelarie, birouri, coridoare.
- întretinerea si amenajarea curtii scolii si a spatiilor verzi

IV.18.COMISIA PENTRU EVIDENTA SI GESTIONAREA MANUALELOR

    Art.133.(1) Conform cap.X, art. 79, Metodologia privind regimul manualelor scolare în învatamântul preuniversitar, aprobata prin O.MECT nr. 5913/2008, la nivelul fiecarei unitati de învatamânt, evidenta si gestionarea manualelor scolare este coordonata de o comisie de evidenta si gestionare a manualelor scolare.
( 2) Conform cap.X, art. 80, Metodologia privind regimul manualelor scolare în învatamântul preuniversitar, aprobata prin O.MECT nr. 5913/2008, comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare, numita în baza unei decizii interne a unitatii de învatamânt, este alcatuita din:
a) presedinte: directorul unitatii de învatamânt/ directorul adjunct al unitatii
de învatamânt;
b) vicepresedinte: bibliotecarul unitatii de învatamânt/ responsabilul cu
manualele scolare;
c) secretar: un informatician din cadrul unitatii de învatamânt/
administratorul de retea/ un profesor cu abilitati de operare pe calculator;
d) membri permanenti: dirigintii/ învatatorii fiecarei clase.
.( 3) Conform cap.X, art. 81, Metodologia privind regimul manualelor scolare în învatamântul preuniversitar, aprobata prin O. MECT nr. 5913/2008, comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare, constituita la nivelul unitatii de învatamânt, are urmatoarele atributii:
a) întocmeste si pastreaza evidenta manualelor scolare existente în unitatea de învatamânt;
b) monitorizeaza corectitudinea întocmirii evidentei manualelor scolare la nivel de clasa;
c) întocmeste/actualizeaza anual propria baza de date, în conformitate cu formularul-tip de comanda a manualelor scolare, primite de la Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti de evidenta si gestionare a manualelor scolare;
d) completeaza formularul-tip de comanda a manualelor scolare;
e) monitorizeaza gestionarea manualelor scolare în unitatea de învatamânt;
f) întocmeste raportul anual catre Comisia judeteana/ a municipiului Bucuresti de evidenta si gestionare a manualelor scolare, cu privire la situatia manualelor scolare existente în unitatea de învatamânt;
g) întocmeste baza de date privind deficitul de manuale scolare în vederea redistribuirii, de catre ISJ/ ISMB, a manualelor scolare între unitatile de învatamânt;
h) propune Comisiei de evidenta si gestionare a manualelor scolare casarea manualelor scolare care nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului de uzura fizica si/ sau morala, precum si a celor a caror valabilitate a expirat.
 ( 4) Conform cap.XI, art. 85, Metodologia privind regimul manualelor scolare în învatamântul preuniversitar, aprobata prin O. MECT nr. 5913/2008, gestionarea manualelor scolare la nivelul fiecarei unitati de învatamânt este realizata de bibliotecar/ de responsabilul cu manualele scolare.
 ( 5) Conform cap.XI, art. 86, alineat 1, Metodologia privind regimul manualelor scolare în învatamântul preuniversitar, aprobata prin O. MECT nr. 5913/2008,la începutul fiecarui an scolar, bibliotecarul/ responsabilul cu manualele scolare din unitatea de învatamânt preia, pe baza documentelor justificative, manualele scolare noi si manualele scolare retiparite, de la depozitul de carte scolara.
 ( 6) Conform cap.XI, art. 86, alineat 2, Metodologia privind regimul manualelor scolare în învatamântul preuniversitar, aprobata prin O. MECT nr. 5913/2008, la nivelul unitatii de învatamânt, manualele scolare sunt identificate prin coduri, în conditiile prezentei metodologii.
 ( 7) Conform cap.XI, art. 87, Metodologia privind regimul manualelor scolare în învatamântul preuniversitar, aprobata prin O. MECT nr. 5913/2008, fiecare unitate de învatamânt are obligatia sa stipuleze, în propriul regulamentul intern, etapele procesului de predare-primire, precum si monitorizarea starii manualelor scolare.

IV.19.COMISIA PENTRU VERIFICAREA CATALOAGELOR SI A NOTARII RITMICE A ELEVILOR

    Art.134.Atributii comisie-
    (1) verifica completarea corecta a cataloagelor cu datele personale si de înmatriculare ale elevilor, precum si cu alte date cerute de imprimat
    (2) verifica, semnaleaza, corecteaza împreuna cu responsabilul comisiei mediile semestriale si anuale precum si concordanta dintre numarul de absente si notele la purtare (conform ROI);
    (3) verifica lunar notarea ritmica  - prezinta, în scris (conform planificarii pe nivel de clasa) responsabilului de comisie situatia (se va tine cont de numarul de ore –saptamâna- disciplina)

IV.20. COMISIA DE INVENTARIERE ANUALA A PATRIMONIULUI

     Art.135. Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei unitati si reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, în patrimoniul unitatii, la data la care aceasta se efectueaza.
    Art.136.Inventarierea se realizeaza cel putin o data pe an, de regula la sfârsitul anului, precum si în urmatoarele situatii:
la cererea organelor de control;
ori de câte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau surplusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert prin inventariere;
ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
ca urmare a unei calamitati naturale sau cazuri de forta majora;
    Art.137.La LTMS vor avea loc activitati de inventariere pe laboratoare, cabinete, sali de clasa, biblioteca, serviciu contabilitate, serviciu secretariat, sala de sport , club sportiv.
    Art.138. Pentru realizarea în conditii bune a inventarierii, directorul trebuie sa ia o serie de masuri:
sa întocmeasca, înainte de începutul fiecarui an, împreuna cu contabilul sef planul de control al gestiunii, pe baza de inventar;
sa numeasca comisiile de inventariere prin decizie scrisa;
sa  dispuna  prelucrarea,  cu  tot  personalul  antrenat  în  actiunea  de  inventariere,  a planului de inventariere si a sarcinilor stabilite pentru aceasta actiune;
sa analizeze rezultatele inventarierii si sa ia masurile ce se impun în cazul existentei lipsurilor sau plusurilor în gestiune.
     Art.139.(1) Dosarul pentru organizarea inventarierii patrimoniului cuprinde, urmatoarele documente: Decizia data de directorul unitatii, care cuprinde, obligatoriu, perioada de desfasurare, componenta comisiei centrale si a subcomisiilor;
(2)Înstiintarea si procesul verbal de instruire a comisiei de catre contabilul sef; Declaratia de inventar;Listele de inventariere si propunerile pentru casare;Evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea scripticului cu fapticul, stabilirea diferentelor;
(3)Procesele – verbale pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aprobate de conducatorul unitatii.

IV.21. COMISIA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE SI A IMAGINII SCOLII

      Art.140.Atributiile comisiei:
(1). Promovarea imaginii scolii în contextul climatului concurential actual, printr-un program coerent care vizeaza comunicarea externa si relatii publice.
(2). Formarea continua a cadrelor didactice în vederea dezvoltarii de noi competente profesionale prin implicarea lor ca organizatori de diferite proiecte stiintifice si scolare si prin participarea la diverse colocvii organizate la nivel local si national;
(3). Actualizarea site-ului LTMS;
(4). Adecvarea continua a ofertei educationale la nevoile si cerintele potentialilor beneficiar;
(5). Dezvoltarea abilitatilor de comunicare interpersonala, tehnici de negociere si managementul conflictului;
(6). Intensificarea colaborarii cu familia prin initierea unui set de programe destinate implicarii parintilor în activitatea institutiei, îmbunatatirii comunicarii între cadrele didactice si parintii copiilor (lectorate, consiliere, informare, activitati recreative, umanitare etc.);
(7). Intensificarea relatiilor de colaborare cu autoritatile locale si diferite institutii (Politia, Primaria, Protectia Copilului, Casa Copilului, Centrul de asistenta psihopedagogica/ logopedie,  etc.);
(8). Dezvoltarea de parteneriate cu alte institutii de învatamânt din tara si din Europa;
(9). Intensificarea activitatii de comunicare cu publicul intern si extern prin întocmirea si implementarea unui Plan de comunicare coerent si eficient;
(1)0. Elaborarea si distribuirea materialelor de prezentare a ofertei curriculare, calificarii si prestigiului personalului didactic, bazei materiale a unitatii, modului în care institutia raspunde nevoilor si cerintelor comunitatii

IV.22. COMISIA DE REZOLVARE A CONTESTATIILOR PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR

    Art.141. (1) Cadrele didactice/didactice auxiliare au drept de contestatie asupra punctajului/calificativului acordat de Consiliul de Administratie, în conformitate cu graficul prevazut în anexa1, din  metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic/didactic auxiliar, prin ordinul 6143/2011
   (2) Toate contestatiile se înregistreaza la secretariatul unitatii de învatamânt în  2 zile lucratoare de la  expirarea termenului  final de acordare si comunicare a calificativului prevazut la art. 10, alin (2)   din  metodologie.
   (3) Comisia de solutionare a contestatiilor este numita prin decizia directorului si este formata din 3-5 membri - cadre didactice din unitatea de învatamânt recunoscute  pentru profesionalism si probitate morala, alese de Consiliul Profesoral – cu 2/3 din voturile valabil exprimate. Din comisie nu pot sa faca parte persoanele care au depus contestatie sau care au realizat evaluarea în Consiliul de Administratie.
(4) Contestatiile înregistrate în termen legal se solutioneaza în cel mult 3 zile lucratoare de expirarea termenului de depunere de catre comisia mentionata la art. 12, alin 1 din metodologie.
(5) Hotarârea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6)  La solicitarea persoanei care a contestat punctajul si/sau calificativul acordat, la lucrarile comisiei de contestatii participa si reprezentantul organizatiei  sindicale din unitatea de învatamânt, în calitate de observator, care are drept de acces la toate documentele si poate solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

IV.23. COMISIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

    Art.142. (1) Conform art. 95 alin. (1) lit. l) si m) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectoratele scolare asigura:
   a) consiliere si asistenta unitatilor de învatamânt în gestionarea resurselor umane, a posturilor didactice, legalitatea organizarii si desfasurarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice;
   b) gestionarea, reactualizarea si publicarea bazei de date privind cadrele didactice calificate ramase nerepartizate si posturile didactice/catedrele din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013, prin afisare la sediile proprii si pe site-urile acestora;
   c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile din învatamântul preuniversitar
   (1) Dupa data de 17 septembrie 2012, pe posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza în unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, pe parcursul anului scolar 2012-2013, se repartizeaza personalul didactic calificat care îndeplineste conditiile de ocupare a acestor posturi, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Metodologie-cadru.
 (2) În lipsa personalului didactic prevazut la alin. (1), dupa începerea cursurilor, posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza în unitatile de învatamânt preuniversitar de stat pe parcursul anului scolar 2012-2013, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie la nivelul unitatilor de învatamânt care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotararii consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt.
        Art.143. În cazul în care posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului scolar nu pot fi ocupate conform art. 2, consiliile de administratie din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat în care se vacanteaza posturi didactice/catedre, pe parcursul anului scolar 2012-2013, pe o durata mai mare de 60 de zile, sunt abilitate sa organizeze si sa desfasoare individual, în consortii scolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise si practice/orale în profilul postului ori inspectii speciale la clasa pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioada determinata, cu personal didactic calificat, respectiv testari pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fara studii corespunzatoare postului, conform prezentei metodologii.
    (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de învatamânt preuniversitar de stat constau în proba practica/orala sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didactica specialitatii în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Inspectia speciala la clasa în profilul postului didactic/catedrei si probele practice/orale de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica/orala, se organizeaza, se desfasoara si se evalueaza conform art. 110 alin. (5) si (6) din Metodologia-cadru. La aceste probe nu se admit contestatii. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica/orala minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisa.
  (3) Probele scrise se sustin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise constituita la nivelul unitatii de învatamânt/consortiului scolar/grupului de unitati de învatamânt care s-au asociat temporar, în concordanta cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidatilor, si traducerea acestora în limbile minoritatilor nationale. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 4 (patru) ore. Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisa se stabilesc, de catre comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente.
   (4) Candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci), atât la proba scrisa, cât si la proba practica/inspectia speciala, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.
   (5) În cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, departajarea candidatilor se face în ordinea prevazuta la art. 110 alin. (14) din Metodologia-cadru.
   (1) Testarea personalului fara studii corespunzatoare postului consta în interviu si lucrare scrisa.
   (2) Lucrarea scrisa se sustine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisa si interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisa are o pondere de doua treimi din nota finala; restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii în urma desfasurarii interviului.
   (3) Nota minima de promovare, atât a lucrarii scrise, cât si a interviului, este 5 (cinci).
   (4) În cazul în care exista egalitate de medie între candidatii fara studii corespunzatoare postului care au sustinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au în ordine:
 a) candidatii care au continuitate pe post/catedra, care frecventeaza modulele de pedagogie sau de perfectionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform legii, si care au obtinut cel putin calificativul "Bine";
   b) candidatii cu domiciliul sau resedinta în localitatea în care se afla postul didactic/catedra solicitata;
   c) candidatii cu studii superioare în specialitatea postului, fara examen de licenta;
   d) candidatii cu studii superioare care se recalifica în specialitatea postului;
   e) candidatii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata postului solicitat;
   f) candidatii în curs de calificare în specialitatea postului;
   g) candidatii care au participat sau participa la cursuri de perfectionare organizate în cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform legii.
      Art.144.(1) Consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat care organizeaza, individual, în consortii sau în asocieri temporare, concursurile/testarile numesc comisiile de organizare si desfasurare a concursului/testarii si de examinare a candidatilor si angajeaza pe perioada determinata candidatii admisi în urma acestor concursuri pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
   (2) Perioadele de organizare si desfasurare a concursului/testarii si datele de desfasurare a probelor în cadrul concursului/testarii se fac publice prin afisare la inspectoratele scolare si la unitatile de învatamânt care organizeaza concursul/testarea.
      Art.145. (1) Pentru organizarea si desfasurarea concursurilor la nivelul unei unitati de învatamânt, consiliul de administratie al unitatii de învatamânt stabileste comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de învatamânt, are urmatoarea componenta:
 a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;
   b) membri - profesori, de regula titulari, care au dobândit definitivarea în învatamânt;
   c) un reprezentant al inspectoratului scolar;
   d) secretar - un cadru didactic.
   (2) În situatia tn care unitatile de învatamânt sunt organizate în consortii scolare/asocieri temporare la nivel local, comisia de organizare si desfasurare a concursului se constituie la nivel de consortiu scolar/asociere temporara, fiind validata de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de învatamânt. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de învatamânt care coordoneaza activitatea consortiului scolar/decizia directorului unitatii de învatamânt care a fost stabilita centru de concurs, are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unitatile de învatamânt din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare;
   b) membri - directori, directori adjuncti, profesori din unitatile de învatamânt din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare, care au dobândit definitivarea în învatamânt;
   c) un reprezentant al inspectoratului scolar;
   d) secretar - un cadru didactic.
   (3) În cazul în care în unitatile de învatamânt preuniversitar care organizeaza concurs nu exista suficienti membri, conducerea unitatii de învatamânt apeleaza la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar sau la directori din alte unitati de învatamânt. Aceste situatii sunt solutionate de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt cu sprijinul inspectoratului scolar.
   (4) În situatia în care concursul se desfasoara la nivelul unei unitati de învatamânt, proba practica/orala în profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine în fata unei comisii, aprobata de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
   a) presedinte - directorul unitatii de învatamânt sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;
 b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învatamânt, cu specializarea în profilul postului;
   c) secretar - un cadru didactic.
   (5) În situatia în care concursul se desfasoara la nivelul consortiilor scolare/centrelor de concurs, proba practica/orala în profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine în fata unei comisii validate de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de învatamânt, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:
   a) presedinte - directorul unei unitati de învatamânt;
   b) membri - câte 2 profesori de specialitate, care au dobândit definitivarea în învatamânt, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/metodisti ai inspectoratului scolar;
   c) secretar - un cadru didactic.
        Art.146.Atributiile membrilor din comisiile de organizare si desfasurare a concursului si pentru organizarea inspectiilor la clasa/probelor practice/orale sunt stabilite de comisia judeteana, a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului.  
   (1) În situatia în care concursul se organizeaza de catre o unitate de învatamânt, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se aproba de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt, la propunerea directorului, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului si are urmatoarea componenta:
   a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie;
   b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învatamântul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învatamânt;
   c) secretar - un cadru didactic cu competente în tehnoredactare.
   (2) În situatia în care concursul se organizeaza la nivel de consortiu/asociere temporara, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise este propusa si validata de consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati si este numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului în urmatoarea componenta:
   a) presedinte - un director sau un director adjunct al unei unitati de învatamânt din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati de învatamânt;
   b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, câte 2 profesori de specialitate din învatamântul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învatamânt;
   c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competente în tehnoredactare.
        Art.147. În mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica suficienti profesori evaluatori, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului are obligatia de a asigura profesori evaluatori, la solicitarea presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului.  
   (1) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise declara în scris ca pastreaza secretul asupra subiectelor. În cazul divulgarii subiectelor suporta consecintele legii.
   (2) Subiectele si baremele de evaluare pentru proba scrisa sunt alcatuite de membrii comisiei în incinta unitatii la care se desfasoara concursul, în ziua desfasurarii probei, într-un spatiu special rezervat.
   (1) Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzând si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, în borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac însemnari pe lucrare.
   (2) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În aceasta situatie, cei 2 profesori evaluatori reverifica împreuna lucrarea si acorda o noua nota care se înregistreaza într-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa între notele initiale.
   (3) Când nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi înscrie propria nota pe lucrare, semneaza în dreptul notei, iar presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza. Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise deschide lucrarile scrise, în prezenta profesorilor evaluatori si consemneaza notele finale într-un proces-verbal tip, care cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.
   (4) Evaluarea lucrarilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaza în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.
       Art.148. Lucrarile scrise, pentru care se depun contestatii, în termen de maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor, se resigileaza, în vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordata/acordate la prima evaluare.
    Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata în întregime din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Comisia de rezolvare a contestatiilor este numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, în componenta prevazuta la art. 10 alin. (1) si (2).
    Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii prevazute la art. 13, în termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de înregistrare a contestatiilor.
   (1) În cazul în care diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi în plus sau în minus, ramâne definitiva nota finala acordata de comisia de evaluare.
   (2) Daca diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala stabilita în urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiva.
   (3) În situatia lucrarilor cu nota finala stabilita în urma evaluarii initiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare.
        Art.149.Hotarârile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (1) Dupa validarea dosarelor de concurs si afisarea listei candidatilor admisi pentru sustinerea probelor de concurs, comisia de organizare si desfasurare a concursului afiseaza graficul de desfasurare a probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa.
   (2) Probele practice/orale si inspectiile speciale la clasa în profilul postului se desfasoara în perioada stabilita de comisia de organizare si desfasurare a concursului, conform prezentei metodologii.
   (3) Dupa desfasurarea si evaluarea probelor practice/orale si a inspectiei speciale la clasa se alcatuieste lista candidatilor admisi pentru sustinerea lucrarii scrise.
        Art.150.Proba scrisa se desfasoara în aceleasi conditii ca si proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învatamântul preuniversitar, din data de 2 august 2012, conform Metodologiei-cadru.
  (1) Dupa solutionarea tuturor contestatiilor comisia de organizare si desfasurare a concursului alcatuieste listele finale, în ordinea descrescatoare a mediilor, pentru fiecare disciplina de concurs.
   (2) Listele finale sunt prezentate consiliului/consiliilor de administratie ale unitatii/unitatilor de învatamânt care au organizat concurs, în vederea validarii, conform art. 254 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Dupa validare, comisia de organizare si desfasurare a concursului repartizeaza pe posturile didactice/catedrele vacantate/rezervate candidatii care au obtinut cel putin media 5 (cinci), conform art. 4 alin. (4), în ordinea descrescatoare a mediilor. Departajarea candidatilor cu medii egale se realizeaza conform art. 4 alin. (5).
        Art.151.Directorul unitatii de învatamânt emite decizia de numire pentru candidatii repartizati si încheie cu acestia contracte individuale de munca pe perioada determinata pâna la finalizarea anului scolar în curs ori pâna la revenirea titularului pe post/catedra, dar nu mai târziu de finalizarea anului scolar în curs, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre rezervate, conform anexei nr. 3

Art.152.(1).Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului scolar, în unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului
(2) În mod exceptional, în situatia în care posturile didactice/catedrele care se vacanteaza în unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, pe parcursul anului scolar, nu pot fi ocupate cu personal didactic calificat, acestea pot fi ocupate pe perioada determinata cu personal didactic fara studii corespunzatoare postului, testat prin interviu si lucrare scrisa, în profilul postului didactic solicitat.
       Art.153.La testarea organizata pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza in unitatile de învatamânt preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat.
       Art.154.(1) Comisia de organizare si desfasurare a testarii personalului fara studii corespunzatoare postului se stabileste conform art. 8 alin. (4) si (5).
   (2) Comisia pentru testarea personalului fara studii corespunzatoare postului are urmatoarele atributii:
   a) elaboreaza subiectele atât pentru lucrarea scrisa, cât si pentru interviu, pe baza programei specifice elaborate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
   c) numeste supraveghetorii, îi instruieste si controleaza modul în care se desfasoara testarea;
   d) profesorii pentru rezolvarea contestatiilor, alti 2 profesori de specialitate decât cei care au evaluat initial lucrarile scrise.
         Art. 155. (1) Candidatii pot contesta rezultatul evaluarii lucrarii scrise. Contestatiile se solutioneaza prin recorectarea lucrarilor scrise de alti profesori de specialitate decât cei care au evaluat initial lucrarile scrise, numiti de presedintele comisiei pentru testarea personalului fara studii corespunzatoare postului. Daca diferenta dintre nota acordata de comisia de contestatii si nota stabilita în urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordata de comisia de contestatii este definitiva.
(2) În situatia lucrarilor cu nota finala stabilita în urma evaluarii initiale între 4,50-4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare.
   (3) Rezultatul stabilit în urma recorectarii ramâne definitiv si se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile, reglementate la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) În vederea sustinerii interviului, comisia pentru organizarea si desfasurarea testarii personalului fara studii corespunzatoare postului elaboreaza bilete cu întrebari, pe baza tematicii specifice elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Candidatul extrage un bilet si raspunde la întrebarile continute de acesta.
   (5) Contestatiile privind organizarea si desfasurarea interviului se solutioneaza de consiliul de administratie al unitatii de învatamânt care a fost stabilita centru de testare. Hotarârile consiliului de administratie al unitatii de învatamânt care a fost stabilita centru de testare sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile, reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
       Art. 156. (1) Dupa solutionarea contestatiilor, comisia pentru testarea personalului fara studii corespunzatoare postului repartizeaza pe posturi didactice/catedre candidatii care au obtinut la testare minimum media 5 (cinci), conform art. 5 alin. (2) si (3), în ordinea descrescatoare a mediilor. În situatia mediilor egale, departajarea candidatilor fara studii corespunzatoare postului se realizeaza conform art. 5 alin. (4).
    Art.157.Din comisiile implicate în organizarea si desfasurarea concursului/testarii nu pot face parte persoanele care concureaza sau care au în rândul candidatilor rude ori afini pâna la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semneaza în acest sens o declaratie pe propria raspundere, care se preda presedintelui comisiei de monitorizare a concursului si se pastreaza la inspectoratul scolar
        Art.158.(1)Presedintii comisiilor implicate tn organizarea si desfasurarea concursului poarta raspunderea principala pentru corectitudinea desfasurarii concursului, conform atributiilor specifice.
(2)Reprezentantul Inspectoratului Scolar al Judetului Brasov este inspectorul scolar de specialitate care raspunde de LTMS.
(3)Conform adresei 56572/19.09.2012,candidatii care au obtinut cel putin nota 5 la inspectiile la clasa /probele orare/practice în cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelorvacante/rezervate sesiunea martie-august 2012 acestia pot utiliza rezultatele obtinute si în cadrul concursului de ocupare a posturilor care se vacanteaza pe parcursul anului in LTMS.
(4) Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta metodologie.

   ANEXA Nr. 1
  la metodologie

   Nr. .............../..................
Se certifica exactitatea datelor.
Presedintele comisiei de organizare si desfasurare
a concursului,
...............................................................
(numele si prenumele)

   CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar

   Domnule presedinte,
   Subsemnatul(a) (cu initiala tatalui), ......................................................................, nascut(a) la data de ....../....../............... (ziua, luna, anul)
   COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
   1. Studii finalizate cu examen de absolvire/licenta/bacalaureat:
   a) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Scoala postliceala, Scoala de maistri, Liceul Pedagogic etc. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................,
   Facultatea ............................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata) ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.), promotia ........., cu specializarea principala ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................., secundara ......................................................................................................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ....................................;
   b) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Scoala postliceala, Scoala de maistri, Liceul Pedagogic etc. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................,
   Facultatea ............................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata) ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.), promotia ........., cu specializarea principala ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................., secundara ......................................................................................................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ....................................;
   c) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Scoala postliceala, Scoala de maistri, Liceul Pedagogic etc. ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................,
   Facultatea ............................................................................................................................................................................., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lunga durata) ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani (zi, seral, f.f., f.r., i.d.), promotia ........., cu specializarea principala ................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................., secundara ......................................................................................................................................................................................., cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire .................................... .
   2. Dupa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare de lunga durata am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), dupa cum urmeaza:
   a) Institutia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani, promotia ........., media de absolvire ....................................;
   b) Institutia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani, promotia ........., media de absolvire ....................................;
   c) Institutia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ...... ani, promotia ........., media de absolvire .................................... .
   3. Dupa absolvirea cu diploma de licenta a ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare de specializare, dupa cum urmeaza:
   a) Institutia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ..... ani, promotia ......., media de absolvire ....................;
   b) Institutia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ..... ani, promotia ......., media de absolvire ....................;
 c) Institutia (Universitatea, Institutul, Academia) ................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................., cu specializarea ..............................................................................................................................................................................., cu durata studiilor de ..... ani, promotia ......., media de absolvire .................... .
   4. La data depunerii dosarului am o vechime efectiva în învatamânt de ..... ani, luni ............
   5. La data depunerii dosarului am definitivatul în învatamânt cu media ........, obtinut în anul ........., gradul didactic II cu media ........, obtinut în anul ........., gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media ........, obtinut în anul ..........
   6. Legitimat(a) cu buletin/carte de identitate seria ..... nr. ............., eliberat(a) la data de .............. de Politia .........................., cu domiciliul în localitatea ............................, str. .............................. nr. ......, bl. ......, ap. ......., judetul (sectorul) ........................., telefon ..................;
   7. In anul scolar precedent am avut urmatorul statut în învatamânt:
   a) titular(a) pe/la postul/catedra ............................................................................................................................................, de la unitatea/unitatile de învatamânt ........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... localitatea ........................................................................................ judetul (sectorul) .........................;
   b) suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ............................................................................................................................ de la unitatea/unitatile de învatamânt ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ localitatea ........................................................................................ judetul (sectorul) .........................;
   c) salariat(a) la unitatea .................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................., localitatea ............................................................................................. judetul (sectorul) ........................., cu care am contract de munca pe durata nedeterminata/determinata ................................................., având functia de ................................... .................................
   Va rog sa-mi aprobati înscrierea la concurs în vederea angajarii pe un post didactic/o catedra de ........................ ................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................., pe perioada determinata publicat/a vacant/a/rezervat/a, în baza rezultatelor obtinute la concurs, urmând a sustine urmatoarele probe practice/orale:
   -proba practica/orala ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................;
   -inspetia speciala la clasa la disciplina ........................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................;
   -lucrarea scrisa la disciplina ........................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... .
   Va rog sa asigurati traducerea subiectului pentru proba scrisa în limba .......................................................................................... .
   8. Mentionez ca am intrerupt activitatea în învatamânt (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ............................................., prin Decizia nr. .........., conform art. ......., din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   9. Prezint Avizul medical nr. ........./............. emis de .................., din care rezulta ca sunt apt(a) pentru a preda în învatamânt conform art. 234 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si declar pe propria raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost îndepartat(a) din învatamânt pentru motive disciplinare sau printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala.
   Raspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele în cazul unor date eronate.
   Anexez, î urmatoarea ordine, urmatoarele acte doveditoare:
   1. copii de pe actele de studii, foaia matricola si certificatul profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);
   Absolventii care au sustinut examenul de licenta/absolvire în anul 2012 vor prezenta copia adeverintei de la institutia de învatamânt superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic.
   2. copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
   3. copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
   4. copia deciziei inspectoratului scolar sau a întreprinderii de întrerupere a activitatii (daca este cazul);
   5. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
   6. adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva în învatamânt (daca este cazul);
   7. copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor;
   8. avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in învatamânt;
   9. declaratie pe propria raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu am fost îndepartat/îndepartata din învatamânt pentru motive disciplinare sau printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala.
   
NOTA:
   Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului au obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate pentru "conformitate cu originalul" de catre un membru al comisiei de organizare si desfasurare a concursului.

   SE COMPLETEAZA DUPA REPARTIZAREA PE POSTURI.

   Subsemnatul (a), ......................................................................, obtinând media ........... la concurs, accept repartizarea începând cu data de .............................. pe/la postul/catedra obtinut(a):    
            
    Unitatea de învatamânt    Localitatea Sectorul    Post/Catedra
Nr. de ore
            
            
    
        
    Data ...................    Semnatura ..................
    Verificat
Presedintele comisiei de organizare
si desfasurare a concursului,
..............................................................    


 


  ANEXA Nr. 2
  la metodologie

   TABELE NOMINALE
cuprinzând candidatii prezenti la concurs, cu rezultatele concursului

   Unitatea de învatamânt/Centrul .........     
                                        
    Lista personalului didactic calificat repartizat
    Nr. crt.    Numele si prenumele candidatului repartizat    Nota obtinuta la proba practica/orala in profilul postului    Rezultatul obtinut la proba orala la limba de predare    Nota obtinuta la proba scrisa    Media de repartizare    Unitatea de învatamânt    Localitatea    Post/Catedra    Observatii
                                        
                                        
                                    
    Lista personalului didactic fara studii corespunzatoare postului repartizat
    Nr. crt.    Numele si prenumele candidatului repartizat    Nota obtinuta la proba scrisa    Nota obtinuta la interviu    Media de repartizare    Unitatea de învatamânt    Localitatea    Post/Catedra    Observatii
                                    
    
Presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului,
      .............................  
(numele si prenumele)
L.S.


CAPITOLUL V -  ELEVII


V.1.EXERCITAREA CALITATII DE ELEV

Art.159. Calitatea de elev al Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente în programul unitatii de învatamânt.
(2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre învatator/profesor, care consemneaza, în mod obligatoriu, fiecare absenta.
            Art.160. (1) Absentele datorate îmbolnavirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:
            a) adeverinta eliberata  de medicul de familie
             b) adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, în cazul în care elevul a fost internat în spital
c) cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata directorului LTMS Predeal si aprobata de acesta, în urma consultarii cu dirigintele/învatatorul clasei.
(3) Motivarea absentelor se face de catre învatator sau diriginte, în ziua prezentarii actelor justificative.
(4) În cazul elevilor minori, parintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta, personal, dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor.
            (5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre învatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar
            (6). Nerespectarea termenului prevazut la alin. 5 din prezentul articol atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate.
            (7) La cererea scrisa a Clubului Sportiv Scolar Predeal sau a altor structuri nationale sportive, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local, national si international, cu conditia recuperarii materiei, în vederea încheierii situatiei scolare.
           Art.161. Elevii cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiti partial sau total de frecventa, beneficiind de îndrumarea unitatii de învatamânt. Scutirea se acorda, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul directiei de sanatate publica a judetului Brasov.
           Art.162. Conform ROFUIP 2005, art. 96, elevii si elevele aflati în situatii speciale (casatorie, nasterea unui copil, persoane existente în îngrijirea elevului, detentie etc.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de învatamânt.

V.2.DREPTURILE ELEVILOR

       Art. 163.  (1)  Conform Legii Educatiei Nationale1/2011, art. 13, învatarea pe tot parcursul vietii este un drept garantat de lege.
(2) Învatarea pe tot parcursul vietii include totalitatea activitatilor de învatare realizate
de fiecare persoana, începând cu educatia timpurie, în scopul dobândirii de cunostinte, formarii de deprinderi/abilitati si dezvoltarii de aptitudini semnificative din perspectiva personala, civica,
Art.164. (1) Elevii Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal se bucura de toate drepturile constitutionale. Elevii se bucura de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.
(2) Nici o activitate organizata în unitatea de învatamânt nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
            (3) Elevul sau, dupa caz, reprezentantul sau legal, are dreptul de a contesta modalitatile si rezultatele evaluarii. Contestatia se adreseaza cadrului didactic respectiv, care are obligatia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare si rezultatele acesteia. În situatia în care argumentele nu sunt considerate satisfacatoare, elevul/reprezentantul sau legal se pot adresa directorului unitatii scolare, care, pentru solutionarea contestatiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectiva.
    Art.165. (1) Conform ROFUIP 2005, art 98, elevii din învatamântul de stat beneficiaza de învatamânt gratuit.
2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material si financiar pentru studii acordate de banci, în conditiile legii. Statul îi sprijina material, cu precadere pe elevii care obtin performante, rezultate foarte bune la învatatura sau la activitati artistice si sportive, precum si pe cei cu situatie materiala precara
        (3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatii de învatamânt  
Art.166. (1)   Conform ROFUIP 2005, art 99 conducerea unitatii de învatamânt este obligata sa puna, gratuit, la dispozitia elevilor, bazele materiale si bazele sportive pentru pregatirea organizata a acestora.
                    (2) Elevii pot servi masa la cantina scolara, în conditiile stabilite prin prezentul regulament.
 Art.167.  Conform ROFUIP 2005, art 100, în timpul scolarizarii, elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse, la spectacole, muzee, manifestari cultural-sportive si la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
    (1)  Elevii claselor I- VIII , din cadrul Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal beneficiaza de transport gratuit cu microbuzul scolar.
 Art.168. Conform ROFUIP 2005, art 101, elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense, pentru rezultate deosebite obtinute la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine civica exemplara.
             Art.169.  Conform ROFUIP 2005, art 102,  elevii din învatamântul obligatoriu primesc gratuit manuale scolare.
Art.170. Elevii au dreptul sa opteze, conform legii, pentru tipul si forma de învatamânt pe care le vor urma si sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercita de catre parintii/ tutorii legali ai copiilor.
Art.171(1) La nivelul  Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal , se constituie consiliul elevilor format din liderii elevilor de la fiecare clasa.
               (2) Consiliul elevilor functioneaza în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unitatii de învatamânt si care este anexa a prezentului regulamentului
               (3) Consiliul elevilor îsi desemneaza reprezentantii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a pentru a participa la sedintele Consiliului de administratie al unitatii de învatamânt
Art.172.. Conform ROFUIP 2005, art 106, elevii   au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de învatamânt, precum si la cele care se desfasoara în cluburile elevilor, în bazele sportive si de agrement, în taberele si în unitatile conexe inspectoratului scolar, în cluburile si în asociatiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare ale acestora.
Art.173.(1) Conform ROFUIP 2005, art 107,  elevilor din învatamântul preuniversitar de stat si particular le este garantata, conform legii, libertatea de asociere în cercuri si în asociatii stiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitatii de învatamânt.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Conventia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusa decât acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare într-o societate democratica, în interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercita în afara orarului zilnic, iar activitatile pot fi sustinute în unitatea de învatamânt, la cererea grupului de initiativa, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfasurarea acestor actiuni va fi conditionata de acordarea de garantii scrise, oficiale privind asigurarea, de catre organizatori, a securitatii persoanelor si a bunurilor.
(4) În cazul în care continutul activitatilor care se desfasoara în unitatea de învatamânt contravine principiilor susmentionate, directorul unitatii de învatamânt poate suspenda sau interzice desfasurarea acestor activitati.
Art.174. (1) În Liceul Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal, conform legii, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/ publicatii scolare proprii, este garantata.
(2) În cazul în care aceste reviste/ publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala, ordinea publica, sanatatea si moralitatea, drepturile si libertatile cetatenesti sau prevederile ROFUIP si ale prezentului regulament, directorul unitatii de învatamânt va suspenda editarea si difuzarea acestora.
Art.175.Conform Legii Educatiei Nationale1/2011 art. 21 alin.(4), elevii cu performante scolare exceptionale pot promova 2 ani de studii într-un an scolar la decizia unitatii de învatamânt pe baza unei metodologii nationale aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art..176. Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011 art. 52 alin.(1), pentru elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani, se organizeaza , dupa caz , grupe sau clase in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati.
Art.177. Conform Legii Educatiei Nationale 1/2011 art. 52 alin.(2) , pentru elevii si tinerii care, din motive medicale, sunt nedeplasabili, se organizeaza scolarizare la domiciliu, pe o perioada de timp.

V.3.ÎNDATORIRILE ELEVILOR

Art.178. Elevii Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal au datoria de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si însusi cunostintele prevazute de programele scolare.
Art.179. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta, atât în unitatea de învatamânt, cât si în afara ei.
(2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte:
 a)   legile statului;
 b) Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar
 c)  Regulamentul de ordine interioara al Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal
 d)   regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii;
             e)   normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;
             f) normele de protectie civila;
Art.180. Este interzis elevilor Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal
            a) sa distruga documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole
            b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de învatamânt;
            c) sa aduca si sa difuzeze, în unitatea de învatamânt, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
           d) sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii de învatamânt sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor;
           e) sa blocheze caile de acces în spatiile de învatamânt;
           f) sa detina si sa consume, în perimetrul unitatii de învatamânt si în afara acestuia, droguri, bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc;
           g) sa introduca, în perimetrul unitatii de învatamânt, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum  munitie, petarde, pocnitori etc., care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de învatamânt;
           h) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
           i) sa utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;
           j) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unitatii de învatamânt;
          k) sa aiba tinuta, comportamente si atitudini ostentative si provocatoare;
          l) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de învatamânt.
Art.181. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte profesorilor/învatatorilor pentru consemnarea notelor, precum si parintilor, pentru informare în legatura cu situatia scolara.
Art..182. Elevii Liceului Teoretic ,,Mihail Saulescu” Predeal trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie în stare buna, la sfârsitul anului scolar.

V.4.CONSILIUL ELEVILOR

      Art.183.Consiliul Elevilor este forma de organizare a elevilor având ca scop:
•    Dezvoltarea capacitatii de asociere si organizare a elevilor;
•    Stimularea si sprijinirea elevilor în domeniul initierii, accesarii si derularii de proiecte si programe educative destinate formarii comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei generatii,
•    Implicarea în dezvoltarea comunitatii scolare si a comunitatii locale;
•    Reprezentarea elevilor din liceu în relatia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate.
Art.184. Consiliul Elevilor este alcatuit din reprezentantii claselor V-XII are structura:
•    Presedinte,
•    Vicepresedinte.
•    Secretar.
•    membrii :
I. presedintii comisiilor de lucru (4 comisii de lucru)
II. reprezentanti ai claselor.
Art.185. Consiliul Elevilor îsi va desfasura activitatea pe Comisii de lucru, conduse de un presedinte.
•    Comisia pentru activitati cultural-artistice si media.
•    Comisia pentru sport, sanatate si mediu.
•    Comisia pentru training si cooperare nationala si internationala.
•    Comisia pentru promovarea legislatiei cu privire la tineri.
Art.186. Intrunirile Consiliului se vor desfasura de câte ori este cazul, fiind prezidate de presedinte/vicepresedinte.
Art.187. Comisiile se întâlnesc o data pe luna sau ori de câte ori este nevoie.
Art188. Consiliul Elevilor se subordoneaza Consiliului de Administratie al  Liceului Teoretic “Mihail Saulescu” si Consiliului Municipal al Elevilor.
Art189. Presedintele Consiliul Elevilor:
•    Colaboreaza cu presedintii Comisiilor de lucru ale Consiliul Elevilor.
•    Este membru al Consiliului Municipal al Elevilor. Este reprezentantul elevilor în Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic „Mihail Saulescu”.
•    Conduce Întrunirile Consiliului Elevilor.
•    Mandatul Presedintelui este de 2 ani.
•    Este purtatorul de cuvânt al Consiliului Elevilor.
•    Semneaza proiectele Comisiilor de lucru si ale Consiliul Elevilor.
•    Prezinta raportul activitatii Consiliul Municipal al Elevilor.
•    Asigura desfasurarea discutiilor într-un spirit de corectitudine, precum si respectarea ordinii si a libertatii de exprimare
•    Are obligatia de a aduce la cunostiinta Consiliului de Administratie al Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” toate problemele discutate în cadrul sedintelor Consiliului.
•    Poate hotari excluderea unui membru, daca acesta nu îsi respecta atributiile, sau nu respecta regulamentul.
•    Mandatul Presedintelui înceteaza în urmatoarele cazuri:
?    demisie - demisia trebuie anuntata cu cel putin 2 saptamâni înainte de parasirea Consiliului.
?    imposibilitatea de a-si fi exercitat mandatul pe o perioada mai mare de 6 luni.
?    schimbarea unitatii de învatamânt .
?    în cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe evaluarea periodica a activitatii acestuia.
?    schimbarea din functie a presedintelui se poate face la propunerea motivata a ½+1 din numarul membrilor Consiliului Elevilor prin hotarârea adoptata de votul unei majoritati de 2/3 din numarul membrilor.
Art.190 În caz de demisie/demitere din functie a Presedintelui, în cel mult o lunî de la data hotarârii, Consiliul Elevilor va organiza prin hotarârea majoritatii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de presedinte.
Art.191 . Vicepresedintele Consiliului Elevilor:
•    Monitorizeaza activitatea Comisiilor de lucru
•    Preia atributiile si responsabilitatiile presedintelui în lipsa acestuia motivata.
•    Mandatul este de 2 ani .
•    Elaboreaza programul de activitati.
Toate propunerile avansate de Consiliul Elevilor vor fi notate de catre secretar care va întocmi un proces verbal contrasemnat de presedinte
Art.192. Secretarul :
•    Mandatul este de 2 ani
•    Întocmeste procesul verbal al întrunirilor Consiliului Elevilor.
•    În caz de absenta, atributiile sunt preluate de unul din ceilalti membrii ai Consiliului delegat de secretar.
Art.193. Fiecare membru al Consiliului elevilor poate face parte din cel mult 2 comisii.
Art.194. O comisie nu poate avea mai mult de 9 membrii.
Art.195. Fiecare comisie are un presedinte de comisie.
Art.196. Mand atul presedintelui de comisie este de 2 ani .
Art.197. Presedintii de comisii au atributii corespunzatoare functiei de presedinte si se supun acelorasi reguli si prevederi ca si acesta în cadrul comisiei pe care o conduc.
Art.198. Membrii unei comisii vor fi înstiintati de data, ora si locul sedintei de catre presedintele comisiei.
Art.199 Comisiile de lucru au urmatoarele atributii principale:
•    analizeaza proiectele de hotarâri, programele, activitatiile ce vor fi supuse plenului Consiliului.
•    se pronunta asupra altor probleme trimise de Consiliul Elevilor spre avizare;
•    întocmesc si supun aprobarii Consiliul Elevilor proiecte si alte propuneri de hotarâri asupra problemelor analizate.
•    gestionarea si monitorizarea proiectelor se realizeaza de catre o echipa de proiect numita de presedintele comisiei care a propus proiectul în cauza, din care poate face parte, daca doreste, initiatorul acestuia.
•    dupa validarea unui proiect, originalul acestuia se depune la secretar, iar o copie ramâne la initiatorul proiectului.
Art.200. Prezenta la consiliul elevilor este obligatorie, prin urmare toti membrii consiliului care fac trei absente consecutive vor fi înlocuiti din aceste functii, si daca în timp de sase consilii consecutive, la o clasa nu se prezinta niciun reponsabil de clasa sau loctiitor, clasa respectiva va pierde orice drept de a fi reprezentata în Consiliul elevilor timp de un semestru
Art.201. Fiecare membru al Consiliul Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU, sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în functie de hotarârea Consiliului.
Art.19. Membrii Consiliului Elevilor trebuie sa respecte toate regulile si conventiile adoptate de catre Consiliu si sa asigure aplicarea hotarârilor luate în rândul elevilor.
Art.202. Membrii Consiliul Elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confrunta colectivele de elevi din care fac parte în cadrul orelor de dirigentie.
Art.203. Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv - educativ curricular si extracurricular, îmbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt de competenta scolii ca desfasurare.
Art.204. Consiliul de Administratie va aviza orice proiect propus de consilieri daca acesta nu contravine normelor legale în vigoare, bunului simt si eticii.
Art.205. Membrii consiliului elevilor, responsabilii de clase sau loctiitorii, care sunt înlocuiti de cître dirigintii claselor din aceste functii, pierd calitatea de membru al consiliului.
Art.206. Nu sunt admisi in Consiliul Elevilor reprezentantii claselor care au media generala pe anul anterior mai mica de 8,50, sau cu nota la purtare sub 9.
Art.207. La sedintele Consiliului Elevilor reprezentantii claselor se vor aseza în banci în ordinea claselor.
Art.208. Fiecare clasa îsi va alege reprezentantul în Consiliu o data pe an, la începutul primului semestru. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot si nici nu le este permis amestecul sau influentarea deciziei elevilor.


V.5.EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

    Art.209. Conform art. 54, ROFUIP 2005, evaluarea rezultatelor la învatatura se realizeaza în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în vacantele scolare, conform prevederilor Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 210. Conform art. 55, ROFUIP 2005, fiecare semestru cuprinde si perioade de consolidare si de evaluare a competentelor dobândite de elevi. În aceste perioade se urmareste:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învatare;
b) fixarea si sistematizarea cunostintelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învatare sau cu alte dificultati în dobândirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor;
d) stimularea pregatirii elevilor capabili de performanta.
    Art. 211.Conform art. 56, ROFUIP 2005, instrumentele de evaluare se stabilesc în functie de vârsta si de particularitatile psiho-pedagogice ale elevilor si de specificul fiecarei discipline. Acestea pot fi:
a) lucrari scrise;
b) activitati practice;
c) referate si proiecte;
d) interviuri;
e) portofolii;
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii ori de inspectoratul scolar.
    Art. 212.(1) Conform art. 57, ROFUIP 2005, în învatamântul preuniversitar, evaluarile se concretizeaza, de regula, prin note de la 10 la 1.
(2) În clasele din învatamântul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau prin alte forme de apreciere, respectând reglementarile Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(3) Notele/calificativele acordate se comunica, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog si în carnetul de elev, de catre profesorul/învatatorul care le acorda si se comenteaza cu parintii.
(4) Numarul de note acordate fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza, trebuie sa fie cel putin egal cu numarul saptamânal de ore de curs prevazut în planul de învatamânt. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamâna, la care numarul minim de note/calificative este de doua.
(5) Elevii aflati în situatie de corigenta vor avea cu cel putin o nota/ un calificativ în plus fata de numarul de note/calificative prevazut la alin. (4) al prezentului articol, ultima nota/ultimul calificativ fiind acordat, de regula, în ultimele doua saptamâni ale semestrului.
(6) Disciplinele la care se sustin teze se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetarii. În învatamântul postliceal, la unele specializari, tezele pot fi înlocuite cu elaborarea unor microproiecte.
(7) Tezele se sustin începând cu a doua jumatate a semestrului.
(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestriala, se analizeaza cu elevii într-o ora scolara special destinata si se trec în catalog cu cel putin doua saptamâni înaintea încheierii semestrului.
(9) Tezele se pastreaza în scoala pâna la sfârsitul anului scolar si pot fi consultate de parintii elevilor, în prezenta profesorului care preda disciplina de studiu respectiva si care a acordat nota.

V.6. ÎNCHEIEREA SITUATIEI SCOLARE

    Art.213.Conform ROFUIP 2005 art. 58- 71, situatia scolara a elevilor din cadrul Liceului Teoretic Mihail Saulecu se realizeaza astfel:
 (1) La sfârsitul fiecarui semestru si la încheierea anului scolar, profesorii au obligatia sa încheie situatia scolara a elevilor, care nu intra sub incidenta art. 64 din ROFUIP 2005
(2) Conform ROFUIP 2005 art.58 alin.(2) la sfârsitul fiecarui semestru, dirigintele consulta consiliul clasei pentru elaborarea raportului asupra situatiei scolare.
     Art.214. (1) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(1)  la fiecare disciplina de studiu media semestriala se considera legal constituita daca se calculeaza din numarul de note prevazut de prezentul regulament.
(2) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(2) media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor înscrise în catalog, fara teza, calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire.
(3) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(3) la disciplinele fara teza, media semestriala se calculeaza prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodica la numarul întreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului.
(4) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(4)  la disciplinele de studiu la care se sustine teza, media semestriala se calculeaza astfel: ,,media semestriala=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezinta media la evaluarea periodica, iar ,,T” reprezinta nota obtinuta la teza; nota astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropiat întreg; la o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 (5) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(5) media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale calculata cu doua zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeste.  La disciplina de învatamânt educatie fizica si sport, media anuala/calificativul se poate încheia si cu media/calificativul de pe un singur semestru, daca elevul a fost scutit medical pe celalalt semestru.  
(6) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvolta ca o unitate autonoma de instruire. Media unui modul se calculeaza ca medie aritmetica a notelor obtinute pe parcursul desfasurarii modulului, calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. Încheierea mediei unui modul care se finalizeaza pe parcursul anului se face, în mod obligatoriu, în momentul finalizarii acestuia, nefiind conditionata de sfârsitul semestrului. Aceasta este considerata media anuala a modulului. Media unui modul este similara cu media anuala a unei discipline, neîncheindu-se medie semestriala
(7)Conform ROFUIP 2005 art.59 alin. (7) Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica fara rotunjire a mediilor anuale de la toate disciplinele.(conform art.59 alin.(7) din ROFUIP )
    Art. 215. Conform ROFUIP 2005 art.60 mediile semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu se consemneaza în catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina respectiva, iar mediile la purtare de catre diriginti
    Art.216. Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(8):
 (1) La clasele I-a IV-a se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu.
(2) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(9) pentru clasele mentionate la alin. (8), calificativul semestrial la fiecare disciplina se stabileste astfel: se aleg doua calificative cu frecventa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, dupa care, în perioadele de recapitulare si de consolidare a materiei, în urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic opteaza pentru unul dintre cele doua calificative.
 (3) Conform ROFUIP 2005 art.59 alin.(10) pentru clasele mentionate la alin. (8), calificativul anual la fiecare disciplina este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de catre cadrul didactic în baza urmatoarelor criterii:
          a) progresul sau regresul  performantei elevului;
          b) raportul efort-performanta realizata;
          c) cresterea sau descresterea motivatiei elevului;
          d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de catre cadrul didactic ?i care au fost aduse la cuno?tin?a parintilor.
    Art.217. Conform ROFUIP 2005 art.61 alin.(2) :
   (1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica. Acestor elevi nu li se dau note si nu li se încheie medie la aceasta disciplina. În rubrica
“Educatie fizica” din catalog se înscrie de catre profesorul de educatie fizica al clasei “Scutit de efort fizic, în baza …....”, specificându-se documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia.
  (2) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza în catalog, la rubrica respectiva, „scutit medical în semestrul   ” sau „scutit medical în anul scolar   ”, specificându-se documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia.
    Art.218. Conform ROFUIP 2005 art.63 alin.(1) sunt declarati promovati:
     - elevii care, la sfârsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiu cel putin media anuala 5,00, iar la purtare media anuala 6,00.
    Art.219. Conform ROFUIP 2005 art.64 sunt declarati amânati, semestrial sau anual elevii:
(1 ) carora nu li se poate definitiva situatia scolara la una sau mai multe discipline de studiu din urmatoarele motive
(2) au absentat motivat sau nemotivat la cel putin 50% din numarul de ore prevazut într-un semestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluati si nu li s-a încheiat situatia scolara ;
 (3) au fost scutiti de frecventa de catre directorul unitatii de învatamânt pe perioada participarii la concursuri profesionale,  sportive, interne si internationale;
      Art.220. Conform ROFUIP 2005 art.65 alin. (1),(2) elevii amânati îsi vor încheia situatia astfel:
       (1) elevii declarati amânati pe semestrul I îsi vor încheia situatia scolara în primele patru saptamâni de la revenirea la scoala, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
       (2)  Încheierea situatiei scolare a elevilor amânati pe semestrul al doilea sau amânati anual se face într-o perioada stabilita de conducerea unitatii de învatamânt, înaintea sesiunii de corigente. Elevii amânati, care nu promoveaza la una sau doua discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situatiei scolare, se pot prezenta la sesiunea de corigente.
    Art.221. Conform ROFUIP 2005 art.66 alin. (1)  sunt declarati corigenti elevii:
 (1)  care obtin medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amânati care nu promoveaza examenul de încheiere a situatiei scolare.
  (2) Conform ROFUIP 2005 art.66 alin. (3)  pentru elevii corigenti se organizeaza o  singura sesiune de examene într-o perioada stabilita de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
    Art.222. Conform ROFUIP 2005 art.67 alin.(1),  (2) sunt declarati repetenti:
(1) elevii care au obtinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de învatamânt;
(2) elevii care au obtinut la purtare media anuala mai mica de 6,00 indiferent de mediile
obtinute la disciplinele de studiu;
(3) elevii corigenti care nu se prezinta la examen sau nu promoveaza examenul la cel
putin o disciplina;
(4) elevii amânati care nu se prezinta la sesiunea de încheiere a situatiei scolare, la cel
putin o disciplina;
(5) elevii exmatriculati, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele
scolare „Repetent prin exmaexmatriculare cu drept de reînscriere în aceeasi unitate de
învatamânt sau în alta”.
(6) În învatamântul primar, repetentia apare numai dupa finalizarea ciclului de achizitii fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se gasesc în situatia de la aliniatul 1, vor ramâne în colectivele în care au învatat în clasa I si vor intra într-un program de remediere/recuperare scolara, realizat de învatatorul clasei, împreuna cu un specialist de la Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica.
    Art.223. Conform ROFUIP 2005 art.68.(1),(2),(3).(4),(5),(6)  elevii declarai repetenti se pot înscrie în anul scolar urmator  astfel :
 (1) într-o clasa pe care o repeta, la aceeasi unitate de învatamânt sau la alta în limita efectivului de 30 de elevi pe clasa.
(2) pentru elevii din învatamântul liceal, declarati repetenti la sfârsitul primului an de
studii, înscrierea se face peste cifra de scolarizare aprobata, în limita efectivului de 30
de elevi la clasa.
(3) în învatamântul superior al liceului , elevii se pot afla în situatia de repetentie de cel mult doua ori.Anul de studiu se poate repeta o singura data.
(4) elevul care nu frecventeaza cursurile de zi ale unei clase din învatamântul obligatoriu, depasind cu mai mult de doi ani vârsta respectivei clase , se afla în situatia de abandon scolar.Elevul aflat în situatia de abandon scolar poate fi înscris, la cerere, în forma de învatamânt seral sau cu frecventa redusa.
(5) Elevii care au depasit vârsta scolara cu mai mult de 4 ani îsi pot completa educatia de baza, prin prin parcurgerea unor programe de tip „ A doua sansa” conform metodologiei,
    Art.224  Conform ROFUIP 2005 art. 69 alin. (1),(2),(3).(4),(5),(6), (7),(8)   
(1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învatamânt din alta tara pot dobandi calitatea de elev la Liceului Teoretic „Mihail Saulescu”numai dupa echivalarea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a studiilor urmate in strainatate si dupa sustinerea examenelor de diferente, in perioada stabilita de directorul unitatii.
 (2) Elevii prevazuti la alin. (1) care nu au acte de studii, vor fi evaluati la o unitate de inva?amânt nominalizata de Inspectoratul Scolar Judetean - Brasov, dupa care se stabileste clasa in care pot fi înscrisi, potrivit rezultatelor evaluarii si vârstei.
(3) La toate disciplinele de studiu, neechivalate de Ministerul Educatiei  Cercetarii Tineretului si Sportului , se sustin examene de diferenta. Înscrierea la aceste examene se face cu acordul directorului unitatii de învatamânt.
(4) Examenele de diferente si clarificarea situatiei scolare au loc in cel mult 60 de zile de la data înapoierii in tara. Pâna la promovarea examenelor de diferente, elevii mentionati la alin. (1) pot audia cursurile fara a fi înscrisi in catalog.
   (5) Dupa promovarea tuturor examenelor de diferenta, elevul este înscris în clasa pentru care a sustinut examenele.
   (6) Daca elevul nu promoveaza cel putin doua examene de diferente, acesta este evaluat la o clasa inferioara . Daca elevul nu promoveaza un singur examen de diferenta, i se acorda o singura reexaminare.
    Art.225. Conform ROFUIP 2005 art. 71 alin. (1),(2),(3).(4),(5)
(1) Consiliul profesoral, în sedinta de încheiere a cursurilor semestriale si anuale, valideaza, iar secretarul consiliului consemneaza în procesul-verbal, situatia scolara a elevilor pe clase, mentionându-se numele elevilor promovati, corigenti, repetenti, amânati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situatia scolara a elevilor corigenti, amânati sau repetenti se comunica, in scris, de catre diriginte parintilor/tutorilor legali, in cel mult 10 zile de la încheierea fiecarui semestru/an scolar.
(3) Pentru elevii amânati sau corigenti, se comunica parintilor/tutorilor legali programul de desfasurare a examenelor de corigenta sau perioada de încheiere a situatiei scolare.
(4) Situatia scolara anuala a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afiseaza la avizierul unitatii de învatamânt in termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
 (5) În alte situatii decat cele prevazute în prezentul regulament nici un document scolar nu poate fi facut public decat numai cu acordul elevului/absolventului, daca este major, sau al parintelui/tutorelui legal.
    Art.226.  Incheierea situatiei scolare la clasele cu frecventa redusa se realizeaza astfel:
(1)    Conform OMEC nr. 513/22.12.1999 privind Metodologia de functionare a claselor cu frecventa redusa din învatamântul liceal , situatia scolara se încheie conform prevederilor învatamântului liceal de zi , ciclul superior .( conform art.13 al ordinului de mai sus)
(2)    Elevii care din anumite cauze, cunoscute de  scoala si dovedite cu acte, nu se prezinta la una sau la toate probele de evaluare dintr-un semestru , sunt considerati amânati.Încheierea situatiei scolare se realizeaza conform art.(177) alin.(1) si (2) din prezentul prezentului regulament .

V.7.TRANSFERUL ELEVILOR

Conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 art.21 alin.(2) din  si pe baza ROFUIP din 2005, în  cadrul Liceului Teoretic “Mihail Saulescu” transferul elevilor se realizeaza:
     Art.227.Conform Legii Educatiei Nationale nr.1/2011  art.21 alin.(2) elevii din învatamantul preuniversitar de stat sau particular se pot transfera de la o unitate la alte unitati de învatamânt de stat sau particulare. Conform ord. 6152/7.11.2012,art 1, transferul se face cu avizul consultativ al CA al unitatii de la care se face transferul si cu aprobarea CA al unitatii la care se face transferul.
    Art.228. Conform ROFUIP 2005 art.136 alin. (1) elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de înscriere la liceu este cel putin egala cu media ultimului intrat la specializarea pentru  care solicita transferul. Transferurile pentru cazuri medicale se aproba pe baza avizului comisiei medicale judetene.
    Art.229. Conform ROFUIP 2005 art.136 alin. (1) elevii din clasele a X-a – a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regula, la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre consiliul profesoral.
    Art.230. Conform ROFUIP 2005 art.137  în învatamântul primar (clasele I-a IV-a) si în ciclul gimnazial al învatamântului secundar inferior (clasele a V-a – aVIII-a), elevii se pot transfera, dupa cum urmeaza:
 (1) în aceeasi unitate de învatamânt, de la o clasa la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa;
(2)de la o unitate de învatamânt la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.
    Art.231. Conform ROFUIP 2005 art.141 alin. (1) elevii din învatamântul liceal se pot transfera, pastrând forma de învatamânt, astfel:
(1) în aceeasi unitate de învatamânt, de la o clasa la alta, cu aceeasi specializare/calificare profesionala, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa;
(2) în aceeasi unitate de învatamânt, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o calificare profesionala la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, dupa promovarea examenelor de diferenta;
(3) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesionala, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, dupa promovarea examenelor de diferenta, în baza criteriilor prevazute în regulamentul intern al unitatii de învatamânt la care se solicita transferul.
    Art.232 (1) Conform ROFUIP 2005 art 134 lit.a  elevii de la învatamântul seral, cu frecventa redusa , se pot transfera la forma de învatamânt de zi, cu sustinerea si promovarea examenelor de diferenta, daca au media anuala cel putin 7.00, la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa, si potrivit criteriilor prevazute în regulamentul intern;
(2) elevii de la învatamântul cu frecventa redusa  se pot transfera la învatamântul seral
(3) Conform ROFUIP 2005 art 134 lit d elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de învatamânt seral, cu frecventa redusa sau la distanta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasa.
    Art.233. Conform ROFUIP 2005 art 146 transferurile în care se pastreaza forma de învatamânt se pot efectua numai în perioada intersemestriala sau a vacantei de vara; regulamentul intern al unitatii de învatamânt poate prevedea si conditii speciale de transfer.
    Art.234 Conform ROFUIP 2005 art 147  lit. a), b), c) transferurile în care se schimba forma de învatamânt se efectueaza în urmatoarele perioade:
(1) de la învatamântul de zi la alta forma de învatamânt sau de la învatamântul seral la cel cu frecventa redusa , în perioada intersemestriala sau a vacantei de vara;
(2) de la învatamântul cu frecventa redusa sau la distanta la cel seral sau de la alte forme de învatamânt la cel de zi, numai în perioada vacantei de vara;
(3) elevii din clasa a XII-a, învatamânt de zi, se pot transfera în clasa a XIII-a, învatamânt seral, dupa absolvirea semestrului I al clasei a XII-a si dupa sustinerea, daca este cazul, a examenelor de diferenta. În aceasta situatie, pe diploma de absolvire si în registrul matricol, se mentioneaza anul scolar, semestrul I/ zi, clasa a XII-a si semestrul II/ seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculeaza din mediile celor doua semestre.
    Art.235. Conform ROFUIP 2005 art.148  transferul elevilor în timpul anului scolar se poate efectua, în mod exceptional, cu respectarea prevederilor ROFUIP 2005 art. 136-145 în urmatoarele situatii:
(1) la schimbarea domiciliului parintilor într-o alta localitate;
(2) la recomandarea de transfer, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de Directia de Sanatate Publica;
(3) la / de la învatamântul de arta sau sportiv;
(4) de la clasele de învatamant liceal la clasele de învatamant profesional;
(5) de la învatamântul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.
(6) în alte situatii exceptionale cu aprobarea CA al inspectoratului scolar
    Art.236. Conform ROFUIP 2005 art.149 dupa aprobarea transferului, scoala primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului în termen de 5 zile. Scoala de la care se transfera elevul este obligata sa trimita, la scoala primitoare, situatia scolara a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog pâna la primirea situatiei scolare de catre scoala la care s-a transferat.

V.8.   SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR

    Art.237. Sanctiunile  aplicate elevilor Liceului Teoretic” Mihail Saulescu”sunt cele prevazute de ROFUIP 2005 art.118 – 134 .
    Art.238. Conform ROFUIP 2005 art.118 alin.(1) sanctiunile atrag dupa sine scaderea corespunzatoare a notei la purtare, conform deciziei Consiliului profesoral, în urma propunerii Consiliului profesorilor clasei/Comisiei de disciplina.
    Art.239. Conform ROFUIP 2005 art.118 alin.(2)  sanctiunile care se pot aplica elevilor care savârsesc fapte care încalca dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul scolar  sunt urmatoarele:
 (1) observatia individuala;
(2) mustrarea în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral;
(3) mustrare scrisa;
(4) retragere temporara sau definitiva a bursei;
(5) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala;
(6) mutarea disciplinara la o alta unitate de învatamânt, cu acceptul conducerii unitatii primitoare;
(7) preavizul de exmatriculare;
(8) exmatricularea
    Art.240. Conform ROFUIP 2005 art.118 alin.(3) toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris parintilor/reprezentantului legal .
    Art.241.  Conform ROFUIP 2005 art.119 alin.(2) sanctiunea se aplica de :
         (1)   diriginte
         (2)   învatator
         (3)   director
    Art.242.  Observatia individuala
Conform ROFUIP 2005 art.119 alin.(1,2,3) observa?ia individuala :
(1) consta în dojenirea elevului
(2) sanctiunea se aplica de diriginte/învatator/director
(3) sanctiunea nu atrage si alte masuri disciplinare
    Art.243 .Mustrarea în fata clasei
Conform ROFUIP 2005 art.120 alin.(1,2,3)  mustrarea în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral:
      (1) consta în dojenirea elevului si sfatuirea acestuia sa se poarte în asa fel încât sa dea
dovada de îndreptare, atragandu-i-se totodata atentia ca, daca nu-si schimba comportamentul, i se va aplica o sanctiune mai severa.
      (2) sanctiunea se aplica de diriginte/învatator/director
      (3) sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare

    Art.244. Mustrarea scrisa
 Conform ROFUIP 2005 art.121 alin.(1,2,3)  mustrare scrisa:
(1) consta în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de catre diriginte/învatator si director si înmânarea documentului parintilor/tutorilor legali, personal, sub semnatura.
(2) sanctiunea se înregistreaza în catalogul clasei, precizandu-se numarul documentului.
(3) sanctiunea se consemneaza în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârsitul semestrului sau al anului scolar.
         (4) sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare
    Art.245 .Retragerea temporara a bursei
 Conform ROFUIP 2005 art.122 alin.(1),(2,) retragere temporara sau definitiva a bursei:
(1) se aplica de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului
(2) sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare.
    Art.246. Mutarea disciplinara la o clasa paralela
Conform ROFUIP 2005 art.124 alin.(1),(2),(3),(4) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi scoala:
(1) se aplica prin înmânarea, în scris, a sanctiunii, de catre diriginte/învatator si director parintelui / tutorelui legal sau elevului, daca acesta a împlinit 18 ani , sub semnatura.
(2) sanciunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor, în catalogul clasei si în registrul matricol
(3) sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare .
    Art.247. Scaderea notei la purtare pentru absente nemotivate
Conform ROFUIP 2005 art.131 scaderea notei la purtare, pe semestru, pentru absente nemotivate se va face dupa cum urmeaza:
  (1) pentru toti elevii , la fiecare 10 absente nemotivate , pe semestru, din totalul orelor  de studiu sau la 10% absente nemotivate din numarul de ore pe semestru la o disciplina/ modul , va fi scazuta nota la purtare cu câte un punct.
     (2) La mai mult de 40 de absente nemotivate cumulate– exmatriculare din scoala pentru învatamântul liceal curs superior.
    (3) Profesorul diriginte va trimite prin secretariatul scolii un preaviz scris dupa primele 20 de absente nemotivate.
    Art.248. Preavizul de exmatriculare
Conform ROFUIP  2005 art. 125 alin. (1), (2),(3),(4) preavizul de exmatriculare:
(1) se întocmeste , în scris , de diriginte pentru elevii care absenteaza nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sa 15% din totalul orelor la o singura disciplina/ modul, cumulate pe un an scolar si se înmâneaza parintelui/ tutorelui legal sau elevului, daca a împlinit 18 ani. sub semnatura;
(2) sanctiunea se aplica elevilor din sistemul învatamântului liceal, cu exceptia elevilor din învatamântul obligatoriu;
(3) sanctiunea se consemneaza în registrul de evidenta a elevilor si în catalogul clasei si se mentioneza în raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau an tcolar;
(4)sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare.
    Art.249.Exmatricularea
Conform ROFUIP 2005 art. 126 alin.(1) exmatricularea Consta în eliminarea , pâna la sfârsitul anului scolar, a elevului din unitatea de învatamânt în care acesta a fost înscris.
Conform ROFUIP 2005 art. 125 alin.(2)  sanctiunea se aplica elevilor din sistemul învatamântului liceal, cu exceptia elevilor din învatamântul obligatoriu..
  Conform ROFUIP  2005 art. 126 alin.(1) lit. a) b) c)  exmatricularea poate fi:
(1) exmatriculare cu drept de reînscriere, in anul urmator, în aceeati unitate de învatamânt ?i în acelati an de studiu
(2) exmatriculare fara drept de reînscriere în aceeati unitate de învatamânt
(3) exmatriculare din toate unitatile de învatamânt, fara drept de reînscriere, pentru o perioada de timp.
    Art.250 (1)  Conform ROFUIP  2005 art. 127 alin.(1) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul urmator, în Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” si  în acelasi an de studiu, se aplica elevilor din învatamântul secundar superior, pentru abateri grave, prevazute în prezentul regulament sau apreciate ca atare de catre consiliul profesoral al Liceului Teoretic” Mihail Saulescu” Predeal.
   (2) Sanctiunea se aplica si pentru numarul de cel putin 40 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30%  din totalul orelor la o singura disciplina de studiu / modul, cumulate pe un an scolar.
   Conform ROFUIP  2005 art. 127 alin.(2,3,4,5)  sanc?iunea:
  (3)  se aproba, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului. Daca motivul sanctionarii îl reprezinta absentele nemotivati, aprobarea este conditionata de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
(4) se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor si registrul matricol.
  (5) se comunica parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani,  în scris sub semnatura de catre dirigintele clasei.
  (6) este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00.
    Art.251. Conform ROFUIP  2005 art. 128 alin.(1),(2),(3),(4),(5)
            (1)  Exmatricularea fara drept de înscriere în aceeasi unitate de învatamânt se aplica elevilor din învatamântul secundar superior si din anul de completare, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de catre coniliul profesoral.
             (2) aplicarea sanctiunii se aplica aproba de catre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
             (3) sanctiunea se comnsemneaza în registrul de procese- verbale ale consiliului profesoral, in catalogul clasei, în registrul de evidenta a elevilor si în registrul matricol.
            (4) sanctiunea se comunica parintelui/tutorelui legal si elevului, daca acesta a împlinit 18 ani,   în scris sub semnatura de catre dirigintele clasei.
           (5) sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00.
    Art.252. Conform ROFUIP  2005 art. 129 alin (1), (2),(3),(4),(5) , exmatricularea din toate unita?ile de înva?amânt fara drept de reînscriere pentru o perioada timp:
            (1)  se aplica elevilor din învatamântul liceal (clasele XI-XII) pentru abateri deosebit de grave.  
                (2) Aplicarea sanctiunii si stabilirea duratei se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la propunerea motivata a consiliului profesoral.
                 (3) Sanctiunea se consemneaza în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenta al elevilor si în registrul matricol.
                 (4) Sanctiunea se comunica de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, în scris, sub semnatura parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca a împlinit 18 ani.
               (5) Sanctiunea este însotita de scaderea notei la purtare sub 6,00. matricol.
    Art .253.(1) Contestatiile împotriva sanctiunilor prevazute la art. 119-128 ROFUIP
Conform ROFUIP  2005 art. 133 alin (1), (2),(3),(4),(5)  contestatiile se adreseaza în scris, consiliului de administratie al unitatii de învatamânt, în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii.
            (2) Contestatia se solutioneaza în termen de 30 dezile de la depunerea acesteia la secretariatul unitatii de învatamânt.
           ( 3) Hotarârea consiliului de administratie este definitiva
    Art.254. Sanctiunea prevazuta la art.129 ROFUIP este definitiva si poate fi contestata, în conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art.255. Alte sanctiuni
     alin.(1) Conform ROFUIP  2005 art. 112 litera b) deteriorarea bunurilor Liceului Teoretic „Mihail
Saulescu” Predeal se sanctioneaza astfel:
a)  Conform ROFUIP  2005 art. 132 alin.(1) elevii, platesc toate lucrarile necesare reparatiilor sau suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
b) în cazul autorului necunoscut , înlocuirea bunurilor se realizeaza pe cheltuiala colectivului clasei;
c) în cazul repetarii abaterii  autorului cunoscut acestuia i se va scadea nota la purtare .
alin.(2) Conform ROFUIP  2005 art. 114 distrugerea/ deteriorarea manualelor scolare primite gratuit, se sanctioneaza astfel:
a) Conform ROFUIP  2005 art. 132 alin.(2) elevii vinovati înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator discilpinei, anului de studiu si tipul de manual deteriotar, iar în cazul de imposibilitate achita, contaravaloarea acestuia.
      alin.(3) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera d)  organizarea si  participarea la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii de învatamânt sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor, se sanctioneaza astfel:
  a) mustrare in cadrul comisiei de disciplina;
  b) saderea notei la purtare/ exmatriculare cu drept de reînscriere în anul urmator în acelasi an de studiu;
c) consiliere individuala la psihologul scolar.
d) sesizarea organelor de politie
e) înstiintarea parintilor despre abaterea savârtita
f) invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptelor
alin. (4) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera f)  fumatul  în liceu si perimetrul liceului; introducerea de bauturi alcoolice în scoala ti perimetrul scolii , consumul de bauturi alcoolice. ( inclusiv în cadrul excursiilor, taberelor scolare, baluri ,etc.) se sanctioneaza astfel:
a) mustrare individuala ;
b) mustrare în fata clasei;
c) referat;
d) convocarea parintilor;
e) participarea in cadrul Comisiei de disciplina;
f) scaderea notei la purtare cu 4 puncte.
alin.(5) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera f) consumul si introducerea  , în liceu, în perimetrul acestuia si în afara acestuia, droguri, se sanctioneaza astfel:
 a) anuntarea serviciului antidrog prin apelare urmatorului numar de telefon: 08008700700;     b)mustrare individuala ;
c)mustrare în fata clasei;
d) mustrare scrisa;
e) sesizarea organelor de politie;
f) înstiintarea parintilor despre abaterea savârsita;
g) invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptei;
 h) participarea în cadrul comisiei de disciplina;
i) hotarârea comisiei de disciplina a sanctiunii conform prevederilor din acest regulament( mutare disciplinara la o alta clasa paralela, exmatriculare cu drept de înscriere în anul urmator în cadul Liceului „Mihail Saulescu”, exmatriculare fara drept de înscriere în cadrul Liceului „Mihail Saulescu”;
j)sanctiunea este urmata de scaderea notei la purtare
alin.(6) patrunderea cu automobilele, biciclete, role în perimetrul scolii, se sanctioneaza astfel:
 a) mustrare individuala ;
 b) referat;
c) scaderea notei la purtare in cazul abaterii repetate.
alin. (7) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera g) elevii care introduc  , în liceu si perimetrul liceului, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori , care prin actiunea lor , pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului liceului , vor fi sanctionati astfel:
a) invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptei
 b) mustrare scrisa
c) participarea în cadrul comisiei de disciplina
d) hotarârea comisiei de disciplina a sanctiunii conform prevederilor din acest regulament (mutare disciplinara la o alta clasa paralela, exmatriculare cu drept de înscriere în anul urmator în cadul Liceului „Mihail Saulescu”, exmatriculare fara drept de înscriere în cadrul Liceului „Mihail Saulescu”)
e) santiunea este urmata de scaderea notei la purtare.
alin.(8) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera g) elevii care poseda si difuzeaza materiale cu caracter obscen si pornografic vor fi sanctionati astfel:
 a) mustrare individuala;
  b) referat;
c) participarea în cadrul Comisiei de disciplina;
d) scaderea notei la purtare conform deciziei luate în cadrul Comisiei de disciplina;
e) consiliere individuala la psihologul scolar;
alin.(9) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera i), (1) elevii care utilizeaza telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor, si al concursurilor, vor fi sanctionati astfel:
a) mustrare individuala;
b) la a doua abatere scaderea notei la purtare cu 1 punct;
c) confiscarea telefonului ( acesta va fi dat parintelui);
alin.(10) fotografierea / filmarea colegilor sau profesorilor fara acordul acestora si publicarea acestor materiale în mass-media, simularea unor conflicte, filmarea lor si publicarea  în mass-media, vor fi sanctionate astfel:
  a) mustrare individuala;
 b) mustrare scrisa;
c) scaderea notei la purtare cu 6 puncte;
d) mutare disciplinara în alta clasa;
e) exmatriculare cu drept de înscriere în anul urmator ( pentru inva?amântul superior liceal).
alin.(11) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera i) lansarea unor anunturi false legate de amplasarea unor obiecte explozibile în perimetrul liceului , se sanctioneaza astfel:
a) mustrare individuala;
b) mustrare scrisa;
c) participarea în cadrul Comisiei de disciplina;
d) scaderea notei la purtare conform deciziei luate în comisia de disciplina;
e) consiliere individuala la psihologul scolar;
alin.(12) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera  l) elevii care aduc jigniri si manifesta agresivitate  în limbaj si agresivitate fizica fata de colegi, vor fi sanctionati astfel :
 a) mustrare în fata clasei
b) referat
 c) la a doua abatere participarea în  cadrul Comisiei de disciplina
  d) înstiintarea parintilor despre abaterea   savârsita
   e)  invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptei
 f) sesizarea organelor de politie
g) scaderea notei la purtare conform deciziei luate în Comisia de disciplina h)  consiliere individuala cu psihologul scolar.
alin.(13)   actele de violenta directe sau  participarea (complicitatea) la acte de violenta, comise în scoala sau în imediata apropiere vor fi sanctionate astfel:
   a) mustrare în fata clasei;
   b) referat;
   c)  la a doua abatere participarea în  cadrul Comisiei de disciplina;
  d) înstiintarea parintilor despre abaterea   savârsita;
   e)  invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptei;
    f) sesizarea organelor de politie;
    g)  scaderea notei la purtare conform deciziei luate în Comisia de disciplina;
    h)  consiliere individuala cu psihologul scolar.
alin.(14) Conform ROFUIP  2005 art.112 litera  l)  elevii care aduc  jigniri si  manifesta agresivitate în limbaj si agresiviate fizica fata de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si nedidacti, vor fi sanctionati astfel:
  a) mustrare individuala;
  b) mustrare scrisa;
  c) participarea în  cadrul Comisiei de disciplina;
   d) înstiintarea parintilor despre abaterea savârsita;
  e)  invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptei;
  f) sesizarea organelor de politie;
  g)  scaderea notei la purtare cu 6 puncte;
  h) mutare disciplinara în alta clasa ;
   i) exmatriculare fara drept de înscriere in cadrul Liceului „Mihail Saulescu” ;
   j) consiliere individuala cu psihologul scolar.
alin.(15) elevii care aduc injurii mincinoase la adresa cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic vor fi sanctionati astfel:
a)  mustrare individuala;
b) înstiintarea parintilor despre abaterea savârsita;
 c) invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptei;
 d) referart;
  e)  scaderea notei la purtare cu 2 puncte.
alin.(16) Conform ROFUIP  2005 art.113 refuzul de a prezenta carnetul de note se sanctioneaza astfel:
a) mustrare individuala;
b) la a doua abatere si a treia scaderea notei la purtare.
alin.(17) apartenenta sau racolarea de colegi pentru intrarea în grupuri infractionale se sanctioneaza astfel:
  a)  referat;
   b)  înttiintarea parintilor despre abaterea savârsita;
  c) invitarea parintilor la scoala pentru a analiza gravitatea faptei;
   d)  participarea în comisia de disciplina;
    f)  scaderea notei la purtare.
alin.(18) furtul unor obiecte din scoala si din afara scolii se va sanctiona astfel:
a) mustrare scrisa
b) sesizarea organelor de politie
c) participarea în Comisia de disciplna
d) scaderea notei la purtare/ exmatriculare cu  drept de înscriere.
     alin.(19) participarea la jocuri de noroc si racolarea de colegi pentru acest gen de activitati va fi sanctionata astfel:
a) sesizarea organelor de politie;
b) participarea în comisia de disciplna;
c) scaderea notei la purtare.
alin. (20) ) elevii care  scriu mobilierul scolii, ferestrele sau  usile cu pix, marker, creion , vopsea, spray colorant vor fi sanctionati astfel:
a) mustrare individuala;
b)  mustrare în fata clasei;
c)  curatarea obiectelor mâzgalite ;
d)  la a doua  abatere  scaderea notei la purtare.
alin.(21) solicitarea pentru asa-numitele „rafuieli” sau „intimidari” ale persoanelor  din afara scolii va fi sanctionata astfel:
a) mustrare individuala;
b) mustrare în fata clasei;
c)  referat;
d) participarea în cadrul comisiei de disciplina;
e) sesizarea organelor de politie;   
g)  scaderea notei la purtare;
h) exmatriculare cu drept sau fara drept de înscriere în cadrul Liceului Teoretic „Mihail Saulescu” în functie de decizia luata de Comisia de disciplina.
alin.(22) elevii care servesc masa  sau mesteca guma în timpul orei, vor fi sanctionati astfel:
a) mustrare individuala;
b) mustrare în fata clasei;
c) scaderea notei la purtare în cazul abaterilor repetate.
alin.(23)  elevii care nu respecta curatenia în sala de clasa, coridor, laboratoare, toalete vor fi sanctionati astfel:
a) mustrare individuala;
b) mustrare în fata clasei;
c) scaderea notei la purtare în cazul abaterilor repetate.
alin.(24)  elevii care vor deranja orelor de curs, vor fi sanctionati astfel:
a) mustrare individuala;
b) mustrare în fata clasei;
c) referat;
d) daca abaterea se repeta în mod regulat;
e) scaderea notei la purtare.
alin.(25) nerespectarea atributiilor elevului de serviciu pe clasa si  pe scoala va fi sanctionat astfel:
a) mustrare individuala;
b) referat;
c) scaderea notei la purtare cu 1 punct.
alin.(26) aruncarea cu bulgari, în timpul pauzelor si folosirea zapezii pentru anumite” jocuri” care pot duce la accidente între elevi, vor fi sanctionate astfel:
a) mustrare individuala
c) mustrare în fata clasei
d) scaderea notei la purtare în functie de gravitatea faptei.
alin.(27) stationarea în zonele predispuse caderii turturilor formati în timpul iernii, va fi sanctionata astfel:
a) mustrare individuala;
b) referat
alin.(28) distrugerea/furtul calculatoarelor, a componentelor acestora sau a perifericelor (imprimante, scanner, etc.), distrugerea retelei de calculatoare sau furtul unor componente (prize, cabluri de legatura între calculatoare, switches,etc);modificarea configuratiei calculatoarelor fara aprobarea expresa a profesorilor; -virusarea calculatoarelor prin introducerea de dischete sau cd-uri proprii sau prin navigare pe internet fara acordul profesorului; instalarea pe hard-discurile calculatoarelor a unor programe neautorizate (prin copiere de pe CD-uri dau dischete proprii sau de pe internet, descarcare de e-mail, etc.); instalarea de jocuri pe calculatoare;accesarea de pe calculatoarele scolii a site-urilor porno sau a altor site-uri cu continut obscen sau care promoveaza violenta, consumul de droguri, alcool, etc vor fi sanctionate astfel:
a) mustrare individuala;
b) mustrare în fata clasei;
c)  mustrare scrisa în functie de gravitatea faptei;
d) participarea în cadrul comisiei de disciplina;         
 e)  hotarârea comisiei de disciplina a sanctiunii conform prevederilor din acest regulament (mutare disciplinara la o alta clasa paralela, exmatriculare cu drept de înscriere în anul urmator în cadul Liceului “Mihail Saulescu”, exmatriculare fara drept de înscriere în cadrul Liceului „Mihail Saulescu”);
f) sanctiunea este urmata de scaderea notei la purtare;
g) anuntarea organelor de politie.
     alin.(29) elevii care apeleaza serviciul 112 fara nici un motiv vor fi sanctionati astfel:
a) mustrare scrisa;
b) participarea în comisia de disciplina;
c) scaderea notei la purtare;
alin.(30) elevii navetisti care , nu respecta regulile de comportament în microbuzul scolar, vor fi sanctionati astfel:
  a) mustrare individuala;
  b) referat;
 c) scaderea notei la purtare;
  d) raspund material pentru prejudiciile create;
   e) li se poate interzice deplasarea cu microbuzul pe o perioada de timp.
    ART.256.  Încetarea calitatii de elev
Conform ROFUIP 2005 alin.(1) litera(a,b,c,d,e), încetarea exercitarii calitatii de elev se realizeaza astfel:
1.la absolvirea studiilor învatamântului obligatoriu, liceal.
2.în cazul exmatricularii;
3.în cazul abandonului scolar;
4.la cererea scrisa a elevului major sau a parintelui/ tutorelui legal, caz în care elevii se considera retrasi;
4.în cazul în care elevul înscris / admis la învatamântul secundar superior nu se prezinta la cursuri în termen de 20 de zile de la începutul cursurilor fara sa justifice absentele.
      Art.257 alin.(1)  litera (b,d) ROFUIP  nu se aplica învatamântului obligatoriu.

V.9.RECOMPENSE ACORDATE ELEVILOR

Art.258. Potrivit art.115 din ROFUIP/ 2005 elevii de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu Predeal care obtin rezultate foarte bune în activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense:
    a) evidentiere în fata colegilor clasei;
b) evidentiere, de catre director, în fata colegilor de scoala sau în fata consiliului profesoral;
c) comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidentiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  tara si din strainatate;
Art.259. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârsitul anului scolar se face la nivelul LTMS, la propunerea dirigintelui/ invatatorului, a consiliului clasei, a directorului scolii astfel:
    a)Premiul I, II si III în ordine descrescatoare a mediilor si cu conditia ca elevul sa aiba nota 10 la purtare si media generala cel putin 9,00.
    b)Mentiuni pana la media generala 9,00 la gimnaziu, cu conditia ca elevul sa aiba nota 10 la purtare
    c)Mentiuni pâna la media 8,50 la liceu, cu conditia ca elevul sa aiba nota 10 la purtare
                Art.260.Se acorda premii pentru locurile I, II, III, mentiune si premii speciale obtinute la concursurile nationale si internationale.
    Art.261. Liceul Teoretic Mihail Saulescu si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local, national si international prin alocarea unor premii din partea Consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici,  a comunitatii locale, etc.

V.10.TRANSPORTUL ELEVILOR

    Art.262. In Liceul Teoretic Mihail Saulescu , transportul elevilor navetisti se realizeaza cu microbuzul scolar ( elevii claselor a I- a VIII  a)  si este gratui .( conform ROFUIP 2005 art. 161 ).
    Art.263. Conform ROFUIP 2005 art. 162 alin(1), directorul desemneaza un cadru didactic pentru insotirea elevilor in mijlocul de transport.Acesta are obligatia sa supravegheze elevii in timpul transportului.
    Art.264.Conform ROFUIP 2005 art. 162 alin(2), directorul creeaza conditii pentru instruirea periodica a elevilor in legatura cu securitatea transportului.
    Art.265.Conform ROFUIP 2005 art. 163 alin. (1 ) elevii sunt obligati sa ocupe locurile stabilite in timpul deplasarii si sa nu distruga bunurile din mijlocul de transport. Incaz contrar, raspund disciplinar si material pentru prejudiciile create.
    Art.266.Conform ROFUIP 2005 art. 163 alin.(2) , elevii care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport, li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioada determinata de timp.
    Art.267.In cadrul Liceului „Mihail Saulescu”, se realizeaza urmatoarele curse cu microbuzul scolar:
           6:20 Predeal- Dambul Morii; 7:10 Predeal- Timisul de Sus; 7: 30 Predeal- Paraul Rece.
        12:00 Predeal- Dambul Morii; 12: 45 Predeal- Paraul Rece; 13:10 Predeal- Dambul Morii; 14: 00 Predeal – Timisul de Jos.
    Art.268. Elevii navetisti din învatamântul  liceal, sunt transportati cu mijloacele de transport ale firmei de transport Codreanu.

V.11.SARCINILE ELEVILOR DE SERVICIU PE SCOALA

      Art.269. Serviciul pe scoala  în cadrul Liceului Teoretic ” Mihail Saulescu” va fi asigurat de
     4 elevi:    - 2 elevi în intervalul 08: 00- 14: 00                                   
                    - 2 elevi în intervalul: 14:00- 18:00
      Art.270.Serviciul pe scoala se face conform unei planificari semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe liceu si avizata de conducerea scolii.
     Art.271. Atributiile elevilor de serviciu în cadrul Liceului Teoretic ” Mihail Saulescu”
(1) se vor prezinta cu 15 minute înainte de începerea cursurilor;
(2) vor suna de intrare si iesire la timp;
(3) vor avea tinuta si atitudine decenta;
(4) nu au voie sa  paraseasca postul în timpul programului;
(5) se subordoneaza profesorului de serviciu pe scoala, cu care ia legatura la începutul   programului si pe care il informeaza asupra tuturor problemelor aparute pe parcursul intervalului orar;           
(6) vor legitima persoanele straine, le vor nota în foaia de evidenta cu datele din  buletin/ carte identitate;
(7) vor nota în foaia de evidenta  scolul vizitei;
 (8)  vor solicita, cu respectul cuvenit (salutând), persoanelor straine sa declare pe cine cauta   si le vor conduce la persoana sau serviciul solicitat (directiune, secretariat, etc). În cazul refuzului, vor cere ajutorul profesorului de serviciu, directiunii, personalului administrativ.
 (9)   vor închuia usa de la intrarea în scoala;
 (10) vor interzice  intrarea in scoala a persoanelor aflate sub influenta bauturilor                            alcoolice, a celor turbulente si acelora care au a intentia vadita de a perturba                           linistea si ordinea;
(11) vor permite accesul parintilor în scoala doar în situatia participarii la sedintele la care sunt convocatii, pentru participarea la orele de consultatii conform planificarii realizate de catre diriginti sau în cazul unor probleme grave care nu necesita amânare, dar cu acordul dirigintelui;                                  
(12) elevii nu au voie sa faca schimbari în planificare decât cu acordul dirigintelui;
(13) este interzis ca în timpul programului sa desfasoare actiuni care sa deranjeze orele de curs ( sa asculte muzica, vizionari de filme, practicarea unor jocuri);
(14)  nu schimba calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, raspunzând de  ceea ce se întâmpla pe parcursul zilei;
(15) în cazul sustinerii tezelor sau în situatii de urgenta, anunta profesorul de serviciu si cauta înlocuitor din alta clasa.                      
       Art.272. Se va consemna în registrul profesorilor de serviciu orice abatere legata de desfasurarea programului de serviciu al elevilor:
   (1) întârzierea
   (2) parasirea programului mai repede decat intervalul orar stabilit
   (3) încalcarea prevederilor de mai sus
     Art.273. Încalcarea sarcinilor mai sus enumerate atrage sanctiuni conform R.O.I. capitolul sanctiuni.
    Art. 274. Sarcinile elevilor de serviciu pe clasa
(1)Dirigintii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetica vor efectua zilnic serviciul pe clasa.
(2)Graficul serviciului pe clasa se va afisa la avizierul clasei - eventualele schimbari motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei.
(3)Elevii de serviciu au urmatoarele atributii:
-se prezinta la cursuri cu 15 minute înainte de începerea acestora si parasesc ultimii sala de clasa;
-asigura creta si stergerea tablei; este interzis ca elevii sa se învoiasca în timpul orelor pentru a merge dupa creta sau pentru a uda buretele;
-asigura pastrarea curateniei în clase în timpul programului atentionând elevii care produc dezordine;
-golesc cosul la sfârsitul programului si de câte ori este cazul;
-sting lumina atunci când iluminatul nu e necesar.
-verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti;
-în timpul activitatii care se desfasoara în cabinete, laboratoare, etc. si pe timpul pauzei elevii de serviciu ramân în clasa si supravegheaza bunurile colegilor, sau încuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasa în sala de clasa.
-aduce la cunostinta colectivului de elevi dispozitiile conducerii scolii, ale dirigintelui privind desfasurarea programului ;
-la cerere, ajuta profesorii clasei sa aduca la ore materialul didactic necesar;
-raspunde , în numele clasei, la solicitarea fiecarui profesor;
-informeaza dirigintele cu orice problema deosebita aparuta în clasa: absente nemotivate fuga de la ore, observatii deosebite ale profesorilor, alte abateri de la disciplina scolara;
-încuie clasa la sfârsitul activitatii didactice.
(4)Neîndeplinirea în totalitate a sarcinilor atrage sanctiune conform prevederilor

CAPITOLUL VI - EXAMENE ORGANIZATE DE LTMS

    Art. 275.  Conform art. 72, R.O.F.U.I.P. 2005,examenele organizate de Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”sunt:
a) examen de corigenta, pentru elevii declarati corigenti la încheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânati;
b) examen de încheiere a situatiei scolare, pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual;
c) examen de diferente, pentru elevii a caror înscriere în unitatea de învatamânt este conditionata de promovarea unor astfel de examene.
    Art. 276 Conform art. 73, R.O.F.U.I. P.2005, Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta.
(2) Directorul unitatii de învatamânt stabileste perioada de desfasurare a examenelor, pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfasoara înaintea examenelor  de corigenta.
(3) Desfasurarea examenelor de diferenta, în urma transferarii de la o unitate de învatamânt la alta are loc în vacantele scolare.
    Art. 277. Conform art. 74, R.O.F.U.I.P.2005, la examenele de diferenta pentru elevii care solicita transferul de la o unitate de învatamânt la alta, nu se acorda reexaminare.
(2) Dupa încheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de învatamânt, au dreptul sa solicite reexaminare. Aceasta se acorda de catre director, în cazuri justificate, dupa consultarea profesorului si la solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigenta. Reexaminarea se desfasoara în termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii cursurilor anului scolar. Comisia de reexaminare se numeste de catre director.
    Art.278.  Conform art. 75, R.O.F.U.I.P.2005, toate examenele se desfasoara dupa aceeasi metodologie.
(2) Pentru elevii declarati corigenti sau amânati anual, examinarea se face din toata materia studiata de elevi în anul scolar, conform programei scolare a clasei sau grupei respective
(3) Pentru elevii amânati pe un semestru examinarea se face numai din materia acelui semestru.
(4) Pentru elevii care sustin examene de diferente examinarea se face din toata materia studiata în anul scolar sau dintr-o parte a acesteia, în functie de situatie.
(5) Disciplinele la care se dau examene de diferenta sunt cele prevazute în trunchiul comun al specializarii clasei si nu au fost studiate de candidat. Se da examen separat pentru fiecare an de studiu.
(6) Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii.
(7) In cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei în care se transfera. La disciplinele optionale în curs de desfasurare, parintele/tutorele legal al elevului sub 18 ani îsi asuma responsabilitatea însusirii de catre elev a continutului programei scolare parcurse pâna în momentul transferului. În foaia matricola se trec mediile obtinute la optionalele studiate la unitatea de învatamânt de la care se transfera.
    Art. 279.Conform art. 76, R.O.F.U.I.P.2005, pentru desfasurarea examenelor exista doua tipuri de probe: scris si oral.
(2) Directorul unitatii de învatamânt stabileste, prin decizie interna, componenta
comisiilor si datele de desfasurare a examenelor. Fiecare comisie are un presedinte si doi
profesori examinatori.
    Art. 280.  Conform art. 77, R.O.F.U.I.P.2005, la toate examenele, evaluarea elevilor se face de catre doi profesori de aceeasi specialitate sau de specialitate înrudita.
(2) Pentru examinarea elevilor corigenti unul dintre profesori este cel care a predat elevului disciplina de învatamânt în timpul anului scolar. In absenta temeinic motivata a acestuia, examinarea se face de catre un alt profesor de specialitate din scoala, numit de directorul unitatii de învatamânt, sau de catre un profesor de la o alta unitate de învatamânt, numit de inspectorul scolar general, la solicitarea directorului unitatii de învatamânt. Daca directorul unitatii de învatamânt apreciaza ca între elev si profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, examinarea poate fi facuta de o comisie stabilita de director si avizata de inspectoratul de specialitate.  
    Art. 281. Conform art. 78, R.O.F.U.I.P., proba scrisa a examenelor are o durata de 45 de minute pentru învatamântul primar si de 90 de minute pentru învatamântul secundar si postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tabla sau al primirii de catre elev a foii cu subiecte. Proba scrisa contine doua variante de subiecte, din care elevul trateaza o singura varianta, la alegere.
(2) Proba orala a examenelor se desfasoara prin dialog profesor-elev, pe baza de bilete de examen. Numarul biletelor de examen este de doua ori mai mare decât numarul elevilor care sustin examenul la disciplina respectiva. Fiecare bilet contine doua subiecte. Elevul poate schimba de cel mult doua ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scaderea notei acordate de catre fiecare examinator, cu câte un punct.
(3) Fiecare profesor examinator acorda elevului câte o nota la fiecare proba sustinuta de acesta. Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fractionare. Media aritmetica a notelor acordate la cele doua probe, rotunjita la nota întreaga cea mai apropiata, reprezinta nota finala la examenul de corigenta acordata de profesorul examinator; fractiunile de 50 sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.
 (4) Media elevului la examenul de corigenta este media aritmetica, nerotunjita, a celor doua note finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale  acordate de cei doi examinatori nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face presedintele comisiei.
(5) La clasele la care evaluarea cunostintelor se face prin calificative, se procedeaza astfel: dupa corectarea lucrarilor scrise si dupa sustinerea examenului oral, fiecare examinator acorda calificativul sau, global; calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de comun acord între cei doi examinatori. În cazul unei neconcordante, presedintele are drept de decizie, pentru stabilirea calificativului final al elevului la acest examen.
    Art.282. Conform art. 79, R.O.F.U.I.P.2005, elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, daca obtine cel putin media 5,00/calificativul suficient.
(2) Sunt declarati promovati anual, elevii care obtin la fiecare disciplina la care sustin examenul de corigenta cel putin media 5,00/calificativul suficient.
(3) La examenul de corigenta, la cel de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati anual si la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina studiata un an scolar complet, media obtinuta constituie media anuala a disciplinei respective si intra în calculul mediei generale anuale.
(4) La examenul de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva.
    Art. 283. Conform art. 80, R.O.F.U.I.P.2005, elevii corigenti sau amânati, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult cinci zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data ulterioara, stabilita de director, dar nu mai târziu de începutul noului an scolar. În situatii exceptionale, respectiv internari în spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul scolar poate aproba sustinerea examenului si dupa începerea cursurilor noului an scolar.
    Art. 284.Conform art. 81, R.O.F.U.I.P.2005, rezultatele obtinute la examenele de încheiere a situatiei, la examenele pentru elevii amânati si la examenele de corigenta, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneaza în catalogul de examen de catre profesorii/ învatatorii examinatori si se trec în catalogul clasei de catre secretariatul scolii, în termen de maximum cinci zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an scolar.
(2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferenta se consemneaza în catalogul de examen, de catre examinatori, iar în registrul matricol si, în catalogul clasei, de catre secretarul scolii.
(3) În catalogul de examen, se consemneaza notele/calificativele acordate la fiecare proba, nota finala acordata de fiecare profesor examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de catre examinatori si de catre presedintele comisiei, imediat dupa terminarea examenului.
(4) Presedintele comisiei preda secretarului unitatii de învatamânt toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrarile scrise si însemnarile elevilor la proba orala/practica etc. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului scolar.
(5) Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de încheiere a situatiei pentru elevii amânati, precum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza a doua zi dupa încheierea sesiunii de examen si se consemneaza în procesul-verbal al consiliului profesoral de la începutul anului scolar.
Art. 285. Conform art. 82, R.O.F.U.I.P.2005, dupa terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situatiei, de corigenta sau de reexaminare, învatatorul/dirigintele consemneaza în catalog situatia scolara a elevilor care au participat la aceste examene.
(2) Lucrarile scrise si foile cu însemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza în arhiva unitatii de învatamânt, timp de un an.

CAPITOLUL VII - PARINTII

Dispozitii generale
Art.286.Conform ROFUIP 2005, art 45 parintii/tutorii legali ai elevilor Liceului Teoretic „Mihail Saulescu”  au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de învatamânt, în vederea realizarii obiectivelor educationale.
(2) Parintii/tutorii legali au obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura  cu învatatorul/dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.
(3) Parintii/ tutorii legali  sunt obligati, conform legii, sa asigure frecventa scolara a elevului în învatamântul obligatoriu.
    Art.287. Comitetul de parinti al clasei
 (1) Comitetul de parinti al clasei se alege în fiecare an în adunarea generala a parintilor elevilor clasei, convocata de învatator/ diriginte, care prezideaza sedinta.
          (2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului scolar.
          (3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri;
          (4) Dirigintele/învatatorul clasei convoaca adunarea generala a parintilor la începutul fiecarui semestru si la încheierea anului scolar. De asemenea, dirigintele/ învatatorul sau presedintele comitetului de parinti al clasei pot convoca adunarea generala a parintilor ori de câte ori este necesar.
          (5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei în adunarea generala a parintilor la nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al parintilor, în consiliul profesoral si în consiliul clasei.
Art.288. Comitetul de parinti al clasei are urmatoarele atributii:
          a) ajuta învatatorii/dirigintii în activitatea de cuprindere în învatamântul obligatoriu a tuturor copiilor de vârsta scolara si de îmbunatatire a frecventei acestora;
          b) sprijina unitatea de învatamânt si dirigintele în activitatea de consiliere si de orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
          c) sprijina dirigintele/învatatorul în organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare;
          d) are initiative si se implica în îmbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei;
          e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala.
          f) sprijina conducerea unitatii de învatamânt si dirigintele/învatatorul în întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de învatamânt.
        Art . 289. Conform ROFUIP 2005, art  48 alin 2 Comitetul de parinti al clasei poate propune, în adunarea generala, daca se considera necesar, o suma minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitatii de învatamânt.
          (2) Contributia prevazuta la alin. (1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz, exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicati cu privire la continutul acestui articol este obligatorie.
          (3) Contributia prevazuta la alin. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti, fara implicarea cadrelor didactice.
          (4) Este interzisa implicarea elevilor de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu Predeal în strângerea fondurilor.
          (5) Dirigintilor/învatatorilor/ profesorilor de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu Predeal le este interzis sa opereze cu aceste fonduri.
          (6) Fondurile banesti ale comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/ învatatorului sau a directorului, însusite de catre comitet.
          Art.290. Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti
 (1)Potrivit art.49 din ROFUIP/ 2005  la nivelul Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” Predeal functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia de parinti compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase.
    (2)Adunarea generala prevazuta la alin. (1) este convocata de director, în vederea alegerii consiliului reprezentativ al parintilor si a comisiei de cenzori a acestuia.
    (3)Comisia de cenzori, formata din 1-3 membrii verifica activitatea financiara a consiliului reprezentativ al parintilor.
    (4)Consiliul reprezentativ al parintilor este organul executiv al adunarii generale.
    (5)Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de învatamânt desemneaza reprezentantii sai în consiliul de administratie si numeste parintii care pot participa, în calitate de invitati, la sedintele consiliului profesoral .
    Art.291 Consiliul reprezentativ al parintilor se alege o data la 2-3 ani si se completeaza ori de câte ori este nevoie
           (2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza în conformitate cu propriul regulament de ordine interioara / statutul  asociatiei. (Anexa )
Art.292.Conform art.50 din ROFUIP/ 2005 atributiile Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti din LTMS sunt urmatoarele:
a)      sustine unitatea de învatamânt în activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor;
b)      propune masuri pentru scolarizarea elevilor din învatamântul obligatoriu si încadrarea în munca a absolventilor;
c)      propune unitatii de învatamânt discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii;
d)      identifica surse de finantare extrabugetara si propune Consiliului de administratie  modul de folosire a acestora;
e)      sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de învatamânt si institutiile cu rol educativ în plan local;
f)       sustine unitatea de învatamânt în derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar;
g)      se preocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalitatii si a dialogului cultural;
h)      sustine unitatea de învatamânt în organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;
i)        sustine conducerea unitatii scolare în  organizarea si în desfasurarea consultatiilor cu parintii, pe teme educationale;
j)        conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k)      sprijina conducerea unitatii de învatamânt în întretinerea si modernizarea bazei materiale;
l)        are initiative si se implica în îmbunatatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor, în internate si în cantine.
Art.293. Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizari etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, care vor fi utilizate pentru:
         a) modernizarea si întretinerea patrimoniului liceului, a bazei materiale si sportive;
          b) acordarea de premii si de burse elevilor;
          c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;
          d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
          e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de învatamânt sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor.
(2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate în conditiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor, din proprie initiativa, sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitatii de învatamânt.
Art.294. (1) Colectarea si administrarea sumelor destinate întretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a unitatii de învatamânt, reprezentând o cota-parte din contributia prevazuta la art. 48  se face numai de catre consiliul reprezentativ al parintilor.
             (2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.
             (3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria initiativa sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitatii de învatamânt..

CAPITOLUL VIII – REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA

VIII.1. DISPOZITII GENERALE

Art.295. Regulamentul Intern stabileste norme de conduita si de disciplina, principii în relatiile de munca si reglementari în raporturile de munca, care se aplica în cadrul  unitatii.
Art.296. Temeiul legal îl constituie Legea nr. 53/2003 - CODUL MUNCII, republicata legislatia muncii la data întocmirii prezentului Regulament Intern, precum si prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al  Unitatilor din Învatamântul Preuniversitar.
Art.297.Regulamentul Intern se aplica tuturor salariatilor , indiferent de natura si durata contractului individual de munca.
Prezentul regulament  se aplica salariatilor si în cazurile  în care îsi desfasoara activitatea în alte locuri unde îsi  îndeplineste obiectul sau de activitate.
De asemenea, prevederile prezentului regulament se aplica si personalului din alte societati care se afla în delegatie sau sunt detasati în cadrul unitatii, precum si elevilor ori studentilor care efectueaza practica în cadrul acesteia.
Art.298 Regulamentul Intern este intocmit cu consultarea sindicatului, iar în lipsa acestuia de reprezentanti ai salariatilor; în relatia cu sindicatul reprezentativ, punctele de vedere divergente se negociaza pentru solutii convenite de comun acord.
Art299. In aplicare, Regulamentul Intern se completeaza cu proceduri interne care documenteaza si reglementeaza activitati specifice, esentiale.
Art.300. Procedurile nu afecteaza continutul Regulamentului Intern; ele includ dar nu se limiteaza la: scop, cerinte generale si specifice, responsabilitati, formulare si circuit, auditarea implementarii si respectarii prevederilor.
Art.301 Nerespectarea prevederilor Regulamentului Intern si procedurilor conexe acestuia constituie abatere de la normele de conduita, ordine si disciplina instituite si se sanctioneaza ca abatere disciplinara, în raport cu fapta si prevederile legale.
Art. 302.Prezentul regulament cuprinde tn principal:
          a.    Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al înlaturarii oricarei forme de încalcare a  demnitatii;
           b.   Drepturile si obligatiile partilor;
c.     Norme de conduita profesionala si morala
d.    Reguli privind protectia, igiena si securitatea în munca
e.    Reguli privind disciplina muncii
            f.      Abaterile si sanctiunile disciplinare;
            g.     Reguli referitoare la procedurile disciplinare;
          h.    Procedura solutionarii cererilor si reclamatiilor individuale ale salariatilor;
          i.    Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;  

VIII.2.REGULI PRIVIND RESPECTAREA NEDISCRIMINARII SI AL ÎNLATURARII ORICAREI FORME DE ÎNCALCARE A DEMNITATII.

Art.303.  În relatiile de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament  fata de  salariatii din    LIPSESTE TEXTUL!!!!!!!!!!                                                                  
Art.304. Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se informeaza si se consulta reciproc, în conditiile legii, ale prezentului regulament si al Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor din Învatamântul Preuniversitar.
Art.305. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa.
Art.306 Unitatea va asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, natonalitatea, etnia, apartenenta sindicala, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat ce privesc persoanele aflate în cautarea unui loc de munca.
Art. 307.În cazul încalcarii de catre angajati a demnitatii personale a altor angajati sau în cazul unor manifestari de hartuire sexuala, se aplica sanctiuni disciplinare.
Art.308. (1)Salariatii beneficiaza, fara discriminare, de conditii de munca adecvate activitatii
defasurate, de protectie sociala, de protectie a muncii, de igiena si securitate în
munca, de respectarea demnitatii si a constiintei personale.
    (2)Tuturor salariatilor care presteaza o munca li se recunoaste dreptul la plata  pentrumunca depusa, dreptul la negocieri colective si individual, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie împotriva concedierilor nelegale.
Art.309. Salariatii nu pot renunta la drepturile prevazute prin lege sau Contractele Colective de Munca aplicabile; orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi, este lovita de nulitate.
Art.310. (1)Se asigura egalitatea de sanse între femei si barbati, luând în considerare capacitatile, nevoile si aspiratiile diferite ale persoanelor de sex masculin si feminin.
    (2)Se asigura tratamentul egal între femei si barbati în:
a.    relatiile de munca;
b.    accesul la formarea profesionala, promovare, sanatate, informatie;
           c.   participarea la luarea deciziilor.
Art.311. Maternitatea nu constituie motiv de discriminare.
Art. 312.Salariatii si angajatorul se pot asocia liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale.
Art. 313. Salariati, fara discriminare, pot adera în mod liber la sindicate, la alegerea lor.
Art.314. Se recunoaste salariatilor exercitiul dreptului sindical, cu respectarea drepturilor si libertatilor garantate prin Constitute, Codul Muncii, legile speciale si Contractul Colectiv de Munca.
    Art.315. La cererea membrilor lor, sindicatele pot sa-i reprezinte pe salariati în conflictele de drepturi.
Art.316. Reprezentantilor alesi în conducerea sindicatelor li se asigura protectia contra oricaror forme de conditionare, constrângere sau limitare a exercitarii functiilor lor, conform prevederilor legale si Contractului Colectiv de Munca .
Art.317. In  Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”.sunt interzise:
a.    Încadrarea în munca a persoanelor cu vârsta sub 16 ani;
b.    Încadrarea în locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase, stabilite conform legii, a persoanelor cu vârsta sub 18 ani;
c.    Încheierea de Contracte Individuale de Munca fara respectarea conditiilor legale si cele din Contractele Colective de Munca aplicabile;
d.    Încadrarea în munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca ;
e.    Încheierea unui Contract Individual de Munca în scopul prestarii unei munci sau unei activitati ilicite sau imorale.
Art.318. Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” si salariatii sai se stabilesc prin negociere între angajator, prin consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, în cadrul Contractului Colectiv de Munca si a Contractelor Individuale de Munca, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege.
Art.319. Prin Regulamentul Intern, se stabilesc clauze privind conditiile de munca, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca, în principal:
a.    Conditiile de munca, sanatatea si securitatea în munca, normarea si protectia muncii
b.    Masuri de protectie si facilitati acordate salariatilor;
c.    Formarea profesionala;
d.    Alte prevederi în legatura cu drepturile si obligatiile partilor;
e.  Drepturile si obligatiile angajatorului;
f.   Drepturile si obligatiile generale ale salariatilor.
    Art.320. Raporturile individuale de munca se reglementeaza prin Contractul Individual de Munca.
    Art.321.(1)Contractul Individual de Munca se încheie pe durata nedeterminata.
(2)Prin exceptie, Contractul Individual de Munca se poate încheia si pe perioada
determinata, în conditiile expres prevazute de lege.
    Art.322. Contractele Individuale de Munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna, cu respectarea legislatiei aplicabile; obligatia revine angajatorului.
    Art.  323.(1) Contractul Individual de Munca trebuie, obligatoriu, sa cuprinda toate elementele de identificare, clauze generale si clauze specifice - care se definesc distinct, conform cu  dispozitiile prevazute de lege ori negociate,          cu conditia de a nu contraveni normelor imperative, ordinii publice si bunelor moravuri.
 Sunt considerate clauze specifice: clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate.
    Art.324. Clauzele Contractului Individual de Munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative
    Art.325.Anterior încheierii sau modificarii Contractului Individual de Munca, Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”.
(1)    are obligatia de a informa persoana care a solicitat angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le înscrie în contract sau sa le modifice.
(2)    Elementele de informare trebuie  sa se regaseasca si în continutul Contractului Individual de Munca.
(3)    Modificarea unuia dintre elemente în timpul executarii Contractului Individual deMunca, impune încheierea unui act aditional la contract, în termen de 20 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.
        Art.326. Munca prestata în temeiul unui Contract Individual de Munca confera salariatului vechime în munca.
    Art.327 (1)În vederea participarii la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante, informatiile în legatura cu persoana canditatului se pot solicita de la terti, numai cu privire la activitatile îndeplinite si la durata angajarii si numai cu instiintarea prealabila a celui în cauza
(2)La angajare se va solicita candidatului, dupa caz, si certificat de cazier, pentru a se
constata ca acesta nu este pus sub interdictie privind exercitarea unei anumite profesii.
        Art.328. Angajarea în munca se face numai în baza unui certificat medical - cu respectarea competentei si procedurii legale - care sa constate faptul ca cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci; certificatul medical este obligatoriu si în alte situatii prevazute de lege sau prin Contractul Colectiv de Munca.
        Art.329.Pentru verificarea aptitudinilor salariatului se poate stabili o singura perioada de proba, cu durata si modalitatile de verificare definite prin negociere colectiva. Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba numai în conditiile mentionate de art.32 alin(2) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata.
        Art.330. În cazul în care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea în strainatate, acesta va fi informat în timp util asupra clauzelor generale, particularitatilor specifice conditiilor de munca si prevederilor legii speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca în strainatate.
        Art.331.Contractul Individual de Munca, în toate etapele derularii lui, se trateaza în conditiile stipulate de lege, de legile speciale.
Art.332. Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” tine evidenta stricta a tuturor salariatilor sai, cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicata si HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor.
    Art.333. (1)Statele  de plata precum si  celelalte  documente justificative  care  demonstreazaefectuarea platii salariului catre salariatul îndreptatit, se pastreaza si se arhiveaza de catre unitate, în aceleasi conditii si termene ca în cazul actelor contabile, conform legislatiei în materie.
(2).Plata salariului se dovedeste prin modalitati prevazute de lege.
        Art.334.  La solicitarea salariatului, angajatorul are obligatia sa elibereze  documentele care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea în munca, în meserie si în specialitate.

 VIII.3.        DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

VIII.3.1.DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

Art.  334.     Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” are în principal urmatoarele drepturi:
a.    Sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii si sa ia masurile necesare pentru eficientizarea activitatii.
b.    Sa stabileasca  atributiile de serviciu corespunzatoare pentru fiecare  salariat, în
conditiile legii.
c.    Sa repartizeze sau sa redistribuie salariatii pe posturi conform pregatirii si aptitudinilor fiecaruia în vederea îndeplinirii obiectivelor.
d.    Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, indiferent de functie, sub rezerva legalitatii lor, cu respectarea Contractului Individual de Munca si a fisei postului.
e.    Sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu si sa ia masurile de eliminare a disfunctionalitatilor si deficientelor constatate.
f.    Sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiuni, în conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului Intern si Codului Muncii.
g.    Sa stabilesca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.
Art.       Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” are, in principal, urmatoarele obligatii:
a.    Sa informeze salariatii cu privire la conditiile de munca, elementele relatiilor de munca, atributiile si raspunderile din Fisa postului  - anexata  la încheierea/ modificarea Contractului Individual de Munca.
b.    Sa asigure evaluarea si utilizarea corespunzatoare a resurselor de orice natura.
c.    Sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina muncii, conform
prevederilor legale.
        d.  Sa asigure conditii corespunzatoare pentru aplicarea masurilor de protectie si igiena muncii, precum si paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare.
        e.   Sa acorde salariatilor drepturile ce decurg din lege, si din Contractele Individuale de Munca.
    f.    Sa se consulte cu reprezentantii salariatilor sau cu sindicatul din unitate privind deciziile ce implica drepturile si interesele salariatilor
        g.   Sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa, sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, în conditiile legii.
h.   Sa infiinteze Registrul General de Evidenta a salariatilor în format electronic, sa dispuna completarea si operarea înregistrarilor, conform legii, precum si sa asigure prezentarea acestuia    spre control organelor abilitate
i.  Sa întocmeasca dosarul personal al fiecarui salariat cu respectarea componentei minime  prevazuta în lege si sa elibereze, la cererea persoanelor îndreptatite, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului - recomandari, caracterizari, adeverinte, etc
j.   Sa asigure confidentialitatea datelor personale ale salariatilor.
k.   Sa asigure conditii corespunzatoare de munca, securitate si sanatate a salariatilor, precum  si sa ia masuri pentru protejarea vietii si integritatii fizice, în toate aspectele legate de munca.
1.    Sa aplice si sa respecte prevederile legale din domeniul muncii si asigurarilor sociale.
m.  Sa stabileasca, cu consultarea sindicatelor, pentru toate categoriile de salariati, programul de lucru si sa-l respecte.
n.  Sa asigure încadrarea salariatilor pe functii, meserii si locuri de munca, respectând
     reglementarile privind angajarea în functie de nivelul de pregatire, profesie, competenta , experienta profesionala si starea de sanatate.
o. Sa asigure controlul în toate structurile si la toate nivelurile, inclusiv privind desfasurarea muncii în siguranta.
             p. Sa asigure salariatilor acces periodic la formarea profesionala si atestarea acestora, în functie de necesitati.
              q. Sa evalueze realizarea obiectivelor de performanta individuala a salariatilor, stabilite prin fisa postului, numai pe baza criteriilor de evaluare a realizarii acestora.
 r. Sa asigure, pentru toti salariatii, legitimatii de serviciu, ecusoane si alte documente necesare.
s. Sa asigure solutionarea operativa a solicitarilor salariatilor care se dovedesc
   întemeiate si legale.
t. Sa despagubeasca salariarul, în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractual, în cuantumul si  modalitatile stabilite de catre instanta de judecata competenta.
u.  Sa ia masuri împotriva oricaror acte de discriminare.
v.   Sa respecte dreptul la greva al salariatilor.


VIII.3.2.DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR Liceului Teoretic „Mihail Saulescu”

Art.  335.     Salaria’ii au în principal urmatoarele drepturi:
a.    Dreptul la salarizare pentru munca depusa.
b.    Dreptul la asistenta medicala, pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii.
c.    În conditiile în care nu este afectata activitatea si nu se încalca clauzele specifice, inclusiv incompatibilitati pentru cumulul unor functii, salariatii au dreptul,conform legii, de a cumula mai multe functii pe care le detin în baza unor Contracte Individuale de Munca, beneficiind de salariu corespunzator pentru fiecare dintre acestea
d.    Dreptul la repaus zilnic si saptamânal, asigurat în conditiile stipulate prin
prevederile legale
e. Dreptul la concediu de odihna anual, platit conform cu prevederile Contractului Individual de Munca.
f. Dreptul la concediu de odihna nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.
g. Dreptul la concediu medical, maternitate, pentru cresterea si îngrijirea copilului care se asigura conform prevederilor legilor specifice de reglementare.
h. Dreptul la alte concedii care se asigura conform Codului Muncii aplicabil.
i. În perioada concediului de incapacitate temporara de munca, de maternitate, pentru cresterea si îngrijirea copilului, raporturile de munca nu pot înceta si nu pot fi modificate decât din initiativa salariatului.
i. Dreptul la egalitate de sanse si de tratament pe toata perioada de exercitare a activitatii.
h. Dreptul la demnitate în munca - respectarea demnitatii si a constiintei, fara discriminare.
l.  Dreptul la protectia datelor personale.
m. Dreptul la protectia muncii, la igiena muncii, la sanatate si securitate în munca precum si dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca care se asigura conform prevederilor legale,  ale prezentului regulament.
n. Dreptul de acces la formarea profesionala - se asigura conform planului anual de formare profesionala. Formarea profesionala si modalitatile concrete de realizare se definesc prin prevederile legale si deciziile emise de Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”
o. Promovarea personalului în functii, grade, trepte sau dobândirea de nivele superioare de salarizare se realizeaza în conformitate cu procedurile si reglementarile interne, cu respectarea Codului Muncii si deciziile emise de Liceul Teoretic „Mihail Saulescu.”
p. Dreptul la protectie în caz de concediere conform prevederilor legale si ale Contractului Colectiv de Munca aplicabil. Salariatii au dreptul la protectie împotriva concedierilor nelegale.
r. Dreptul la demisie comunicata prin notificare scrisa cu / fara motivare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a Codului Muncii.
s. Dreptul la negociere individuala si colectiva a clauzelor contractuale în raporturile de munca.
t. Dreptul de a participa la actiunile colective organizate sau convenite în parteneriat cu sindicatele.
u. Dreptul de a constitui si adera la un sindicat si sa exercite orice mandat în cadrul acestuia precum si dreptul de asociere în organizatii profesionale.
v.   Dreptul la informare si consultare.
x.   Alte drepturi prevazute de lege sau de Contractul Colectiv de Munca în vigoare.

Art.  336     Salariatii au în principal urmatoarele obligatii:    
a.    Sa cunoasca si sa respecte sistemul de norme si reguli instituit în decizii de Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” prin  Contract Individual de Munca, Regulamentul Intern si procedurile de aplicare, Regulamentul de Organizare si Functionare, decizii si ordine ale conducerii, reglementari, proceduri si instructiuni specifice, care le-au fost aduse la cunostinta.
b.    Sa   respecte programul de lucru conform orelor fixate si sa foloseasca cu eficienta timpul de lucru- absentele, zi/zile/fractiuni zi, inclusiv pentru întârzieri la program, daca nu reprezinta practica curenta, se pot justifica prin documente: bilet de voie, cerere învoire interes personal/ recuperare, concediu odihna si alte concedii etc.
Documentele aprobate se transmit de regula anticipat; situatiile în care programul de lucru este afectat din motive obiective ( ex. trafic, meteo etc.) se trateaza punctual
c.    Sa respecte si sa îndeplineasca sarcinile stabilite prin fisa postului.
d.    Sa respecte normele de disciplina muncii.
e.    Sa previna orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii societatii.
f.    Sa înstiinteze ierarhic, de îndata ce au luat cunottinta de existenta oricaror nereguli în legatura cu activitatea sau a unor greutati ce pericliteaza realizarea sarcinilor de serviciu
g. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca situatiile cu risc de accident de munca sau îmbolnavire profesionala, sa nu se expuna si sa nu expuna alti salariati la pericole de accidentare sau îmbolnavire profesionala.
h. Sa deconecteze de la sursa de energie electrica toate aparatele si utilajele, cu exceptia aparatelor si utilajelor ce necesita alimentarea continua cu energie electrica, sa închida instalatiile si sa verifice respectarea normelor PSI, ori de câte ori paraseste locul de munca.
i. Sa-si aduca contributia, atunci când este cazul, la aplicarea normelor de protectie civila.
j. Sa se supuna auditului si controalelor de sistem privind activitatea desfasurata si comportamentul la locul de munca.
k. Sa dea dovada de fidelitate fata de angajator în executarea sarcinilor de serviciu; sa refuze executarea oricaror lucrari straine de interesele societatii sau care nu fac parte din programele de lucru.
1.    Sa nu desfasoare activitati cu caracter politic în unitate.
m. Sa pastreze secretul de serviciu si sa foloseasca informatiile pe care le detin strict în domeniul profesional.
n.   Sa respecte confidentialitatea nivelului salarial.
o. Sa participe la actiuni organizate de conducerea Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”pentru promovarea imaginii  ( Expozitii, Târguri de joburi, etc.)
p. La încetarea raporturilor de munca, salariatii au obligatia sa restituie ecusoanele, legitimatiile de serviciu, sa predea lucrarile si bunurile care le-au fost încredintate în vederea exercitarii atributiilor de serviciu si sa-si faca obligatoriu Nota de Lichidare.
q. La schimbarea titularilor — executanti si conducatori — se predau/preiau obligatoriu documentele, activitatile si stadiul acestora, corespondenta, etc., pe suport scris si/ sau IT sub confirmare ierarhica prin Proces Verbal de predare- primire.
r. Sa nu paraseasca locul de munca, în timpul programului, fara aprobarea sefului ierarhic. Parasirea locului de munca, în alte conditii, constituie abatere disciplinara.
s. Salariatii care au primit în folosinta, de la institutie, telefoane mobile au obligatia sa le poarte deschise, în permanenta asupra lor, pentru a fi apelati în situatiile de urgenta, legate de solutionarea problemelor profesionale.
t. Sa se prezinte la lucru în tinuta vestimentara decenta si în deplina capacitate de munca, pentru a putea executa în bune conditii sarcinile si obligatiile de munca.
u. Sa comunice conducerii institutiei- în termen de 5 zile - orice modificare a datelor de stare civila, domiciliu, telefon, nivel studii, alte date personale.
v. Sa despagubeasca institutia pentru toate pagubele materiale produse din vina si în legatura cu munca lor, în conditiile legii.


VIII.4.    REGULI   PRIVIND  PROTECTIA, IGIENA SI  SECURITATEA ÎN MUNCA

Art.337.    Conducerea Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru   asigurarea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea si instruirea lucratorilor, precum si asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare derularii acestor activitati.
Art.338. La nivelul Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, în conditiile prevazute de Legea nr.319 / 2006.
Institutia are contract cu un Serviciu Extern de prevenire si protectie,  cu atributii stabilite prin    norme legale si decizii interne.
    Art.339. (1)Comitetele  de  securitate  si  sanatate  în munca  sunt  formate  din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice în domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, pe de o parte, si reprezentanti ai angajatorului, în numar egal cu cel al reprezentantilor lucratorilor, precum si medicul de medicina muncii, pe de alta parte.
(2)Rolul comitetelor de securitate si sanatate în munca este, pe de o parte, cel de a stabili
sistemul de factori tehnici si de mediu nocivi care actioneaza asupra salariatilor în
procesul muncii, precum si de a propune masurile ce se impun pentru prevenirea
riscurilor de accidente de munca si îmbolnavire profesionala a personalului, iar pe de
alta parte,  cel de a urmari si analiza modul în care se aplica si se respecta
reglementarile legale privind securitatea si sanatatea în munca.
(3)Componenta  fiecarui  comitet se stabileste în conformitate cu prevederile  HG
nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, iar atributiile vor fi stabilite în
conformitate cu prevederile normelor metodologice amintite si Regulamentul propriu
de functionare, membrii se nominalizeza prin decizia conducerii institutiei.

    Art.340. (1)Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” organizeaza si asigura instruirea salariatilor sai în domeniul protectiei muncii, igienei si sanatatii în munca prin instructaj introductiv general, instructaj la locul de munca, instructaj periodic si suplimentar, alte forme de pregatire si instruire.
Instruirea va fi efectuata înainte de începerea efectivaa activitatii.
(2)Instructajul introductiv general - se face la angajare pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei cu perioada de proba, la  reluarea activitatii dupa o întrerupere de peste 3 luni, detasati, elevi, studenti si alte persoane aflate temporar în unitate, cu scopul de a informa despre activitatile specifice si principalele masuri de protectia muncii care trebuie respectate.
(3)    Instructajul la locul de munca - se face de conducatorul direct, la prezentarea salariatului ca nou angajat sau la  schimbarea locului de munca,  în functie de natura muncii / aparatura/ instalatii/utilaje deservite.
(4)    Instructajul are la baza Norme Specifice de Securitate în Munca si instructiuni proprii
pentru locul de munca respectiv, în scopul prezentarii riscurilor si masurilor de
prevenire specifice.
(5)    Admiterea la lucru a personalului instruit se face numai dupa ce seful ierarhic superior
celui care a facut instructajul a verificat ca salariatul si-a insusit cunostintele de
securitate si sanatate a muncii.
Art. 341.      Toate instructajele de securitate si sanatate în munca se consemneaza obligatoriu în  Fisa    Individuala de Instructaj cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii si se semneaza de salariatul instruit si salariatii care au efectuat / verificat instructajul.
Art.342.        Fisa de instructaj se întocmeste pentru toti salariatii, este mentinuta în sistemul de instructaj la zi si este pastrata de conducatorul locului de munca.
Art. 343.        Tematica instruirii se stabileste în raport cu faza instruirii, prevederile legale, normele specifice de protectia muncii, instructiunile proprii specifice activitatii.
Art.344.      Pentru protectia împotriva factorilor de risc, de accidentare si de îmbolnaviri profesionale, se asigura salariatilor echipament individual de protectie în sortiment, numar, cerinte de acordare stabilite prin lege, normative cadru de acordare si utilizare si normativul intern, astfel încât sa satisfaca cerintele de securitate.
Art.345.       Pentru prevenirea îmbolnavirilor profesionale, se acorda salariatilor în drept materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie.
Art.346.     Drepturile salariatilor din locurile de activitate care, conform prevederilor legale si buletinelor de expertizare, se încadreaza la conditii deosebite de solicitare fizica sau neuro-psihica, factori nocivi de natura fizica, chimica, biologica, etc. si alte activitati care sunt tratate ca expuneri în aceleasi conditii, se negociaza punctual.
Art.347.Protectia maternitatii la Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” se va respecta în conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 96 / 2003  
      (1.1) Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Ord. 96/2003, Art. 2 privind protectia maternitatii la locul de munca.
a) protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de munca;
b) locul de munca este zona delimiata în spatiu, în functie de specificul muncii, înzestrata cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, în vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru îndeplinirea unei activitati de catre unul ori mai multi executanti, cu pregatirea si îndemânarea lor, în conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtine un venit în baza unui raport de munca ori de serviciu cu un angajator;
c) salariata gravida este femeia care anunta în scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa îi ateste aceasta stare;
d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului în scris masurile de protectie prevazute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nascut;
e) salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, îsi alapteaza copilul si anunta angajatorul în scris cu privire la începutul si sfârsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
f) dispensa pentru consultatii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa îl efectueze dupa nastere, în cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiaza salariatele în conditiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiaza salariatele prevazute la lit. c)-e) pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor.
(1.2)    Angajatorii au obligatia sa adopte masurile necesare, astfel încât:
a) sa previna expunerea salariatelor prevazute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;
b) salariatele prevazute la art. art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) sa nu fie constrânse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz.
(1.3) Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, a caror lista este prevazuta în anexa nr. 1, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii salariatelor prevazute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e), în scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii.
(2) Evaluarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaza în rapoarte scrise.
(1.4)    Angajatorul are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decât cu acordul scris al acesteia si doar în interesul bunei desfasurari a procesului de munca, când starea de graviditate nu este vizibila.
(1.5)    În cazul în care o salariata se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 32 (art. 2 Ord 96/2003) lit. c)-e) si desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, în sensul celor prevazute la art. 36 (art. 5 Ord 96/2003) alin. (1), angajatorul este obligat sa îi modifice în mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Art.348.     Prevederile privind microclimatul de la locul de munca se trateaza conform prevederilor legale si prin negociere cu reprezentantii salariatilor.
Art.349.      Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de catre angajator, potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.
Art.350.
(1)    În scopul prevenirii accidentelor si îmbolnavirilor profesionale Liceul Teoretic „Mihail Saulescu” se obliga:
a.    Sa asigure evaluarea riscurilor privind sanatatea si securitatea în munca, precum si reevaluarea acestora în cazul modificarii conditiilor de munca, cu propunerea de masuri corespunzatoare la toate locurile de munca
b.    Sa asigure autorizarea functionarii din punctul de vedere al protectiei muncii si sa ceara revizuirea autorizatiei în cazul modificarii conditiilor de munca autorizate;
(2)    În scopul prevenirii accidentelor si îmbolnavirilor profesionale, salariatilor
 li se interzice:
a.    Sa pastreze materialele toxice, inflamabile sau explozive în  alte locuri decât cele special amenajate;
b.    Sa introduca rechizite de fumat sau sa fumeze în alte locuri decat cele special
amenajate pentru fumat;
c.    Sa îndeparteze neautorizat dispozitivele de protectie ale utilajelor sau sa lucreze fara ele;
d.    Sa intervina la partea electrica sau mecanica a aparaturii din dotare ori a utilajelor, daca nu au calificarea necesara;
e.    Sa lucreze si sa foloseasca surse de foc fara permis de lucru special;
f.    Sa lase fara supraveghere aparatura, masinile si instalatiile în functiune;
g.   Sa blocheze caile de acces, de evacuare si de interventie în caz de incendiu în unitate.


VIII.5.   DISCIPLINA MUNCII   SI   RASPUNDEREA DISCIPLINARA
VIII.5.1.REGULI DE BAZA PRIVIND DISCIPLINA MUNCII
Art.351.    Se trateaza ca norme aplicabile privind disciplina, pe fondul responsabilitatilor ce revin structurilor si salariatilor:
a.    Decizii si dispozitii ale conducerii institutiei;
b.    Programe, sarcini, dispozitii ierarhice;
c.    Planuri de masuri si programe de activitati interne;
d.    Proceduri si Instructiuni;
e.    Regulamentul Intern;
f.    Regulament de Organizare si Functionare si Fisa postului.
Art. 352.    Implementarea legislatiei si dispozitiilor ierarhice constituie obligatie neconditionata pentru cadrele de conducere, pe domeniul de activitate pentru care sunt abilitati.
Art.353.      Disciplina muncii poate fi definita ca ordinea necesara în cadrul executarii raportului social de munca prin respectarea, de catre salariati, a unor reguli de disciplina sau norme de conduita care asigura eficient desfasurarea muncii.
Art.354.     Raspunderea disciplinara consta într-un ansamblu de norme legale privind sanctionarea faptelor de încalcare, cu vinovatie, a obligatiilor de munca, a ordinii interne, disciplinei la locul de munca sau a normelor de comportare. Aceste fapte sunt denumite de lege abateri disciplinare.
Art.355.     Abaterea disciplinara este fapta în legatura cu munca, constând într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, Regulamentul Intern - inclusiv obligatiile de munca, normele de conduita, de disciplina, de protectia muncii, de protectia mediului, PSI, norme de igiena, Contractul Individual de Munca, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici sau orice alte reglementari specifice.
Art. 356.     Conditia necesara si suficienta a declansarii raspunderii disciplinare este abaterea disciplinara savârsita de catre orice salariat, indiferent de functia sau postul pe care îl ocupa.
Art.357.      Raspunderea disciplinara este independenta de raspunderea patrimoniala, contraventionala sau penala, daca prin fapta savârsita s-au încalcat si obligatii de munca.
Raspunderea patrimoniala, contraventionala sau penala  nu  exclude  raspunderea
disciplinara pentru fapta savârsita, daca prin aceasta s-au încalcat si obligatii de munca.

   VIII.5.2.  SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art.358.   Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de câte ori constata sau ia la cunostinta ca acestia au savârsit o abatere disciplinara.
Art.359.    Sanctiunile disciplinare constituie mijloace de corectie prevazute de lege, cu un pronuntat caracter educativ, având ca scop apararea ordinii interne, responsabilizarea pentru îndeplinirea constiincioasa a îndatoririlor de serviciu si respectarea normelor de comportare, precum si prevenirea producerii unor acte de indisciplina.
Art.360.    Sanctiunile disciplinare pe care angajatorul le poate aplica, în cazul în care salariatul savârseste o abatere disciplinara sunt stabilite - conform art.248 alin.(l) - Codul Muncii.
Art.361.     Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. Sanctiunea va fi consemnata în scris.
Art.362.   Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a.    Încalcarea dispozitiilor Regulamentului Intern, a prevederilor Contractului Colectiv de Munca si a clauzelor Contractului Individual de Munca;
b.    Absentele de la lucru fara învoire prealabila, în cazul în care acestea nu sunt justificate ulterior de salariat, cu motive care sa ateste imposibilitatea de a-si anunta absenta;
c.    Întârzieri repetate la program;
d.    Întârziere sau neglijenta în efectuarea lucrarilor;
e.    Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, precizate în fisa postului, din vina salariatului;
f.    Exercitarea în afara cadrului legal sau omisiunea de a îndeplini atributiile prevazute de lege;
g.    Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atributiile de serviciu, stabilite prin fisa postului sau dispozitii ierarhice;
h.  Nerespectarea normelor interne de conduita în relatiile  ierarhice sau directe  si reciproce dintre salariati în timpul exercitarii atributiilor de serviciu;
i.    Parasirea locului de munca, înaintea terminarii programului, fara aprobarea sefului ierarhic;
j.   Distrugerea cu intentie / neautorizata  a documentelor de serviciu;
 k.  Nepurtarea echipamentului de protectie si de lucru;
1.   Nepurtarea ecusonului de catre salariatii care au aceasta obligatie;
m. Prestarea de servicii sau executarea de lucrari, altele decât sarcinile de serviciu, în timpul normal de lucru, în scopul obtinerii unor avantaje;
n. Facilitarea unor acte de indisciplina sau tainuirea acestora, precum si favorizarea unor subalterni în obtinerea de avantaje materiale în schimbul unor avantaje personale;
o. Nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
p.  Împiedicarea colegilor de a-si realiza obligatiile de serviciu;
q.  Manifestari care aduc atingere prestigiului institutiei;
r. Discriminarea directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala;
s. Manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale, încalcarea demnitatii personale a salariatilor indiferent de functie;
t.   Hartuire indiferent de natura acesteia;
u.  Distrugerea cu intentie/neautorizata de bunuri si valori apartinand institutieii;
v. Refuzul nejustificat de a presta munca suplimentara în caz de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlaturarii producerii unor accidente;
w. Neparticiparea, fara justa cauza, la instructaje, cursuri de pregatire profesionala, analiza activitatii periodice sau alte activitati destinate ridicarii nivelului profesional, organizate de institutie.

Art.363.
(1)    Se considera abatere disciplinara si situatia în care conducatorii nu dispun masuri pentru aplicarea Regulamentului Intern si masuri de respectare a normelor de conduita si de mentinere a unui climat de disciplina în cadrul colectivelor pe care le conduc.
(2)    Mentinerea acestei stari de lucru si dupa sanctionare poate conduce la schimbarea din functie a conducatorului respectiv.
Art.364.      Abaterile disciplinare savârsite de salariati, în perioada detasarii în alta unitate se sanctioneaza de conducerea unitatii la care aceastia sunt detasati cu respectarea prevederilor legale privind acordul conducerii.
Art.365.     Desfacerea Contractului Individual de Munca - ca sanctiune disciplinara - nu se poate aplica în cazul celor detasati la alta unitate decât de catre conducerea care i-a detasat.
Art.366. (1)Salariatii din vina carora nu au fost aplicate sanctiuni, raspund disciplinar, facându-se vinovati de încalcarea îndatoririlor lor de serviciu.
(2)Raspund disciplinar cei care au competenta de a aplica sanctiuni si nu le aplica în timpul cel mai scurt de la constatarea abaterilor.
Art.367.     Sanctiunile disciplinare sunt prevazute expres si limitativ în lege: aplicarea, sub aspectul duratei si cuantumului lor, trebuie sa se faca cu respectarea riguroasa a dispozitiilor legate, pe principiul legalitatii sanctiunii.
Art.368.       Procedura aplicarii sanctiunii disciplinare se face cu respectarea reglementarilor legale pentru a asigura eficienta combaterii unor acte si comportari daunatoare, pentru a garanta stabilirea exacta a faptelor, a asigura dreptul de aparare al salariatilor, a prezenta informatii complete, de a preveni sanctiuni nejuste.
    Art.369. (1)Angajatorul dispune cercetarea disciplinara prealabila în cazul savârsirii unei abateridisciplinare, din oficiu sau în baza unei propuneri, de regula din partea sefului în subordinea caruia lucreaza salariatul sau a altor persoane abilitate care au luat cunostinta de savârsirea abaterii disciplinare.
(2)Propunerile se formuleaza în scris, motivate cu elemente în sustinere - faptele
consemnate ca abateri disciplinare, împrejurari, prevederi încalcate, consecinte etc.,propuneri de sanctionare, avize si rezolutii ierarhice.

 VIII.6.  SOLUTIONAREA PETITIILOR INDIVIDUALE ALE  SALARIATILOR

    Art.370. (1)Salariatii au dreptul de a adresa, în scris, conducerii societatii petitii individuale, dar numai în legatura cu problemele proprii aparute la locul de munca si în activitatea desfasurata.
(2)Prin petitii se inteleg cererile sau reclamatiile individuale pe care un salariat le adreseaza conducerii institutiei, în conditiile legii si ale Regulamentului Intern.
(3)Petitiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate.
         
     Art.371. (1)Cererile sau reclamatiile individuale vor fi adresate conducatorului unitatii si vor fi înregistrate la registratura/secretariat.
(2)Conducatorul unitatii are obligatia sa comunice salariatului raspunsul sau în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(3)În situatia în care aspectele sesizate prin petitia salariatului necesita o cercetare mai amanuntita, angajatorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
Art.372
(1)    Salariatii nu pot formula doua petitii privitoare la aceeasi problema.
(2)    În situatia în care un salariat adreseaza în aceeasi perioada de timp mai multe petitii, cu acelasi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând sa primeasca un singur raspuns.
(3)    Daca, dupa trimiterea raspunsului, se primeste o noua petitie cu acelasi continut sau care priveste aceeasi problema, aceasta se claseaza la numarul initial, facându-se mentiune ca s-a raspuns.
Art. 373        Cererile/reclamatiile individuale ale salariatilor care au ca obiect solutionarea conflictelor de munca referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca sau cererile privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, se solutioneaza potrivit procedurii prevazute in titlul XII din Codul Muncii privind jurisdictia muncii.


     
CAPITOLUL IX -   CLUBUL SPORTIV SCOLAR

    Art.374.Clubul sportiv scolar/Sectia de club sportiv scolar în cadrul altei unitati de învatamânt este de nivel liceal, iar personalitatea juridica apartine unitatii de învatamânt în care functioneaza.(conform Legii Educatiei nationale1/2011 art.42. alin(7).
 Art.375. Clubul sportiv scolar/Sectia de club sportiv scolar în cadrul altei unitati de învatamânt are denumirea unitatii de învatamânt unde functioneaza si foloseste stampila, sigiliul si alte însemne proprii acesteia.
Art.376 Cluburile sportive scolare au rolul de a selectiona, pregati si promova elevii în activitatea sportiva de performanta.
Art.377.Cluburile sportive scolare îsi organizeaza si desfasoara activitatea pe baza planului-cadru specific, a programelor scolare pe discipline sportive, a planului de scolarizare si a prezentului regulament.
Art.378. Toti elevii cuprinsi în grupele de performanta sunt înscrisi într-un Registru national al performatelor sportive, în baza reglementarilor aprobate prin ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (conform Legii Educatiei nationale1/2011 art.42. alin(12).
Art.379. Consiliul profesoral al clubului sportiv scolar  este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de baza în unitatea de învatamânt respectiva, titular si suplinitor si are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitatii de învatamânt este obligat sa participe la sedintele consiliului profesoral, atunci când se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia si atunci când este invitat, absentele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. (2) Consiliul profesoral al unitatii de învatamânt în cadrul careia functioneaza clubul sportiv scolar/sectia de club sportiv scolar este alcatuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practica, cu norma de baza în unitatea de învatamânt respectiva, titular si suplinitor si are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.
 Art.380(1) Consiliul de administratie functioneaza conform prevederilor Legii nr.1/2011, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si ale prezentului regulament. (2) Consiliul de administratie are rol de decizie în domeniul organizatoric si administrativ.Conducerea clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar în cadrul altei unitati de învatamânt Art.18 Conducerea clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar în cadrul altei unitati de învatamânt este asigurata de catre directorul unitatii de învatamânt în cadrul careia functioneaza clubul sportiv scolar/sectia de club sportiv scolar, ajutat, dupa caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar.
Art.381. Coordonarea activitatii clubului sportiv scolar/sectiilor de club sportiv scolar în cadrul altei unitati de învatamânt se asigura de catre directorul adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de specialitate normate/încadrate la club. (2) În cazul în care coordonarea activitatii este asigurata de catre un cadru didactic coordonator, numit prin decizia interna a directorului, acesta este si membru de drept în consiliul de administratie al unitatii de învatamânt. (3) Atributiile profesorului coordonator se stabilesc de catre directorul unitatii de învatamânt, respectându-se specificul activitatii.
Art.382. Cluburile sportive scolare participa la competitiile oficiale si amicale, nationale si internationale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, al federatiilor sportive nationale, precum si în calendarul sportiv propriu si al altor structuri sportive. (2) Pentru participarea la competitiile federatiilor sportive nationale, cluburile sportive scolare se înscriu la Registrul sportiv si se afiliaza la federatiile sportive natonale.  (1) Cluburile sportive scolare au în structurs sectii pe discipline sportive, organizate pe grupe de nivel valoric (începatori, avansati, performanta), în conformitate cu prevederile anexei nr.1 „Cerinte si norme pentru activitatea sportiva de performanta organizata în unitatile de învatamânt cu program sportiv suplimentar”. (2) Cluburile sportive scolare independente îsi pot organiza sectii/grupe pe discipline sportive si în alte localitati ale judetului.
Art.383. În cluburile sportive scolare activitatea didactica se realizeaza de catre profesori si antrenori cu specializare în disciplina sportiva respectiva, conform legislatiei în vigoare, care raspund de calitatea muncii prestate si de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unitatii de învatamânt. (2) În cluburile sportive scolare se încadreaza si se normeaza posturi specifice pe discipline sportive, conform legii. (3) Cluburile sportive scolare se încadreaza cu personal didactic auxiliar si nedidactic, conform reglementarilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.(1) Conducerea unitatilor de învatamânt cu program sportiv suplimentar este asigurata în conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011. (2) La nivelul fiecarei unitati de învatamânt cu program sportiv suplimentar din România, functioneaza Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii. Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului didactic din cluburile sportive scolare se realizeaza conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Personalul didactic din cluburile sportive scolare poate participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de federatiile nationale pe ramura de sport, în parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Art.23Activitatea din cadrul cluburilor sportive scolare se desfasoara pe baza documentelor de identificare, a documentelor manageriale si a documentelor de analiza si sinteza. (2) Documentele de identificare sunt: a) actul de înfiintare a clubului sportiv scolar; b) autorizatia sanitara de functionare; c) organigrama clubului; d) planul de învatamânt; e) planul de scolarizare; f) certificatul de identitate sportiva; g) Registrul performantelor sportive. (3) Documentele manageriale sunt: a) documentele elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care reglementeaza activitatea cluburilor sportive scolare; b) regulamentul intern; proiectul de dezvoltare institutionala (3 - 5 ani); d) planul managerial pe an scolar, cu principalele obiective si activitati; e) calendarul competitional al clubului si bugetul aferent; f) proiectele de parteneriat cu unitati de învatamânt similare din tara si din strainatate; g) protocoalele de colaborare cu diferite institutii; h) componenta consiliului de administratie; i) tematicile sedintelor consiliului profesoral si ale sedintelor consiliului de administratie si graficele de desfasurare; j) componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii; k) componenta comisiilor metodice si a catedrelor; l) componenta si atributiile comisiilor pe probleme specifice activitatii; m) încadrarea personalului didactic pe grupe si niveluri valorice; n) evidenta activitatii de perfectionare si formare continua; o) criterii specifice pentru acordarea gradatiei de merit; p) fisa postului pentru fiecare angajat; q) contractele individuale de munca pentru întregul personal; r) fisa anuala de evaluare a activitatii personalului; s) registrul electronic de evidenta a salariatilor. (4) Documentele de analiza si sinteza sunt: a) registrul matricol cu evidenta elevilor si dosarele de grupe cu anexele prezentului regulament; b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevilor sportivi; c) raportul semestrial si anual al activitatii; d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte si protocoale încheiate; e) orarul activitatilor didactice; f) condica de prezenta; g) registrele de procese-verbale; h) registrul de inspectie scolara; i) registrul unic de control; j) baza electronica de date a unitatii de învatamânt; k) Registrul scolar al performantelor sportive. Art.26 Activitatea la nivelul catedrei se desfasoara pe baza documentelor comisiei metodice/catedrei: a) planul managerial al catedrei;b) evidenta membrilor catedrei; c) încadrarea personalului didactic pe grupe si niveluri valorice; d) planificarea si evidenta activitatilor metodice; e) evidenta activitatii de perfectionare si formare continua; f) programa de pregatire sportiva practica, elaborata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; g) criteriile specifice de selectie si de promovare a elevilor sportivi; h) orientarea metodica, calendarul competitional si regulamentele federatiei nationale de specialitate, referitoare la activitatea sportiva a copiilor si juniorilor; i) calendarul competitional intern si international al catedrei; j) evidenta participarii elevilor la competitii si rezultatele obtinute; k) evidenta nominala a elevilor transferati sau cu dubla legitimare la alte cluburi; l) evidenta elevilor convocati la loturile nationale; m) evidenta elevilor convocati la centrele olimpice; n) evidenta elevilor convocati la centrele de excelenta. Art.27 (1) Profesorul sau antrenorul îsi desfasoara activitatea pe baza documentelor de proiectare practica si a documentelor de evidenta. (2) Documentele de proiectare didactica sunt: a) planul de pregatire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregatire sportiva/planificarile calendaristice; b) planul de pregatire pe etapa/pe mezocicluri; c) proiectarea unitatilor de învatare; d) proiectele didactice/schitele de lectii; e) calendarul competitional. (3) Documentele de evidenta sunt: a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului; b) evidenta participarii la competitii si rezultatele obtinute; c) masuratorile antropometrice ale elevilor sportivi; d) evidenta controlului medical; e) evidensa normelor si probelor de control periodice ale elevilor si a rezultatelor obtinute; f) evidenta transferarilor elevilor sportivi; g) evidenta elevilor convocati la loturi nationale; h) evidenta elevilor convocati la centrele olimpice; i) evidenta elevilor convocati la centrele de excelenta;
j) evidenta distribuirii echipamentului si a materialelor sportive.
 Art.384. Evaluarea personalului didactic din cluburile sportive scolare se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare. (2) Evaluarea activitatii elevilor consta în analiza rezultatelor obtinute la probele de control si a celor obtinute în competitiile sportive oficiale.Anual, pâna la data de 31 decembrie, cluburile sportive scolare înainteaza inspectoratelor scolare bilantul activitatii unitatii de învatamânt din anul calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2.tii în educatie, conform prevederilor LIPSESTE TEXT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE

    Art..385.  Prezentul Regulament Intern este întocmit cu respectarea reglementarilor procedurale din Legea 53/2003-Codul Muncii, republicata, „Constitutiei României”/2003, Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, „Legii nr.87/2006 privind asigurarea calitatii educatiei”, a ”Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat” OMEdC 4925/2005 si alte acte normative elaborate de M.E.C.T.S.
    Art.386  Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toti angajatii institutiei.
 Art.387. Regulamentul Intern se poate consulta la sediul Liceul Teoretic „Mihail Saulescu”. (conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.259 alin(4) )
(1)    în termen de 2 zile calendaristice de la aprobare,  si îsi produce efectele fata de salariati de la data informarii acestora.
(2)    Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toti angajatii,  din structura organizatorica a institutiei, încheindu-se proces - verbal sub semnatura de luare la cunostinta.
(3)    Pentru personalul încadrat dupa intrarea în vigoare a regulamentului, prelucrarea se face de catre seful compartimentului în care acesta se angajeaza, confirmarea anexându-se la contractul individual de munca.
                                      
    Art.388.  Prezentul regulament intra în vigoare de la data aprobarii lui în Consiliul profesoral.
    Art.389. Toate dispozitiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anuleaza.
    Art.390. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al liceului, pentru elevi si parintii acestora.
    Art.391. Modificarile prezentului R.O.I. se fac cu aprobarea Consiliului profesoral si intra în vigoare în termen de o saptamâna de la aprobare, interval în care este adus la cunostinta tuturor celor interesati
    Art.392. Modificarile ce intervin în continut sunt supuse procedurilor de informare si, dupa caz, de înregistrare.( conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.260   )
(1) Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si îsi produce efectele fata de salariati din momentul încunostintarii acestora.(conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.259 alin (1)  )
(2) Obligatia de informare a salariatilor cu privire la continutul regulamentului intern
trebuie îndeplinita de angajator.
(3) Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul
regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern. .(conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii art.259 alin (3)  
    Art.393.Prevederile prezentului Regulament se pot modifica si / sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, atunci cand apar schimbari majore în legislatie sau în sistemul de organizare si conducere, care afecteaza continutul, la initiativa a 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie si cu consultarea organizatiei sindicale din cadrul liceului Modificarile si / sau completarile ulterioare vor fi aduse la cunostinta întregului personal si a elevilor în termen de 3 zile de la efectuare.
    Art.394. Toate modificarile respecta sistemului de vize, avize si aprobari, difuzarea acestora catre posesorii de copii se face sub confirmarea primirii.
Prezentul regulament a fost aprobat în Consiliul de administratie din data de ______________, are     pagini si    articole.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
MENIU
Click to listen highlighted text!