Noutãţi

INSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2019 - 2020

 • Metodologie
 • Calendar
 • Plan scolarizare pentru inscriere in clasa pregatitoare
 • Centre evaluare psihosomatica 2018-2019
 • Lista copiilor admisi in etapa I
 • INSCRIERE CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2017 - 2018

 • Metodologie si calendar
 • Plan scolarizare pentru inscriere in clasa pregatitoare
 • Centre evaluare psihosomatica 2017-2018
 • Ziua portilor deschise 2017
 • Procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile - clasa pregatitoare
 • ANUNT

  Femeie de serviciu – ingrijitoare Liceul Teoretic “ Mihail Saulescu” Predeal

  Liceul Teoretic “ Mihail Saulescu” Predeal, jud.Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de femeie de serviciu – ingrijitoare.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile ti completarile ulterioare:

 • a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestatape baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 • Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: generale/medii;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului.
 • Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

 • 16 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisa si ora 12.00: proba practica.
 • Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei, zilnic intre orele 12,00-14,00, in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • 1. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
 • 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 • 4. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • 5. cazierul judiciar;
 • 6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • 7. curriculum vitae.
 • Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul liceului

  BIBLIOGRAFIE CONCURS INGRIJITOR CURATENIE

 • 1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, ACTUALIZATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE,– Cap.IV – Obligatiile lucratorilor;
 • 2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITATILE SI INSTITUTIILE PUBLICE:– Cap.II – Norme generale de conduita profesionala a personalului contractual, art.7,
 • 3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATA – CODUL MUNCII ,,RASPUNDEREA DISCIPLINARA”(ART.247 – ART.252)
 • 4. CURATAREA SI DEZINFECTIA
 • 5. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU INGRIJITOARE CURATENIE.
 • Presedinte comisie

  HODOLEANU DANIELA

  Structura anului scolar 2016-2017

  Cupa ESPRO

  Evenimentul a fost mutat si va avea loc la Sala de Sport "Predeleanu Hajnalka" de la Liceul Teoretic Mihail Saulescu.

  Admitere 2016

 • Scoala profesionala pag. 1
 • Scoala profesionala pag. 2
 • Oferta educationala pag. 1
 • Oferta educationala pag. 2
 • Pliant pag. 1
 • Pliant pag. 2
 • Spot publicitar
 • Inscrierea in invatamantul primar

  Ziua portilor deschise pentru invatamantul primar va fi in 02.03.2016 intre orele 10:00 - 12:00

 • Inscriere invatamant primar 2015-2016 online
 • ZIUA LICEULUI TEORETIC "MIHAIL SAULESCU"

  CROSUL Predeleanu Hajnalka

  Structura anului scolar 2015-2016

 • Structura anului scolar 2015-2016
 • Admitere liceu 2015

 • Admitere liceu 2015
 • Inscrierea in invatamantul primar


  Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015 - 2016
  Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2015 - 2016
  Lista copiilor admisi in Etapa I pentru anul scolar 2015 - 2016
  Procedura specifica de inscriere in invatamantul primar in Etapa a II-a pentru anul scolar 2015 - 2016
  Raport cu locurile ramase libere dupa Etapa I

  Performanta in matematica de gimnaziu

  Este un program de pregatire suplimentara la matematica destinat elevilor de gimnaziu (clasele V-VIII) cu preocupari si rezultate deosebite in matematica scolara

  Selectia elevilor invitati sa participe la cursurile gratuite de pregatire din cadrul programului este realizata de Inspectoratul Scolar al judetului Brasov, in raport cu performantele matematice probate de elevi la concursurile scolare

  Performanta in matematica de gimnaziu are ca principal obiectiv cresterea competitivitatii elevilor brasoveni la Olimpiada Nationala de Matematica precum si la concursurile interjudetene de matematica.

  Programul este organizat de Filiala Brasov a Societatii de Stiinte Matematice din Romania si Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Transilvania din Brasov, in colaborare cu Inspectoratul Scolar al judetului Brasov.

  Temele de matematica sunt prezentate de cadre didactice din municipiul Brasov, profesori de gimnaziu, liceu sau universitate, cu preocupari in pregatirea pentru performanta matematica a elevilor.

  Sedintele de pregatire se desfasoara saptamanal, sambata intre orele 9-11, la Facultatea de Matematica si Informatica din Brasov

  FELICITARI CELOR 2 ELEVI AI LICEULUI TEORETIC MIHAIL SAULESCU

  Admisi in program